Alle planlagte boligprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Nybygg av bustadområde i Rosendal
66 leiligheter fordelt på 3 blokker, samt 2 – 3 fleirmannsbustader. Planområdet er på ca. 18 daa, og omfattar gbnr. 82/94 og 210 samt den delen av gbnr. 82/11 som er nord for bnr. 94 etter einigheit mellom tiltakshavar og grunneigar.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Utvidelse av næringsområde i Rosendal
Del av 81/181, 188, 197 mfl. Føremålet med reguleringa er å vidareutvikle Rosendal Hyttetun ved mellom anna å etablere fleire plassar til camping, eit større nytt leilegheitsbygg, to nye kombibygg (lager/leilegheit og lager/kontor/resepsjon), samt parkering, leikeplassar, m.m. 40-50 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Teigarustene, Husnes
Del av 229/1 med fleire. Planen legg opp til eit bustadsområde med einebustadar og tomannsbustadar. Totalt vil det bli lagt opp til 14 einebustadar og 12 tomannsbustadar. Tilsaman er det 38 nye bustadseiningar. Planen legg opp til at utbygginga skal skje etappevis. Vann og kloakk er på plass.
Nybygg av leiligheter i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.