Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kvinnherad

Utbedring av kryss langs Fv. 500 og etablering av fortau m.m. i Kvinnherad kommune
Utbetring av kryss mellom Fv. 500 Sæbøvikvegen og kommunal veg - Heiavegen, etablering av nytt fortau langs aktuell strekning og bygging av ny busslomme langs Fv. 500. Samstundes skal eksisterande VA-anlegg i området oppgraderast, og det skal førast fram ein ny trase for overvatn til sjø.
Ferdigstilling av tilkomstvei og parkeringsplass til arena og fremtidig skole i Kvinnherad kommune
Dette konkurransegrunnlaget omfattar førespurnad om ferdigstilling av tilkomstveg og parkeringsplass til Kvinnherad Arena og framtidig skule.Vegen er ferdig opparbeida opp til og med forsterkingslag inkludert overvassanlegg. Denne entreprise omfattar då avretting av forsterkingslag/ fjerning av gruslag som har vorte lagt på i anleggsfase, utlegging av bærelag og asfaltering. Det skal også glidestøypast kantstein og etablerast fortau på vegen samt tilpassa grøfter og vegskråningar med jord og tilsåing. Det pågår fortsatt byggjearbeid på Kvinnherad arena slik att vegen er i bruk og må vera open for trafikk under arbeidet.
Oppgradering kjøkken på alderspensjonat i Kvinnherad kommune
Oppgradering av kjøkken ved Ølve alderspensjonat til godkjent produksjonskjøkken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.