Alle planlagte boligprosjekter i Fitjar

Nybygg av boligområde i Dåfjorden, Fitjar
Gnr/bnr 50/5, 6 m.fl. Ca. 119 daa. Det vert lagt opp til bygging av bustadar i 1 - 3 etasjar, der bustadane skal tilpassast terreng og landskap. Som utgangspunkt i prinsippskissa er det lagt til grunn ei utbygging på om lag 30 - 35 einebustadtomter og 25 einingar for konsentrert busetnad
Nybygg av boliger på Rossneset i Fitjar
Planområdet ca. 476 daa. Gnr 65, 67 og 68. Totalt ser ein føre seg at planendringa vil opne for ca. 23 stk. nye bustadtomtar med vegtilkomst, og parkering på eiga tomt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.