Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (12)
Askvoll (3)
Askøy (6)
Aurland (4)
Austevoll (5)
Austrheim (4)
Bergen (82)
Bremanger (3)
Bømlo (5)
Eidfjord (5)
Etne (3)
Fedje (2)
Fitjar (2)
Fjaler (3)
Gloppen (1)
Gulen (5)
Hyllestad (0)
Høyanger (17)
Kinn (24)
Kvam (4)
Lærdal (3)
Luster (2)
Modalen (1)
Osterøy (2)
Samnanger (0)
Sogndal (11)
Solund (1)
Stad (10)
Stord (8)
Stryn (9)
Sunnfjord (12)
Sveio (1)
Tysnes (3)
Ullensvang (25)
Ulvik (3)
Vaksdal (5)
Vik (1)
Voss (14)
Årdal (4)
Øygarden (9)
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei på Fv 541 i Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Nett og utbedring på E16 Steganestunnel nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 130m.
Nybygg av lakseslakteri på Langevåg i Bømlo
Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk AS, Eidesvik Laks AS, Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS har gått sammen om å bygge ut anlegget til tidligere Espevær Laks. Anlegget skal produsere ca 200 tonn sløyd fisk kvar dag.
Breddeutvidelse på Rv 13 Kinsarvik - Kyrkjeneset i Ullensvang
Omfatter også punkttiltak Kyrkjenes-Bu.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Tilbygg og ombygg av blokker til boliger og kontor i Bergen sentrum
Samarbeidsprosjekt. Reetablering av kontor i etasje 1-7, tilbygg av 3 etasjer med leiligheter.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Utvikling av kaiområde i Bergen
17500m2 tomteareal. Området inneholder: Skur 18c, Skur 18b, Skur 18a og C.Sundts gate 65 (hjelle kjemi). Tollbodkaiene skal utvikles til blandet byformål i kobinasjon med havneformål, BOH antar at boligutvikling, evt i kombinasjon med næring/kontor, er mest naturlig. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nytt ferjeleie på Varaldsøy fergekai
Kommunedelplaner for Fylkesvei 48 Løfallstrand og Varaldsøy ferjekai.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Etablering av riggområde og adkomstløsning i forbindelse med ombygginger i Sentralblokken på Haukeland Sykehus
- Etablering og kjøp av riggområde i flere etasjer bestående av repos, lastesone, gjerder, vegger, porter og trappetårn. - Etablering, kjøp og drift av byggeheis - Grunnarbeid - Etablering av strøm - Prosjektering
Innvendig rehabilitering av kontorlokaler på universitet i Bergen, fase 1
Kontaktperson på Torsvik Elektro er Aleksander Forland.
Utbedring av vei, Midttun - Åbøle
Nye fylkesveier i Sogn og Fjordane fra 1/1-10.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Om- og påbygg av foreretning og leiligheter i Florø
Planen skal legge til rette for rehabilitering/bruksendring av ca. 1.500 m2 og tilbygg/påbygg på vel 1.200 m2, der talet etasjar vert auka frå 4 til 6. Femte og sjette etasje er planlagt tilbaketrekte. Fyrste etasje skal nyttast til forretning, medan 2 – 6 etasje skal nyttast til bustad. Førebelse planar syner 21 bueiningar
Ombygg av brannstasjon i Hauge
Nettoareal ca 2000m2, opparbeidelse ca 2500m2.
Ombygging av sentrumsgate i Øygarden
Fra miljøløftet 2021-2024.
Samlekontrakt for bruvedlikehold i Vestland sør, 2021-2023
Vedlikeholdsarbeider og reparasjoner på 15 brukonstruksjoner i Vestland sør.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Opprusting av Fv 49 Vikøy-Mundheim i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Opprusting av Fv 73 Dåfjordvegen frem til Sælevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Utbedring av vei, Haugen - Myrvold
Forsterking, drenering, møtesplasser.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg i Hardanger og Sogn, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Vaksdal, Voss, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Vik, Aurland, Lærdal, Vang og Hol kommune.
Oppgradering av Fv 57 Skodvin-Austrheim grense i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utbedring av bru på Rv 13 Fosshagen i Leikanger
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021. Gbnr. 206/1, 206/6 206/9 og 206/11.
Utbygging av Palmafossen skole i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rivningsentreprise i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor mellom Nygårdstangen - Bergen - Fløen
Rivning av bygningene Schenker, Post Nord og tilhørende kontorer/bygninger, samt øvrige Bane NOR-bygninger.
Riving-og tilbygg av hotell i bydel Bergenshus
Kong Oscars gate 46 og 48 foreslås rives og kobles sammen med eksisterende bygg i Kong Oscars gate 44.
Utskiftning av vannledninger Gaddevågen/Tua i Flora
Utstrekninga av området går fram av situasjonsplan og vil være innom følgjande veger/gater: - Gaddevåggata. - Gaddevegen. - Tuegata. - Tilknytingar i Atle Jarls Gate. - I fortau Skudalsvegen. - Boring under Firdavegen. - Kleiva. - Tilknyttingsgrøft til pumpestasjon v/uteseksjon (Skudalsvegen). Omfang: VA grøft 1160 m (inkl stikk til tomter). Kabelgrøft 1200 m (inkl stikk til tomter). Masseutskifting 10200 m3. Asfalt 5100 m2. Boring under Firdavegen, samt under garasje Gaddevåggata 8. 1 stk pumpestasjon med overbygg.
Utdyping av farled, gjennomseiling Ytre Steinsund i Solund
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023.
Utbedring av Fylkesveg 5476 i Alver
Prosjektet er ein del av Miljøløftet.
Rassikringstiltak på Rv 7 Pylsur i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder, isnett, bolting.
Rassikringstiltak på E39 Mundalsberget i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Isnett.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.