Alle planlagte boligprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av bustadområde i Rosendal
66 leiligheter fordelt på 3 blokker, samt 2 – 3 fleirmannsbustader. Planområdet er på ca. 18 daa, og omfattar gbnr. 82/94 og 210 samt den delen av gbnr. 82/11 som er nord for bnr. 94 etter einigheit mellom tiltakshavar og grunneigar.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Utvidelse av næringsområde i Rosendal
Del av 81/181, 188, 197 mfl. Føremålet med reguleringa er å vidareutvikle Rosendal Hyttetun ved mellom anna å etablere fleire plassar til camping, eit større nytt leilegheitsbygg, to nye kombibygg (lager/leilegheit og lager/kontor/resepsjon), samt parkering, leikeplassar, m.m. 40-50 leiligheter.
Nybygg av 3- og 4-mannsboliger og leilighetsbygg i Rosendal, Kvinnherad
Bakgrunnen for planarbeidet er at tiltakshavar fortsatt ønsker å vidareutvikle det eksisterande bustadområdet ved den tidlegare ridebanen, og dermed legge til rette for tre 3/4-mannsbustadar med inntil 12 bueiningar og to leilegheitsbygg med til saman 20 bueiningar. Dette medføre totalt at ein legg opp til 32 nye sentrumsnære bueiningar med gangavstand til all sosial infrastruktur i Rosendal. Planområdet er totalt på 22,7 daa. Gnr/bnr 82/180, 82/181, 83/5, 83/37, 83/38, 83/46, 83/47, 83/48, 83/63, 83/72, 83/73, 83/74, 85/43.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.