Alle planlagte boligprosjekter i Vestland fylke

Alver (32)
Askvoll (5)
Askøy (20)
Aurland (5)
Austevoll (4)
Austrheim (6)
Bergen (154)
Bremanger (2)
Bømlo (7)
Eidfjord (2)
Etne (9)
Fedje (1)
Fitjar (2)
Fjaler (2)
Gloppen (16)
Gulen (9)
Hyllestad (7)
Høyanger (10)
Kinn (13)
Kvam (19)
Kvinnherad (14)
Lærdal (5)
Luster (11)
Modalen (1)
Osterøy (6)
Samnanger (2)
Sogndal (18)
Solund (1)
Stad (11)
Stord (17)
Stryn (14)
Sunnfjord (24)
Sveio (8)
Tysnes (3)
Ullensvang (11)
Ulvik (1)
Vaksdal (1)
Vik (4)
Voss (21)
Årdal (3)
Øygarden (34)
Nybygg av boliger og næringsbygg i Åsane, Bergen
1.500 boliger og næring. 60.000–80.000 kvm BRA. 150 mål tomt.
Nybygg av boliger og næring i Bergen, trinn 2
Totalt ca. 260 boliger og ca. 60.100 kvm BTA næringsareal.
Nybygg av boliger, næring, forretning, kontor og barnehage m.m på Dokken i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa.
Ny- og ombygg av boliger, kontor, flerbrukshall og næring m.m. på verftstomt i Laksevåg
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000 m2 som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6 etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000 m2. Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca. 19 000 m2 næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca. 1000 m2 kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700 m2. Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Områdeplan for utvikling av bustadfortetting/utvikling, barneskule, barnehage og kombinasjonsformål i Alversund
Gnr/bnr: 18/1, 19/67, 22/254, 22/255 mfl. Ca. 696 daa. Planforslaget er utarbeida gjennom eit offentleg-privat samarbeid mellom Alver kommune og Furufjellet AS. Ard Arealplan AS er plankonsulent. Områdeplanen for Dalstø - Mjåtveitstø ønskjer å utvikle eit større område i Alver kommune. Planen opnar for bustadfortetting/utvikling, barneskule, barnehage og eit areal med kombinasjonsformålet Bustad/Forretning/Kontor. Områdeplanen regulerer for inntil 800 nye bustadeiningar. Planforslaget legg opp til ei stegvis utbygging, der ein som første byggetrinn kan etablere inntil 255 nye bustadeiningar, og ein ny barnehage. Resterande utbygging vil vera fram i tid.
Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Nybygg av boliger ved Arnavågen i Arna
Arna, gnr. 286, bnr. 107 m.fl
Nybygg av boliger og næring samt rehabilitering av eksisterende næring på Mindemyren i bydel Årstad i Bergen
Kanalveien 51-53. Dagens næringsområde skal transformeres til et bærekraftig nabolag. Ca. 435 boliger og en økning av eksisterende næringsbebyggelse på nesten 25.000 m2. Transformasjon av østre del fra næring til bolig, mens vestre del av planområdet foreslås delvis transformert fra eksisterende næring til annen type næring og dels videreføring av eksisterende næring. Bebyggelsen mot Fjøsangerveien foreslås altså fortsatt å være næring, mens byggene mot Kanalveien er foreslått revet og erstattet med fire boligkvartaler, en viss mengde næringslokaler i første etasje i boligkvartalene.
Nybygg av boliger og næring på Byneset i Kleppestø
Planområdet utgjør ca. 160 dekar. Total BRA er ca. 70 000m2, hvorav 55 000m2 til boligformål. Det legges opp til en utfylling i sjø på ca. 26 daa.
Nybygg av boliger og næring i Årstad, Bergen
Planområdet utgjør ca. 25 daa. Eksisterende bygninger rives, unntatt Kanalveien 117 a og b. I planforslaget legges det til rette for ca. 34.000 m2 BRA næringsareal og inntil 147 nye boenheter. Næringsbebyggelsen utgjør feltene mellom Fjøsangerveien og Kanalveien med byggehøyder opptil 6 etasjer. Boligbebyggelsen utgjør feltene øst for Kanalveien med byggehøyder opptil 7 etasjer. Videre legges det til rette for omlegging av Kanalveien, sykkelanlegg, kanal samt torg og uteoppholdsarealer. All parkering er plassert i underetasjen innenfor næringsbebyggelsen med innkjøring fra Kanalveien.
