Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bergen

Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Utvikling av kaiområde i Bergen
17500m2 tomteareal. Området inneholder: Skur 18c, Skur 18b, Skur 18a og C.Sundts gate 65 (hjelle kjemi). Tollbodkaiene skal utvikles til blandet byformål i kobinasjon med havneformål, BOH antar at boligutvikling, evt i kombinasjon med næring/kontor, er mest naturlig. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Etablering av riggområde og adkomstløsning i forbindelse med ombygginger i Sentralblokken på Haukeland Sykehus
- Etablering og kjøp av riggområde i flere etasjer bestående av repos, lastesone, gjerder, vegger, porter og trappetårn. - Etablering, kjøp og drift av byggeheis - Grunnarbeid - Etablering av strøm - Prosjektering
Innvendig rehabilitering av kontorlokaler på universitet i Bergen, fase 1
Kontaktperson på Torsvik Elektro er Aleksander Forland.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Gårdsnr: 28 Bruksnr: 49 og 21/552 og 21/197. 4 bygg som skal rehabiliteres eller rives/bygges nytt, og 1 nybygg. For 40-50 boender.
Samlekontrakt for bruvedlikehold i Vestland sør, 2021-2023
Vedlikeholdsarbeider og reparasjoner på 15 brukonstruksjoner i Vestland sør.
Rivningsentreprise i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor mellom Nygårdstangen - Bergen - Fløen
Rivning av bygningene Schenker, Post Nord og tilhørende kontorer/bygninger, samt øvrige Bane NOR-bygninger.
Riving-og tilbygg av hotell i bydel Bergenshus
Kong Oscars gate 46 og 48 foreslås rives og kobles sammen med eksisterende bygg i Kong Oscars gate 44.
TS-tiltak på Fylkesveg 564 Salhusvegen i Åsane
2000 m. Prosjektet er en forlengelse av den ferdigstilte gang- og sykkelveien på fv. 564 Salhusvegen mellom fv. 267 Åsamyrane og Ulsetstemma.
Rehabilitering av to delstrekninger av hovedvannledningen fra Kismul vannbehandlingsanlegg
Anskaffelsen gjelder arbeid som omfatter rehabilitering av to delstrekninger av hovedvannledningen fra Kismul vannbehandlingsanlegg. Materiale i eksisterende rørledning er asbestsement (DN 600). Trase D: Ca. 200 m Ny vannledning (graving), SJK DN 600 Trase C: Ca. 570 m Inntrekning av nytt rør (No-Dig), PE DN 500 Arbeidet innebærer også rehabilitering av eksisterende vannkummer på strekningen og etablering av nye. I tillegg skal det fornyes en del private stikkledninger. Det skal etableres en provannsledning (DN560) på strekning D slik at Kismul VBA kan være i drift i hele anleggsperioden.
Rinving ved sentralblokken ved universitetssykehus, Haukeland
Bl.a. rivning av påstøp i betong i lysgårdene, fasade, innervegger, gulvbelegg og himling, samt avfallshåndtering.
Oppgradering av park i bydel Bergenhus Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av skole i Bergen
Rehabilitering av inneklima, ventilasjon og varmeanlegg.
Hovedinspeksjoner av bruer i Vestland fylke 2021-2025
Utføre hovedinspeksjon på 815 bruer i Vestland fylke. Omfatter inspeksjon av bruelementer over og under vann og rapportering i Brutus.
Opparbeidelse av gangveier/snarveier i Loddefjord bydel i Bergen
Gjelder for 8 gangveger/snarveger i Loddefjord bydel. Oppgradering/opprusting av eksisterende gangveg til opparbeiding av ny gangveg/snarveg. - Frieda Fasmers veg mot Klasatjørna - Frieda Fasmers veg mot Vadmyrveien - Lyderhorn borettslag til Elvetun - Storaneset borettslag - Hetlevikåsen - Storaholtet borettslag til Lyngfaret - Lyngfaret til gamle Mathopsveien - Lyderhorn borettslag til Vestkanten
Etablering av nødstrømsaggregat ved fjellhall for sykehus i Bergen
Leveranse og installasjon av aggregatene samt avgass anlegget blir utført i 2 separate totalentrepriser. De bygningsmessige arbeidene vil bli utført i delte entrepriser.
