Alle planlagte boligprosjekter i Stryn

Nybygg av fritt liggende og konsentrerte boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar. 150 enheter.
Nybygg av boliger i Stryn
Planframlegget opnar for 18 tomter for einebustadar og to område for konsentrert busetnad, der det er høve til å føre opp 8 bueiningar på kvart område. Totalt er det lagt til rette for 34 bueiningar i planområdet. Gbnr 59/1, 59/6 og 60/2. Tomtene for einebustader har ein gjennomsnittleg tomtestorleik på 740m2 Areal avsett til byggetomter er 13,4 daa til einebustader og 3,2 daa til konsentrert busetnad, totalt 16,6 daa. Samla utnyttingsgrad for feltet blir då 2 bu-einingar pr daa.
Etablering av bustadfelt i Stryn kommune
Utviding av bustadfelt på Storesunde samt legge til rette for ein gjennomførbar trasé for tilkomst til området frå Fv. 5722, og plassering/arrondering av tomter.
Nybygg av flerbolighus på Stryn
1 bygg med parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stryn kommune
Mellom 7-14 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.