Nybygg av boliger og næring i Bergen
Utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette er konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring.
Nybygg av boligområde i bydel Åsane i Bergen
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 m.fl.
Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Nybygg av leiligheter og næring på Laksevåg i Bergen
Bolig: 21600 m2 Parkering: 4432 m2. Næring: 3495 m2.
Nybygg av kontor/lager/kultur/bolig i Bergen
Demontering av gamle TV2 huset, 70% av materiale vil brukes igjen. Prosjektet er ca. 25000m2 BTA – av det er ca 1900m2 næring, resten er bolig og barnehage. Totalt 96 leiligheter. Nøstet sjøfront.
Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Nybygg av boliger og næring på Mindemyren i Bergen
Ca. 300 boliger og hovedkontor for Tryg Forsikring.
Nybygg av boliger i Ebbesvika, Øygarden kommune
Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av eit nytt bustadområde med variert bustadstruktur i Ebbesvika. Det er eit mål å etablera bustadar med ulik storleik og med ulike bustadtypar. Ein har ambisjonar om å leggje til rette for eit stadstilpassa og klimavenleg bustadprosjekt. Det planleggast for opp mot 300 nye bustadar i området. Endeleg tal på bustadeiningar vil avklarast i planarbeidet.
Nybygg av boligområde på Stord
Gnr/bnr 26/1, 26/7, 26/10 26/791 mfl.,
Nybygg av boliger på Åsane ved Liavatnet i Bergen
Ca 20 mål. Gnr/bnr: 207/172, 137. Ca. 300 boenheter og 2000 kvadratmeter næringsareal.
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg.
Nybygg av boliger i Åsane
300 leiligheter. Bygges trinnvis.
Nybygg av næring og boliger i Ytrebygda, Bergen
Gnr/bnr 143/3 m. fl. Tiltaket medfører riving av eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet omfatter bygninger på eiendom gbnr. 114/3. På eiendommen er det tre bygninger som er registrert som bolig, hvorav én er falleferdig og to benyttes som boliger. Det er registrert ett garasjeuthus/anneks til bolig og en landbruksbygning (i ubrukelig stand) Totalt BYA for eksisterende bebyggelse er 709 m2. Omtrent BRA for næring er estimert til ca. 5 – 10 000 m2, og BRA for bolig er ca. 15 - 20 000 m2.
Nybygg av boliger i Bergenhus bydel i Eidsvåg, Bergen, trinn 4 m.fl.
Ca 20,5 daa. Gnr/bnr: 216/229, 216/237, 216/24, 216/319, 216/395, 216/473, 216/853, 216/885, 216/96.
Nybygg av leiligheter og næring i Årstad, Bergen
Gnr.15, bnr. 79 mfl. Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre 142 boenheter fordelt på 8 bygg. Det er åpnet for inntil 1700 m2 BRA næring på deler av bebyggelsen nærmest bybanestoppet. På grunn av høydeforskjeller i planområdet varierer byggehøydene med 6-8 etasjer mot Fjøsangerveien, og 2-3 etasjer mot Løbergsalléen. Grad av utnytting for planforslaget er BRA = 184%. Det legges til rette for lekeplasser, uteoppholdsarealer og en trappeforbindelse mellom Løbergsalléen og Fredlundveien.
Riving av næringsbygg og nybygg av boliger og næring ved Spelhaugen i bydel Fyllingsdalen i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å delvis rive eksisterende bebyggelse og fortette eiendommen med 85 boenheter i en lav og tett boligstruktur og noe næring i første etasje. Eiendommen omfatter allerede bebygd areal, og tar med seg tilrettelegging for stiforbindelser og opphold i omkringliggende grønnstruktur. Området er avsatt til byfortettingssone og grønnstruktur KPA2018. Utnyttelsesgrad varierer mellom %-BRA=150 – 205%, og høyder varierer mellom tre og fire etasjer, inklusive saltak. Planområdet er på 46 mål, og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter.
Nybygg av boliger i Bergen
Ca. 220-250 nye boenheter.
