Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (10)
Askvoll (3)
Askøy (1)
Aurland (3)
Austevoll (7)
Austrheim (2)
Bergen (65)
Bremanger (5)
Bømlo (5)
Eidfjord (1)
Etne (4)
Fedje (1)
Fitjar (2)
Fjaler (6)
Gloppen (4)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (14)
Kinn (9)
Kvam (6)
Kvinnherad (17)
Lærdal (1)
Luster (10)
Modalen (1)
Osterøy (1)
Samnanger (2)
Sogndal (9)
Solund (0)
Stad (6)
Stord (4)
Stryn (22)
Sunnfjord (14)
Sveio (1)
Tysnes (5)
Ullensvang (11)
Ulvik (1)
Vaksdal (6)
Vik (2)
Voss (6)
Årdal (3)
Øygarden (6)
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Drift- og vedlikehold på riksveier i Hardanger og Sogn, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i følgende kommuner/herader: Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Vang, Hemsedal, Hol, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik. Veglengder i kontrakten: 469 838,00 km riksveg. 75,12 km riks g/s veg.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Sogn 2022-2027
Gjelder kommunene Sogndal, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Vik, Hol og Vang.
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Totalrehabilitering av poliklinikk ved universitetssykehus på Haukeland i Bergen
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer og laboratorium til ny poliklinikk ved Haukeland universitetssykehus.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Etablering av dypvannskai og utvidelse av eksisterende bygg i Moldefjorden, Selje
Fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar. Gnr/bnr: 270/17, 18,
Utvikling av kaiområde i Bergen
17500m2 tomteareal. Området inneholder: Skur 18c, Skur 18b, Skur 18a og C.Sundts gate 65 (hjelle kjemi). Tollbodkaiene skal utvikles til blandet byformål i kobinasjon med havneformål, BOH antar at boligutvikling, evt i kombinasjon med næring/kontor, er mest naturlig. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av transformatorstasjon i Lindås
•1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate) Total prosjektkostnad: 300-350 MNOK.
Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Portal på Fv 5683 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m.
Oppgradering og utbygging av miljøstasjon i Ullensvang
GNR/BNR: 64/9, 30, 298 og del av bnr. 5 og 276.
Utbedring av Fylkesveg 5216 Håkonshellaveien i Bergen
Fv 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen som skal utbedres er ca 1,1 km lang, og går forbi Alvøen gård, ned forbi Valsmogbukta og rett forbi krysset til Bjorøy. Vegene skal utvides til to felt og gang-/sykkelveg eller fortau.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgradering av transformatorstasjon i Fana
Gjennomførelsetid: 24-36 måneder. Total prosjektkostnad for Fana og Litlesotra transformatorstasjon 300-375 MNOK.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Opparbeidelse av infrastruktur for næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Opprusting av Fv 75 på vestsiden av Storavatnet i Fitjar
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Etablering av fundamenter til seilingsmerker mellom Bergen og Sognesjøen
Bygging av sju fundamenter til seilingsmerker i farleden mellom Bergen og Sognesjøen.
Mindre vedlikeholdsarbeider på fylkesveier i Vestland sør, 2022
Kontraktsarbeidet omfatter diverse vedlikeholdsarbeid (avrop) i Vestland sør. Arbeidet omfatter mindre tiltak på fylkesveger. Dette er et prosjekt med flere mindre avrop, der produksjonen hovedsakelig er tilknyttet områder som forsterkningstiltak, trafikksikkerhet, kollektiv- og andre mindre utbedringstiltak på G/S og fylkesveger.
Utbedring av bru på Rv 13 Fosshagen i Leikanger
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021. Gbnr. 206/1, 206/6 206/9 og 206/11.
Utvidelse av gravplass i Bergen kommune
Fyllingsdalen gravplass skal utvides med ca. 7500m2. I forbindelse med utvidelsen skal det etableres opp mot 1900 nye graver fordelt på kiste og urnegraver.
Oppgradering av sykehjem i Bergen
Det er behov for å rive gammel heis/trappehus og etablere nytt. Det må også dreneres på tomten og det er behov for generell oppgradering av innvendige overflater.
Nytt VA-anlegg og opparbeidelse av ny gangsti og fortau mm ved gamle E39 i Sunnfjord
Løfallsfeltet, Trolleskaret, Steia - på Sande. - Omlag 1300m VA-grøft - I tillegg sanering av 140m eksisterande VA i Kvernafossvegen - Om lag 350m ny gangsti - Omlag 430m fortau med kantstein, fanggrøft på deler av strekninga - Bekkeplastring, drenering og sandfang - Om lag 1250m kabelgrøft, inkl. gatelysanlegg
Utbedring av Fylkesveg 5476 i Alver
Prosjektet er ein del av Miljøløftet.
Til- eller ombygg av skole på Årås ved samlokalisering av ungdomsskole med Kaland skole
Samlokalisere ungdomstrinnene fra Årås og Kaland barne- og ungdomsskole. Etablering av ungdomstrinnene på Årås, mens Kaland skal rehabiliteres.
Utbedring av tunnel på Fv 544 Halsnøy i Kvinnherad
Utbedring etter forskrift om tunnelsikkerhet. I investeringsprogram for fylkesvegnettet.
Utbedring av tunnel på Fv 7 Haukanes i Samnanger
Utbedring etter forskrift om tunnelsikkerhet. I investeringsprogram for fylkesvegnettet.
Skredvoll på Fv 5641 Grøndøla i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Ombygg og rehablitering av barneskole i Austrheim kommune
Samlokalisere ungdomstrinnene fra Årås og Kaland barne- og ungdomsskole. Etablering av ungdomstrinnene på Årås, mens Kaland skal rehabiliteres.
Tilbygg av idrettshall i Sogndal kommune
Skal innehalde squash-bane, simulatorrom for golf og skyting, lager til ulike aktivitetar og ein klubbhusdel som også kan nyttast som undervisningsrom.
Utbedring av eksisterende rekkverk og etablering av nytt rekkverk på E39 i Stord og Tysvær
Fjerning av rekkverk: 4500 meter. Rekkverk i stål: 8200 meter Knuste grusmasser for utbedring av sideterreng: 270m3
Utbedring av fv 7, Ytre Ålvik-Steinstø, Kvammapakken
Kvammapakken (2010-2014). 350 meter.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplass for tungtransport langs E16 på strekningen Trengereid - Maristova
Døgnhvileplassen skal ha minimum 5 oppstillingsplasser og skal inneholde servicebygg med sanitæranlegg. Det skal være geografisk spredning på døgnhvileplassene, og det er ønskelig med døgnhvileplasser fordelt på kommunene på strekningen (Vaksdal, Voss, Aurland og Lærdal). Kjøreavstanden fra E16 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt 500 m.
Utvidelse av vannbehandlingsanlegg og legging av nye VA-ledninger i Bømlo kommune
Bømlo Vatn og Avløp AS skal utvide hovedbygget, lage nytt jernklorid-rom, spylevannsbasseng og CO2-anlegg ved Hollundsdalen vannbehandlingsanlegg nord for Rubbestadneset, Bømlo kommune. Mellom nytt spylevannsbasseng og eksisterende vannbehandlingsanlegg skal det legges nytt VA-anlegg. Prosjektet inkluderer også arbeider innvendig i eksisterende vannbehandlingsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.