Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bergen

Ombygging av kontor/administrasjonsbygg til inkluderingssenter i Bergen
Passivhus. Gnr/bnr: 161/699, 702 og 706. Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg og ombygg av blokker til boliger og kontor i Bergen sentrum
Samarbeidsprosjekt. Reetablering av kontor i etasje 1-7, tilbygg av 3 etasjer med leiligheter.
Totalrehabilitering av poliklinikk ved universitetssykehus på Haukeland i Bergen
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer og laboratorium til ny poliklinikk ved Haukeland universitetssykehus.
Vedlikehold og rehabilitering av bruer i Vestland fylkeskommune
Samlekontrakt. Overflatebehandling av stålkonstruksjoner, betongarbeid og mekansik reperasjon av betong, rekkverksarbeid, asfaltarbeid.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Utvikling av kaiområde i Bergen
17500m2 tomteareal. Området inneholder: Skur 18c, Skur 18b, Skur 18a og C.Sundts gate 65 (hjelle kjemi). Tollbodkaiene skal utvikles til blandet byformål i kobinasjon med havneformål, BOH antar at boligutvikling, evt i kombinasjon med næring/kontor, er mest naturlig. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Ombygg av kontor mm og påbygg av leiligheter i gamle Kavli-bygget i Bergen
Første etasje foreslås kunstatelier, kontor, publikumsrettet næring og serveringslokale. Andre etasje skal ikke bruksendres, slik at bruken fortsetter som kontor. Tredje etasje bruksendres fra fabrikk til kontor med alle tilhørende funksjoner. Påbygg i 2 etasjer med 18 leiligheter.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Utbedring av Fylkesveg 5216 Håkonshellaveien i Bergen
Fv 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen som skal utbedres er ca 1,1 km lang, og går forbi Alvøen gård, ned forbi Valsmogbukta og rett forbi krysset til Bjorøy. Vegene skal utvides til to felt og gang-/sykkelveg eller fortau.
Oppgradering av transformatorstasjon i Fana
Gjennomførelsetid: 24-36 måneder. Total prosjektkostnad for Fana og Litlesotra transformatorstasjon 300-375 MNOK.
Mindre vedlikeholdsarbeider på fylkesveier i Vestland sør, 2022
Kontraktsarbeidet omfatter diverse vedlikeholdsarbeid (avrop) i Vestland sør. Arbeidet omfatter mindre tiltak på fylkesveger. Dette er et prosjekt med flere mindre avrop, der produksjonen hovedsakelig er tilknyttet områder som forsterkningstiltak, trafikksikkerhet, kollektiv- og andre mindre utbedringstiltak på G/S og fylkesveger.
Etablering av fundamenter til seilingsmerker mellom Bergen og Sognesjøen
Bygging av sju fundamenter til seilingsmerker i farleden mellom Bergen og Sognesjøen.
Riving-og tilbygg av hotell i bydel Bergenshus
Kong Oscars gate 46 og 48 foreslås rives og kobles sammen med eksisterende bygg i Kong Oscars gate 44.
Oppgradering av sykehjem i Bergen
Det er behov for å rive gammel heis/trappehus og etablere nytt. Det må også dreneres på tomten og det er behov for generell oppgradering av innvendige overflater.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår
Vedlikehold av skole i Bergen
Langsiktige tiltak for de neste ti årene.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer i forbindelse med ny poliklinikk ved universitetssjukehus i Bergen
Komplett leveranse, installering og idriftsettelse av - 2 - stk. prefabrikkerte operasjonsstuer med medisinskteknisk utstyr. I tillegg til nevnte - 2 - stk. prefabrikkerte operasjonsstuer, gjelder anskaffelsen også opsjon på ytterligere 4-5 stk. prefabrikkerte operasjonsstuer med medisinskteknisk utstyr
Oppgradering av kommunal vei med gjennomgående fortau m.m. i Bergen kommune
Oppgradere den kommunale veien Lyngfaret med gjennomgående fortau langs hele strekningen. I tillegg skal den kommunale turstien mellom Vestre Vadmyra borettslag i sør og Tjønnveiten borettslag i nord, oppgraderes med nytt rullevennlig toppdekke og forbedret drenering. Anskaffelsen omfatter også oppgradering av eksisterende veglysanlegg langs begge strekningene.
Utskifting av tak, vinduer og dører på leiligheter i Bergen
Ca. 700 m2 takflate, 24 balkongdører, 24 ytterdører og 168 vindu skiftes. Alle piper skal ha beslag og takhetter skal skiftes.
