Alle planlagte boligprosjekter i Askvoll

Om- og tilbygg av flerbolighus i Askvoll
Mye av fabrikken rives, blir nytt påbygg.
Nybygg av næring og budstadbygg i Askvoll
Det er planlagt eit bygg med 3 etasjar og eit bebygd areal på ca 590 m2. Mønehøgda vert 11,2 m. På bakkenivået er det vist næringsareal med areal 350 m2 . I tillegg er der sportsboder / søppelbod for husværa på bakkeplanet. På plan 2 og 3 er det vist 10 husvære, 5 husvære på 60 m2 og 5 husvære på 75 m2 pluss sportsboder.
Nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2.
Nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
Del av 213/4. Føremålet med planen er å regulere eigedommen til bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur. Planforslaget vil legge til rette for utbygging av seks bustadtomter i Kleppeneset i Askvoll kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.