Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bergen

Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Rassikringstiltak på E16 Romslolia i Bergen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 200m
Ombygg av nærvarmeanlegg med varmepumper som henter varme fra sjø på Nygårdshøyden i Bergen kommune
Universitet i Bergen (UiB) er i gang med et prosjekt for ombygging av et nærvarmeanlegg som betjener 6 bygg på Nygårdshøyden med termisk energi. Eksisterende nærvarmeanlegg har i dag fjernvarme fra BKK som primær energikilde, dette skal konverteres til varmepumper som henter varme fra sjø. Prosjektet skal anskaffes som en generalentreprise, men vi er per i dag usikre på om varmepumpene skal anskaffes som egen entreprise, eller inngå i generalentreprisen. Formålet med markedsundersøkelsen er å gi oss som Oppdragsgiver et bredere beslutningsgrunnlag i vurderingen av hvordan vi skal håndtere prosessen videre. Målgruppen for markedsundersøkelsen er potensielle leverandører av varmepumper (entreprise), men også potensielle generalentreprenører.
Rehabilitering av leiligheter i Bergen kommune
Totalt er det 12 leiligheter som blir berørt, hvor 6 av leilighetene skal utvides til loft.
Utvidelse- og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Oppgradering av museum i Bergen
Garderobe og toaletter ska oppgraderes.
Ombygg av sykehjem til leiligheter for utviklingshemmede i Bergen
Enkers aldershjem ska avvikles 30 september 2020.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av lobby på Stenersen museum i Bergen kommune
Montere spesialbygd benk, bord og kledning av heissjakt.
Rehabilitering av fotballbane i Bergen kommune
Ny kunstgressflate vil være ca. 106*59 m inkl. sikkerhetssoner.
Etterarbeider på Bibliotekplassen og UU-arbeider for trapp og plass og etablering av benkearrangement i Bergen kommune
Denne anskaffelsen innebærer opprustning av følgende: - Etterarbeider UU-arbeider foran og over trapp mot Biblioteket. - Etterarbeider UU-arbeider, fresing av ledelinje i granittdekket - Etterarbeider rekkverk i trapp foran Biblioteket og Storsenteret - Etablering av benkearrangement
Oppgradering av uteområde og ballbinge ved skoler i Bergen kommune
Ulsetskogen skole: -Ballbinge - bytte av banedekke. -Ballfanger. -Rundstokk. -Mindre asfaltarbeider. -Mindre grunnarbeider. -Transport. Haukås skole: Ballbinge - Fjerne og deponere gammelt kunstgress. Justere grusdekke med gradering. Innkjøp og legging av pad's. Montering av nytt kunstgress. Transport.
Oppgradering av heis ved sykehjem i Bergen kommune
Dette gjelder 1 stk. heis som skal moderniseres ved Frieda Fasmers Minne sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Rehabilitering av tak på museum i Bergen
Komplett rehabilitering av tak med arker, opplett, renner.
Rehabilitering av lysanlegg ved stripebane i Bergen kommune
Eksisterende lysanlegg består av seks master (3 per langside). Eksisterende belysning i alle seks mastene skal demonteres, og skiftes til LED-armaturer. Prosjektet omfatter også rehabilitering av eksisterende lysmaster.
Utfylling i sjø i Bergenshus
Gnr/bnr 164/1396 m.fl. Planforslaget skal legge til rette for utfylling av reine overskuddsmasser i sjø, for en mulig framtidig ekspansjon av byutviklingsområdet på Dokken. Foreslått planavgrensning er i sin helhet lokalisert i sjø. Planområdet utgjør 144 daa. Det foreslås kun å regulere sjøbunnen, ikke sjøoverflaten. Det er vurdert at en utfylling fra dypere sjø og opp til kote -13 kan etableres uten konflikt med arealbruk og aktivitet på land og i sjø. I planarbeidet vil en noe høyere kote vurderes, da tilgangen på masser kan overstige utfyllingsvolum til kote -13. Ivaretakelse av sjøtransport og havn er førende for hvor høyt det kan fylles ut i denne fasen. Estimert volum anbrakte masser er 1,6 mill. m3. Utfyllingen er første fase i en mulig landekspansjon på Dokken. Den vil utgjøre en «pute» som senere kan benyttes som underlag for utfyllinger og konstruksjoner. Arealbruken på Dokken, med endelig utfylling og landekspansjon, avklares i eget prosjekt gjennom arbeidet med arealstrategi og reguleringsplan for området.
Utvikling av offentlig gategrunn på Nygårdshøyden i Bergenshus
Gatebruksplanen omfatter offentlig gategrunn på Nygårdshøyden mellom Nygårdsgaten og Nygårdsparken, inkludert Haakon Sheteligs plass, Christies gate og Strømgaten. Formålet med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene skal opparbeides etter graving. Målet er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for aktivitet og opphold, bedre forholdene for fotgjengere og syklister, og samtidig sikre nødvendig biladkomst for beboerne, næringsliv og universitetet. I flere gater legges det til rette for nye løsninger for overvannshåndtering, nedkast for bossnett, mobilpunkt og HC-parkeringsplasser. Foreslåtte tiltak i gatebruksplanen medfører en reduksjon i tilgjengelig gateparkeringsplasser i området.
Utbedringstiltak på bruer langs skiløype i Bergen kommune
Arbeidene skal utføres på to av tre broer langs Gullbotn skiløype.
Flytting av kunstverk og etablering av nytt fundament i Flesland, Bergen kommune
Kunstverket er en installasjon i form av en 18 m høy stolpe, montert i foaje på Permanenten. Kunstverket må deles opp i 3 deler, 6 m hver, pakkes ned, transporteres til Flesland og monteres opp på 2 anviste plasser.Montering av kunstverk ved sveising skal være usynlig. Det skal lages fundamentet til kunstverk på Flesland i bestemt form, fundamentet skal tåle ca. 400 kg.
Rammeavtale for levering av takheiser til rehabiliteringsklinikken på Nordås
5 stk takheiser med travers/skinne med opsjon på ytterligere 2 heiser med travers.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.