Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (11)
Askvoll (4)
Askøy (5)
Aurland (12)
Austevoll (5)
Austrheim (1)
Bergen (78)
Bremanger (4)
Bømlo (6)
Eidfjord (6)
Etne (8)
Fedje (1)
Fitjar (3)
Fjaler (0)
Gloppen (5)
Gulen (4)
Hyllestad (1)
Høyanger (4)
Kinn (11)
Kvam (8)
Lærdal (3)
Luster (4)
Modalen (2)
Osterøy (3)
Samnanger (1)
Sogndal (8)
Solund (0)
Stad (5)
Stord (6)
Stryn (6)
Sunnfjord (10)
Sveio (4)
Tysnes (6)
Ullensvang (13)
Ulvik (2)
Vaksdal (2)
Vik (2)
Voss (5)
Årdal (3)
Øygarden (15)
Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Alver kommune
Anlegget skal lokaliserast i det etablerte industriområde på Mongstad på sørsia av Fensfjorden, innanfor område regulert til akvakultur. Prosjektet skal utbyggjast trinnvis der ein startar med produksjon av 10 200 tonn matfisk. Anlegget skal utviklast vidare i 4 trinn til ein samla produksjon av matfisk på totalt 42 000 tonn. Det skal i tillegg etableres et smoltanlegg som tar smolten fram til 90 gram. Det er ei målsetting og plan om å knyte anlegget til fjernvarme, biogassanlegg for håndtering av fiskeavfall og hydrogen-/oksygenproduksjon frå eksisterende og ny planlagt industriverksemd
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny vegtrasé øst for Dalsøyra på Fylkesveg 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Deler av strekningen trenger gang- og sykkelveg.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 57 Lund i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Utbedring til fri høyde 4,5m.
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Utbedring av dårlige partier på veg, Bryggja-Naveosen i Bremanger
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av forretning/kontor/industri i Florø
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av Leirvåggata 17, i Florø. Området er føresett regulert til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Samla vil planen legge til rette for bruksareal inkl. parkering inntil 14.500 m2. Eksisterande bygningsmasse inngår i samla areal.
Utbedring av fylkesveg 5254 og etablering av ny gang- og sykkelveg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal mfl i Askøy kommune
Arbeidet består av å utbedre dagens fylkesveg 5254, ÅDT ca 5800, etablere ny GS-veg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal, ca 400m. Det skal også bygges en ny avkjørsel ned mot Askøy VGS, med en minirundkjøring og «kiss and ride», ca 250m. Etablere lukket overvannsystem sammen med vann og avløpsanlegg, det skal også etableres fjernvarme og bossug for Askøy kommune. Flytting og omlegging av eksisterende ledning og kabeltraseer. Riving og fjerning av hus.
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Etablering av nytt legekontor på Svortland i Bømlo kommune
Bømlo kommune har teikna leigekontrakt med Hellvik Eigedom AS for leige av det nye legesenteret på Svortland. Det nye legesenteret skal ha 10 legekontor med plass til dei fem legane som i dag held til på Kystlegane samt fem nye legekontor. Det ligg inne opsjon på to ekstra legekontor på noko lengre sikt.
Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Ombygg av skole til felles oppvekstsenter i Lærdal
Kommunestyret har vedtatt ombygging av Borgund skule til felles oppvekstsenter med samlokalisering av skulen og barnehagen.
Nye fritidstomter, ny turløype og ombygg av dagens veiadkomst i Eidfjord
Planområdet ligg ca. 6 km øst for Vøringsfossen og rett øst for eksisterande skisenter. Førmålet med planendringa er å tilrettelegga for ny turløypa, betre dagens vegløysning og fortetta deler av området med nye fritidstomter.
Ombygg av kontor, bibliotek, ungdomsklubb og idrettshall m.m. på Leikanger i Sogndal kommune
Sogndal kommune har inngått avtale om kjøp av lokale i Saften på Leikanger. Desse lokala ønskjer SK å nytte til: - Kontor/administrasjon opp til 100 arbeidsplassar. - Bibliotek. - Frivilligheitsentral. - Kafe / kantine. - Ungdomsklubb. - Idrettshall og treningssenter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Opparbeidelse av infrastruktur for næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Bømlo
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 27 stk. einebustader/tomannsbustader, og ca. 100 stk. konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Fangnett.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Ny portal på Rv 5 Fjærlandstunnelen vest i Jølster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m.
Flytting og utvidelse av eksisterende fiskeoppdrettsanlegg i sjø i Bjørnaforden
Flytting og utviding av eksisterande oppdrettsanlegg samt utvide regulert område for akvakultur i sjø. Oppdrettsanlegget har konsesjon for oppdrett av matfisk og stamfisk.
Tilbygg av ungdomsskole i Frekhaug
Behov for 3 nye klasserom med tilhørende grupperom.
Tilrettelegging av fortau, kanstopp for buss samt utbedring av veg på Askøy
Del av gbnr/6/1197 m.fl. Planområdet utgjør 57 dekar. Det er lokalisert øst på Askøy, og omfatter den kommunale vegen Svartedalsvegen. Planforslaget legger til rette for fortau langs hele strekningen, kantstopp for buss, samt utbedring av vegen i eksisterende trasé.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av hytter, gjestehavn, næring, fritidseiendom mm i Fitjar
Hovudsiktemålet med planen er å utvikle «destinasjon Kråko» for fleire besøkjande. Dette er gjort ved å sjå delområdet Port Steingard i samanheng med tilgrensande område, regulere for fortetting, og innlemme næringsareal, gjestehamn og kombinerte føremål. Planområdet er 154 daa. Hovudeigedomen i planområdet er gnr. 61/348. I tillegg er gnr. 61/370, 61/633, 61/326, 61/679, 61/670-674, 61/639-648, 61/61, 61/268, 61/550 del av planområdet, samt del av 61/2, 61/549 (eksisterande veg), og 61/433 og 61/434 (siktsone i avkøyring).
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Bømlo
Gnr. 14, 12, bnr. 187, 18 m.fl. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 31 stk. nye einebustader og ca. 20 stk. nye konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal. Ein vil legge opp til at det skal etablerast ein kombinasjon av frittliggjande einebustader, konsentrerte einebustader og 4- mannsbustader.
Utvidelse av lagerbygg i Ortnevik i Høyanger
Gnr/bnr 4/1 og deler av 4/45.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.