Alle planlagte boligprosjekter i Kinn

Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Nybygg av leiligheter i Florø
Mellom 16-26 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Florø
Næring plan 1 og boliger på plan 2 og 3.
Nybygg av boliger i Florø
Formål med planen er tilrettelegging for kring 8-10 nye bustadar og friområde mot sjø. Det er tenkt variert utbygging med einebustadar og fleirmannsbustadar/einebustader i rekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.