Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Etne

Terrenginngrep på E134 Eljarvik i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Lokal møteplass med eit variert og attraktivt lågterskeltilbud for fysisk aktivitet. Uformell stad for å treffast og vere saman både i og utanføre skuletida, stor verdi for Etnesjøen som eit sosialt utandørs samlingspunkt.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling og fortetting av bustader og fritidsbustader mm i Etne
Gnr/bnr 137/9 (14, 47, 48). Store delar av planområdet er i dag ubygd areal.
Oppgradering av parkområde ved kai i Skånevik
Møteplass/sentrumsprosjekt. Oppgradering av parkomåde ved Skånevik kai.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Ønskje om å bygge eit aktivitetsanlegg som blir nytta både i skuletid og på fritida.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.