Oppgradering av gangvei og uterom på kommunal eiendom i Bergen kommune
Tiltaket består av to deler; 1) oppgradering av snarvei for gange, gangvei #22. 2) nytt innhold og ny utforming av Sangotna ballplass / grusbane inkl. tilkomst fra skoleplassen tilhørende Sangotna ungdomsskole.
Utbedring av Fv 276 Garnes-Indre Arna i Bergen
2800 m. Del av Bergensprogrammet. Kostnad antatt av redaksjonen.
Etablering av lysstyringssystem for belysning på utendørs idrettsanlegg i Bergen
43 baner, med mulighet for opsjon på resterende og eventuelle nye anlegg i Bergen kommune.
Gjenoppbygging av leiligheter etter brann i Bergen
Dette oppdraget består av å bygge opp igjen en leilighet i 2. etg som er totalskadd etter brann. Det er også skader på omkringliggende leiligheter og fellesareal som også skal gjenoppbygges. Arealene er ferdig sanert, og klar for entreprenøren.
Opparbeides en tursti/trappeløp inkl. åpen overvannshåndtering fra kommunal vei i Årstad bydel i Bergen kommune
Felles utlysning for: - Fanatorget Lokalpark i Ytrebygda bydel, 37/86, areal ca. 2000m2. - Skjoldsstølen i Fana bydel, 40/1049, areal ca. 1500m2. - Sudmannsvei lekeplass i Bergenshus Ytre, 168/2, areal ca.1200 m2. - Løvstakklien til Løvstien turvei, 158/450 i Årstad bydel (opparbeides en tursti / trappeløp inkl. overvannshåndtering fra kommunal vei).
Rehabilitering av lekeplass i Bergenshus Ytre i Bergen kommune
Felles utlysning for: - Fanatorget Lokalpark i Ytrebygda bydel, 37/86, areal ca. 2000m2. - Skjoldsstølen i Fana bydel, 40/1049, areal ca. 1500m2. - Sudmannsvei lekeplass i Bergenshus Ytre, 168/2, areal ca.1200 m2. - Løvstakklien til Løvstien turvei, 158/450 i Årstad bydel (opparbeides en tursti / trappeløp inkl. overvannshåndtering fra kommunal vei).
Rehabilitering av lekeplass i Fana bydel i Bergen kommune
Felles utlysning for: - Fanatorget Lokalpark i Ytrebygda bydel, 37/86, areal ca. 2000m2. - Skjoldsstølen i Fana bydel, 40/1049, areal ca. 1500m2. - Sudmannsvei lekeplass i Bergenshus Ytre, 168/2, areal ca.1200 m2. - Løvstakklien til Løvstien turvei, 158/450 i Årstad bydel (opparbeides en tursti / trappeløp inkl. overvannshåndtering fra kommunal vei).
Oppgradering av uteområde ved oppveksttun i Bergen
Arbeidet omfatter blant annet: - innkjøp og montering av aktivitetsapparat med støtedempende fallunderlag. - utskifting og endret plassering av en kum. - fjerning av rundkjørsel. - flytting av el-punkt. - pussing og isolering av grunnmur. - totalrehabilitering av et atrium.
Etablering av nye utrykningsporter på brannstasjon i Bergen
Hos Bergen nye brannstasjon skal det installeres 13 nye porter. Eksisterende porter skal demonteres og fjernes. I 2020 gjorde vi et forsøk med at vi fikk installert 2 ulike porter, med dører. Disse blir stående slik de er og blir ikke en del av oppgraderingen.
Leverandør til utskiftning og reparasjon av lysanlegg langs skiløypene ved Frotveit og Totland
Prosjektet består av utskiftning av 65 lysarmaturer som er defekt, til nye LED-lysarmaturer.
Rehabilitering av trappeløp i Bergen kommune
Trappeløp mellom Kalvedalsveien 41 og Kalfarveien 88.
Riving av klorhus i Bergen Vest
Skitnetjørna klorhus er tatt ut av drift, og er besluttet at det skal rives i sin helhet. Eksiterende VA anlegg i kjeller skal plugges i hver ende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.