Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sunnfjord

Portal på Fv 5683 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m.
Forbikjøringsfelt mm på Rv 5 Lunde-Fjærlandstunnelen i Jølster
Prosjektet skal samkjøres med skredsikring langs Kjøsnesfjorden. 2200 meter.
Forlengelse av rullebane på Førde lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nytt VA-anlegg og opparbeidelse av ny gangsti og fortau mm ved gamle E39 i Sunnfjord
Løfallsfeltet, Trolleskaret, Steia - på Sande. - Omlag 1300m VA-grøft - I tillegg sanering av 140m eksisterande VA i Kvernafossvegen - Om lag 350m ny gangsti - Omlag 430m fortau med kantstein, fanggrøft på deler av strekninga - Bekkeplastring, drenering og sandfang - Om lag 1250m kabelgrøft, inkl. gatelysanlegg
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Installering og idriftsettelse av nødstrømsgenerator ved sykehus i Sunnfjord kommune
Nødstrømsgeneratoren skal dekke økt nødstrømsbehov i forbindelse med bygging av Nye Førde Sykehus.
Terrenginngrep på E39 Skjersura i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype tørrsnø, stein. 660m.
Ombygg av legeavdeling på omsorgssenter i Sunnfjord
Arbeidet omfatter i hovedsak ombygging av legeavdeling, nytt akuttmottak og oppgradering av garderobe- og toalettavdelinger for de ansatte. Tiltaket krever ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg og nytt aggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.