Opparbeidelse av infrastruktur for rekkehus i Sædalen, Fana bydel
Rekkehusene er inndelt i 3 bygnings kropper med henholdsvis 3 og 4 enheter i hver.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Vestland
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Oppgradering av gang- og sykkelveier i Bergen kommune
Fellesentreprise sykkel- og gangetiltak er en samling mindre prosjekter/tiltak slått sammen til en større pakke da det fremstår mest hensiktsmessig å utføre disse samtidig. Totalt er det snakk om 5 prosjekter: Åsane (5 tiltak), Årstad (3 tiltak), Fridalsveien, Olsvikåsen og Liakroken (alle 1 tiltak). Tiltakene er av forskjellig størrelse, eksempelvis kun etablering av kantstein til etablering av nytt fortau, og har som formål å forbedre og tilrettelegge forholdene for gående og syklende. Åsane-delen av prosjektet består av 5 tiltak som innebefatter følgende: Åmundsleitet - Fjerning av bom, flytting av skilt og utvidelse av svingradius inn på gang og sykkel-vei. Rollandslia - Fjerne bom og etablere ny kantstein og ledelinjer. I tillegg ny skilting og oppstramming av avkjørsel. Flaktveitsvingane - Ny kantstein og bom. Stengning av avkjørsel og asfaltering for utvidelse av sving. Liavegen I - Reasfaltering, etablering av kantstein og utvidelse av eksisterende gang og sykkel-vei. Liavegen II - Fjerning av bom og utvidelse av fortau. Årstad-delen av prosjektet består av 3 tiltak som innebefatter følgende: Schweigårds vei - Ny skilting og kantstein, rampe for sykkel, fjerning av jerseystein og utbedring av sikt. Fredrik Stangs vei - Ny skilting og kantstein, rampe for sykkel, legge gress og plante trær, og fjerning av jerseystein og utbedring av sikt. Slettebakksveien - Gang- og sykkelveg endres til sykkelveg inkl. ny kantstein og oppmerking. Ellers etablering av nytt fortau tilkoblet gangvei i Christieparken. Fridalsveien innebærer etablering av 2 stk. ladesøyler, oppstramming av kryss og ny kantstein, legging av smågatestein og beplantning/møblement. Olsvikåsen innebærer utvidelse av eksisterende fortau, ca. 20 meter. Liakroken innebærer etablering av nytt fortau, ca. 150 meter.
Etablering av sprinkleranlegg i boliger i Bergen
63 leiligheter på flere adresser.
Etablering av lysstyringssystem for belysning på utendørs idrettsanlegg i Bergen
43 baner, med mulighet for opsjon på resterende og eventuelle nye anlegg i Bergen kommune.
Restaurering av tak på museumsbygg i Bergen
Det flate taket som skal restaureres befinner seg ca. 19 m over bakkenivå rundt bygget og har et areal på ca. 75 m2. Bredden på bygget er ca. 26 m i nord-sør-retning og 23 m i øst-vest retning.
Etablering av ny støyskjerm ved gravplass i Bergen kommune
Ny støyskjerm med tilhørende støttemur.
Modernisering av heiser ved sykehjem i Bergen kommune
Bergen Kommune har behov for å modernisere og oppgradere 2 heiser i denne konkurransen. Dette gjelder 2 stk. heiser som skal moderniseres ved Kolstihagen Sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Møblering av kontor for Bir AS i Bergen kommune
Omfatter stoler, bord og personlige skap til ca. 100 arbeidsplasser.
Opprusting av kunstgressbane ved Stemmemyren idrettsplass i Sandviken i Bergen
"Dumpen" Kunstgressbane ligger i Øyjordsveien 6 ved Stemmemyren idrettsplass i Sandviken i Bergen. Banen, som er i 7er-størrelse, fikk nytt kunstgressdekke våren 2021.Banen ble lagt med plastholdig løst fyllmateriale.1. Juli samme år (2021) trådte Forurensningsforskriftens kapittel 23A i kraft.Kapittelet omhandler idrettsbaner som inneholder plastholdig løst fyllmateriale og stiller blant annet krav til fysisk barriere rundt idrettsbanen, overvannsløsninger som sikrer oppsamling av plastholdig fyllmateriale og tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Selv om utskiftningen i 2021 ble gjort før forskriften trådte i kraft, ønsker Bergen kommune nå å oppruste anlegget slik at det oppfyller kravene i forskriften og det er det denne entreprisen omhandler i tillegg til utskiftning av de eksisterende ballgjerdene.
Rehabilitering av trapper og asfaltarbeider i Bergen kommune
Felles utlysning for Bjørndalen, Vestre Murallmenning og Fredlundsveien - Grønnestølsveien.
Rehabilitering av trapper og asfaltarbeider i Bergen kommune
Felles utlysning for Bjørndalen, Vestre Murallmenning og Fredlundsveien - Grønnestølsveien.
Rehabilitering av trapper og asfaltarbeider i Bergen kommune
Felles utlysning for Bjørndalen, Vestre Murallmenning og Fredlundsveien - Grønnestølsveien.
Etablering av sikkerhetsputer ved kunstisbane på Slåtthaug i Bergen
10 stykk sikkerhetsputer størrelse 200x15x100cm 20 stykk sikkerhetsputer størrelse 200x30x100cm

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.