Utvikling av gamle Pedek fabrikker på Hop i Bergen
Et historisk industriområde skal transformeres til bolig og næring. Gnr. 41, Bnr. 953 m.fl. Det er planlagt leiligheter og rekkehus med inntil 100 boenheter, felles parkeringsanlegg, kontor, forretning/tjenesteyting, lager, servering og kraftstasjon. Eksisterende parkeringsflater skal omgjøres til gatetun og uteoppholdsareal. I planforslaget legges det opp til bevaring av de store fabrikkbyggene med tilhørende arbeiderboliger, og oppføring av nye bygg med en byggehøyde på 3-5 etasjer. Wernersholmvegen nr. 22A, 37A og 39 foreslås revet.
Nybygg av boliger, næring/tjenesteyting i Os
I detaljreguleringsplanen som no vert starta opp er det planar om leilegheitsbygg og rekkehus med til saman om lag 160-180 nye einingar, i tillegg til dei 20 einingane i byggetrinn 1.
Nybygg av boliger og næring på Paradis i Bergen
Gnr/bnr 13/143 mfl. C Riving av 3 stk eneboliger. Hensikten med planen er å regulere området til kombinert formål bolig, forretning, kontor, og offentlig eller privat tjenesteyting. Hoveddelen vil være bolig med inntil 75 nye boenheter. Det skal tilrettelegges for aktive fasader på gateplan med varierte funksjoner. Bebyggelsen skal fremstå åpen og tilgjengelig, med tilgang til gårdsrommet. Det planlegges for kvartalsbebyggelse rundt et gårdsrom. Foreslåtte høyder varierer mellom 5 og 6 etasjer med inntil 6 etasjer langs Storetveitvegen.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Meland
Ca. 150 enheter. 141 daa. 25/161 m.fl.
Nybygg av boliger på Kollevåg i Askøy
En-, to- og firemannsboliger samt lavblokker.
Nybygg av leilighetsbygg og småhus i Follese
Omreguleres til ca 150-200 enheter totalt.
Nybygg av hytter på Grevlestølen i Voss
Gnr/bnr: 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl. Ca. 177,4 daa. Fritidsbustadane vil i hovedsak etablerast i form av leilegheiter i forskjellige leilegheitsbygg. Eit av felta opnar for fritidsbusetnad i form av leilighetsbygg eller frittliggjande hytter.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 2 mfl
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av flerbolighus i Bergen
221 boenheter fordelt på 4 byggetrinn.
Oppgradering og nybygg av boliger og næring på øvre Fyllingsdalen i Bergen kommune
Planområdet er på 114 mål, og eksisterende bebyggelse omfatter 306 leiligheter. Dagens bebyggelse består av 5 høyblokker på 9 til 14 etasjer, og har et bruksareal på 35.123 kvadratmeter. En av blokkene inneholder i dag en barnehage. 141 nye boenheter og noe næringslokaler, med samlet bruksareal på ca. 15.000 kvadratmeter.
Nybygg av fritt liggende og konsentrerte boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar. 150 enheter.
Nybygg av boligområde i Os
Gnr/bnr 34/13, 33, 44 m.fl. Fritt liggende småhus, konsentrerte småhus og et felt med leilighetsbygg i 2-3 etasjer.
Påbygg av leiligheter og nybygg av leiligheter og næring på Skjold i Fana bydel, Bergen
Påbygg av leiligheter på eksisterende forretningsbygg. Nytt bygg med leiligheter og forretning/kontor på bakkeplan. Gangforbindelse mellom byggene. Ladestasjoner for el-biler.
Nybygg av boliger på Montana i Bergen
Ca. 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter).
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Sogndal kommune
Detaljplanen vil legge til rett for ei endring av stadkarrakteren frå småhusområde med hagar til forretnings- og kontorbygg med bustadblokker på inntil 6 etasjer med uteopphaldsareale på taket til forretningen. Gnr/bnr: 64/5/37, 64/103, 64/119, 64/122, 64/126, 64/211, 64/241, 64/263, 64/265, 64/409, 64/471, 64/472.
