Alle planlagte boligprosjekter i Etne

Nybygg av boliger i Etne
47 salgsklare tomter gjenstår.
Nybygg av hytter og eneboliger i Etne
Detaljregulering er vedtatt. 30 tomter, 90% hytter.
Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.
Ombygg til omsorgssenter i Skånevik
Planlagt for å flytte sammen Helsesenteret med Skånevik omsorgssenter og Tusenfryd.
Nybygg av boliger i Etne
Gnr/bnr: deler av gbnr. 32/4, hele 32/28 og 32/29. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging for bustader innanfor området. Totalt er det planlagt 4-5 nye bueiningar med tilhøyrande infrastruktur. 3-4 av bueiningane vil ligge på nordsida av elva, medan 1 einebustad plasserast på tomt lengst mot sør. Et forslag til boligtype kan være boliger i rekke, på ca. 80-90 m2 i to etg., med dobbel carport.
Ombygg av del av omsorgssenter til psykiatribustadar og dagsenter i Etne
Etne kommune har ikkje heildøgnsbemanna bustadar for personar med behov for heildøgnsbemanning knytt til si psykiske helse. Det er planlagt for 5 bustadar i den gamle sjukeheimen(tidlegare avdeling for pasientar med demens.)
Ombygg til omsorgsbustadar til institusjon i Etne
Omgjering av 3 omsorgsbustadar til institusjon.
Oppgradering av utleigebustader i Etne
Ca. 1-2 kommunale bustadar på Gjerdsrabbane blir fråflytta i året (talet varierer). Når leigetakar flyttar ut er det trong for oppgradering av bustaden, då dette er bustadar som er oppført midt på 1990-talet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.