Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (14)
Askvoll (4)
Askøy (7)
Aurland (2)
Austevoll (3)
Austrheim (4)
Bergen (88)
Bremanger (2)
Bømlo (8)
Eidfjord (2)
Etne (8)
Fedje (0)
Fitjar (6)
Fjaler (4)
Gloppen (4)
Gulen (2)
Hyllestad (1)
Høyanger (4)
Kinn (17)
Kvam (4)
Kvinnherad (15)
Lærdal (1)
Luster (6)
Modalen (2)
Osterøy (1)
Samnanger (1)
Sogndal (10)
Solund (2)
Stad (5)
Stord (5)
Stryn (25)
Sunnfjord (15)
Sveio (6)
Tysnes (4)
Ullensvang (17)
Ulvik (1)
Vaksdal (2)
Vik (4)
Voss (12)
Årdal (1)
Øygarden (13)
Drift- og vedlikehold på riksveier i Hardanger og Sogn, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i følgende kommuner/herader: Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Vang, Hemsedal, Hol, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik. Veglengder i kontrakten: 469 838,00 km riksveg. 75,12 km riks g/s veg.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Sogn 2022-2027
Gjelder kommunene Sogndal, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Vik, Hol og Vang.
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Tilbygg og ombygg av blokker til boliger og kontor i Bergen sentrum
Samarbeidsprosjekt. Reetablering av kontor i etasje 1-7, tilbygg av 3 etasjer med leiligheter.
Totalrehabilitering av poliklinikk ved universitetssykehus på Haukeland i Bergen
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer og laboratorium til ny poliklinikk ved Haukeland universitetssykehus.
Vedlikehold og rehabilitering av bruer i Vestland fylkeskommune
Samlekontrakt. Overflatebehandling av stålkonstruksjoner, betongarbeid og mekansik reperasjon av betong, rekkverksarbeid, asfaltarbeid.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Oppgradering av E16 Hyvingstunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1347m.
Utvikling av kaiområde i Bergen
17500m2 tomteareal. Området inneholder: Skur 18c, Skur 18b, Skur 18a og C.Sundts gate 65 (hjelle kjemi). Tollbodkaiene skal utvikles til blandet byformål i kobinasjon med havneformål, BOH antar at boligutvikling, evt i kombinasjon med næring/kontor, er mest naturlig. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Etablering av dypvannskai og utvidelse av eksisterende bygg i Moldefjorden, Selje
Fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar. Gnr/bnr: 70/17, 8, 26.
Oppgradering av transformatorstasjon i Lindås
•1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate) Total prosjektkostnad: 300-300 MNOK.
Oppgradering og utbygging av miljøstasjon i Ullensvang
GNR/BNR: 64/9, 30, 298 og del av bnr. 5 og 276.
Drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Sogn 2022-2027
Hovedfagområdene oppdraget omfatter: drift og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, inklusiv SRO, på veg, tunneler og bruer.
Elektrodriftkontrakt for riks- og europaveger 9354 i Vestland
Gjelder veger E39, Rv5, R13, Rv15 og Rv651.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Oppgradering av vei og fortau langs Møllendalsbakken i Bergen
Prosjektet gjelder justering av veglinje samt opparbeidelse av tosidig fortau langs Møllendalsbakken fra Haukelandsvegen til krysset Møllendalsvegen.
Oppgradering av E16 Trollkonetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 734m.
Oppgradering av Riksveg 5 Bergtunnelen
Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Oppgradering av E16 Hernestunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 519m.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en en till etasje.
Opprusting av Fv 75 på vestsiden av Storavatnet i Fitjar
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Oppgradering av E39 Uføretunnelen i Stord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 605m.
Rassikringstiltak på Rv 15 Dårflåt i Stryn
Det skal bygges to stk. flomskredgjerder i Djupesvora, og desse skal plasseres et stykke opp i terrenget fra rv.15. Det skal erosjonssikres med plastringsstein før, imellom og etter flomskredgjerdene. Det skal bygges to tilkomstveger til fanggjerdene, og desse skal bygges permanente for tilkomst til senere opprensking ved eventuelle skred. Bassenget nede ved rv. 15 skal senkes, utvides og erosjonssikres. Kulvert igjennom rv.15 forlenges.
Ombygging til forretning i Sogndal
Ombygging fra parkeringsplasser til forretning i 2 etasje.
Avfukting av bærekabel på bru 12-2220 Bømlabrua i Bergen
Felles utlysning for Bømlabrua og Stordabrua.
Avfukting av bærekabel på bru 12-2222 Stordabrua i Bergen
Felles utlysning for Bømlabrua og Stordabrua.
Forberedende grunnarbeider for idrettshall ved skole i Sveio
Inkluderer trafikksikring ved Sveo skule.
Utdyping av farled, gjennomseiling Ytre Steinsund i Solund
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023.
Oppgradering av sykehjem i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det er behov for å rive gammel heis/trappehus og etablere nytt. Det må også dreneres på tomten og det er behov for generell oppgradering av innvendige overflater.
Nytt VA-anlegg og opparbeidelse av ny gangsti og fortau mm ved gamle E39 i Sunnfjord
Løfallsfeltet, Trolleskaret, Steia - på Sande. - Omlag 1300m VA-grøft - I tillegg sanering av 140m eksisterande VA i Kvernafossvegen - Om lag 350m ny gangsti - Omlag 430m fortau med kantstein, fanggrøft på deler av strekninga - Bekkeplastring, drenering og sandfang - Om lag 1250m kabelgrøft, inkl. gatelysanlegg
Utbedring av Fylkesveg 79 i Kvam herad og Voss herad
Tiltak 1: Kvanndal, 300 meter vegutviding, det er for det meste sprenging og litt muring. Her kan det òg bli støyping. Tiltak 2: Håstabbaneset, 300 meter vegutviding, med sprenging og veg i ura. Kan bli fjellsikring og betongarbeid her, litt etter kva løysing ein går for. Tiltak 3: Naustvik, 260 meter veg- og utviding av bru. Tiltak 4: Tyrvefjøra/Ålvik, her det 80 meter vegutviding i sving og forlenging av kulvert/Kisteveit. Tiltak 5: Ålvik/ Vikedal, her er det 100 meter vegutviding for betre sikt.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.