Riving og nybygg av boliger og næring ved Oasen senter i Fyllingsdalen
Formålsfordeling: ca. 20 % næring, 80 % bolig. 5-9 etasjer. 10.485 kvadratmeter bruksareal, hvorav 10.017 kvadratmeter er boligformål. Resten av arealet er tenkt som næringsareal og bylivsfunksjoner, og ligger plassert på bakkeplan ut mot omkringliggende torg og gater. Etablering av ulike aktivitetstilbud, for exempel klatresenter med både innendørs og utendørs klatrevegger samt tilrettelegging for innendørs fellesareal for boligene. Dette kan være for eksempel treningsrom, verkstedrom, fellesvaskeri, gjestehybel, badstu og hobbyrom.
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Nybygg av boliger på Hauge i Os
Gmr/bnr 63/1, 7, 14, 46, 63, 447, 455, 460 m fl. Planområdet er om lag 282 daa. 2-4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Os
Det er planlagt å leggje til rette for ca. 80- 100 nye bustader. Lågblokkutbygging i 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Kittelsvik, Gulen kommune
220 daa. 50-100 enheter. Blir oppdelt i trinn.
Etablering av bolig, næring, forretning, kotnor, bevertning og kultur i Voss
Forslagsstiller tar utgangspunkt i høy grad av bevaring av eksisterande bygningsmasse. Hovedbygget, produksjonshallen og enkelte støttefunksjonar er planlagt bevart og transformert til næring, kultur, småskalaproduksjon og bevertning. Resten av området fortettes med boliger. Den tidligere produksjonshallen er planlagt for bl.a. konsertscene. Hovedbygget er tenkt brukt til kontor, og bryggeri med servering og utsalgssted. Illustrasjon viser eksisterende bygg med 2-3 etasjer og nybygg som volumer med 3-6 etasjer + saltak. Det planlegges en parkeringskjeller under deler av bebyggelsen og uterommet. Mulighetsstudien viser at det er mulig å få til ca. 65-85 boenheter i varierende størrelse med vekt på større enheter. Noe av arealet på bakkeplan, langs hovedgaten, kan vurderes benyttet til publikumsrettet næringsvirksomhet.
Nybygg av boliger i Os
Gards- og bruksnummeret er 51/12, 26, 318. 539 og 540. Planområdet ligg ved Tellevika med tilkomst via Kuhnlevegen. Planområdet er ca. 37 daa. Leilighetsbygg i 3-5 etasjer.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av blokkleiligheter i Langeland
Ca 45 mål. Gnr/bnr 24/7, 90 mfl
Nybygg av boliger i Hammarsland
100 boenheter totalt.
Nybygg av leiligheter i Knarvik sentrum
100 moderne sentrumsleiligheter med 2 etg næring og parkering i bunn. Prosjektet blir utført i 2 salgstrinn. Trinn 1 består av 3 bygg og trinn 2 av 2 bygg. Gnr/bnr: 188/137, 407, 187 og 283.
Om-, til- og nybygg av sentrumsbygg og parkeringsanlegg i Sogndal
Bakgrunnen for planarbeidet er å transformere tilnærma 3.460 m2 av kvartalet tilhøyrande Guro Ness-bygget til eit større sentrumsbygg med forretning, kontor og bustadar. Det skal leggjast til rette for om lag 10.000 m2 med bygningsmasse. Under bakkenivå skal det etablerast eit parkeringsanlegg på 1 eller 2 plan, avhengig av behovet. Hovudplanet er tenkt nytta til areal for forretning og kontor, medan dei øvrige etasjane er tenkt nytta til leilegheiter. Takareal og mellomnivå er føresett nytta til privat og felles uteopphaldsareal for dei busette i bygget. Gnr/bnr: 17/3, 17/114, 21/29, 21/34, 21/62, 21/139, 21/143 og 21/152.
Nybygg av leiligheter i Bergenhus bydel i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende bygg i Ladegårdsgaten 64-76 som følge av setningsskader og etablere et nytt bygg over 5-6 etasjer med ca. 56 nye boenheter. Det foreslås en grad av utnytting på 376 % BRA. Bil- og sykkelparkering planlegges i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter på Skarpenesfjellet, Florvåg i Askøy
110-113 leiligheter i ca 15-15 huskropper. Gnr/bnr: 6/1291 m. fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.