Alle planlagte boligprosjekter i Sogndal

Nybygg av boliger i Sogndal
Hovsmarki Gnr. 16 Bnr. 1 mfl. Skissematerialet viser et volum med 72 boenheter i leilighetsbygg og 4 rekkehus. Rekkehusene er planlagt med 2 og 3 etasjer, og med en BRA = 80 kvm per etasje. Blokkbebyggelsen består av 3 bygg der bygg A foreslås med 7 etasjer, bygg B foreslås med 6 etasjer og blokk C med 5 etasjer.
Nybygg av eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
33-34 einebustader og 1 bustadblokk med 16 leiligheter.
Nybygg av boliger i Amlabukti på Kaupanger
Planområdet er på ca. 65 daa.Transformasjon av lager til bustadar på Kaupanger Kai, samt utvikling av strandlinja og kaifronten som rekreasjonsområde og møteplass i Kaupanger. Det vil bli lagt til rette for bustader med varierande storleik, i rekker og i leilegheitsbygg. 2-5 etasjer. Gnr/bnr 105/107, 105/480 , 105/ 426.
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/bnr: 105/41 og 105/106 Planframlegget syner 12 nye bustader i Porsmyrvegen 8. Det er lagt opp til alle typer småhus bortsett frå lågblokk. Hovudtyngda vil bli rekkjehus/kjedehus og dei er lagt på den lågaste delen av tomta. Skråtak.
Nybygg av boliger på Torstad i Sogndalsdalen
6 eneboligtomter 1 hyttetomt
Nybygg av boliger i Sogndal
6-7 bueiningar fordelt på 3-6 bygg. BRA 1168 m2 / 2 -3 etasjer
Nybygg av eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.