Alle planlagte boligprosjekter i Kvam

Nybygg av bustader, fritidsbustader, næringsbygg og småbåthamn i Kvam herad
Planinitiativet skisserer ei utbygging av - 16 frittliggjande fritidsbustader - 24 bustadeiningar i 6 firemannsbustadar - 10-12 utleigeeiningar i 2 næringsbygg - Småbåthamn, marina og felles naust/sjøhus/forsamlingshus - Vegtilkomstar, parkering og infrastruktur - Fellesareal, grøntareal, leikeareal Pulttak, saltak og flatt tak. 2-3 etasjer. 3-4 byggetrinn. Planområdet som foreslås, er på ca. 48 daa – hvor 8,3 daa er sjø. Lokalisert mellom Fylkesveg 576 - Omavegen og sjøen (Saltvika) og ca. 400 meter syd for verftet Fjellstrand. Planområdet består av eiendommene: 134/1, 9, 24, 39, 73 og 75. 135/1.
Nybygg av boliger på Tolo
Detaljreguleringsplan for del av gnr. 32, bnr. 1, 7, 8 OG 9 m. fl. Planområdet er på 41,7 daa.
Om- og nybygg av boliger og næring i Kvam
Reguleringsplan for gnr. 121, bnr, 52, 169 og 173 mfl. Ombygg av skolebygg til leiligheter.
Nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Ca. 40 enheter. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Nybygg av fritidsboliger i Norheimsund i Kvam
Totalt 42 boenheter. Gnr/bnr: 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.