Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kvinnherad

Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvinnherad
Omsøkt endring: fra 250 tonn til 6600 tonn.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Utvidelse av feriesenter i Kvinnherad
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og vidare drift av feriesenteret, med nye oppstillingsplassar for bubilar, nye hytte- og teltområder, oppgradert strandområde i tillegg til å ta omsyn til flaumsone i området. Planområdet er om lag 56 daa, og omfattar areal frå eigedomane gnr./bnr. 123/13, 123/113, 123/116, 123/382 131/3 og 131/4.
Ombygg av vannverk i Kvinnherad
Forfiltrering membrananlegg Hattebergsdalen.
Ombygg av molo og kai m.m. i Kvinnherad
Arbeidet omfattar graving, fjerning av asfaltdekke, legging av kablar og vassrøyr, oppføring av bygningar
Etablering av infrastruktur for nybygg av omsorgsboliger i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik
Tiltak for nytt vassintak i elva i Varaldsøy
Tiltaket gjeld nytt vassinntak i elva, inkludert ny grunnvassbrønn. Dette for å sikra tilgang til vatn i turre periodar.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.