Alle planlagte boligprosjekter i Ullensvang

Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter. Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl.
Påbygg av leiligheter, etablering av parkeringskjeller i Odda
Påbygg på eksisterende bygg, tre etasjer med leiligheter, etablering av parkering i underetasjen. Takterrasse. Inntil 30 leiligheter. Eigedommane innanfor planområdet er: gnr/bnr 62/162, 62/230, 62/2, 62/30, 62/97, 62/115, 62/198, 62/201, 62/213, 61/22, 61/46, 61/70, 61/370, og dessutan delar av omkringliggjande gater – gnr/bnr 0/0.
Nybygg av boliger på Lofthus i Ullensvang
Planen omfattar eigedom 175/5, samt deler av 175/1, 3, 15, 21, 22, 24 og 176/19, 59, 60. Det er planlagt 27 bustadar fordelt på fire bygg. Bruttoareal pr eining er i snitt 100 m2 . Parkering vil skje på bakkenivå, i sørleg del av planen. Utomhusareal vil bli opparbeida med badeplass, grillplass, leikeplass og sosiale soner for uteopphaldsareal. Det vil verta etablert gangveg gjennom planområdet langs heile sjølinja.
Nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.