Alle aktuelle byggeprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (3)
Dovre (6)
Eidskog (10)
Elverum (14)
Engerdal (4)
Etnedal (2)
Folldal (1)
Gausdal (6)
Gjøvik (19)
Gran (3)
Grue (7)
Hamar (38)
Lesja (4)
Lom (6)
Løten (3)
Nord-Fron (6)
Nord-Odal (6)
Os (10)
Rendalen (3)
Ringebu (24)
Ringsaker (24)
Sel (4)
Skjåk (8)
Stange (20)
Sør-Fron (1)
Sør-Odal (8)
Tolga (3)
Trysil (18)
Tynset (10)
Vang (4)
Vågå (4)
Åmot (9)
Åsnes (7)
Øyer (6)
Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer. Forberedende arbeider: Rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.
Nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 150.000 tonn biometanol.
Nybygg av kontor m.m. i Kongsvinger
BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Kongsvinger
Ca 16,5 daa. Planlegges 9 eneboligtomter og 6 enebolig- eller tomannsboligtomter. 15-21 boenheter.
Nybygg av boligkvartal i Lillehammer
3-4 etasjer. Kvartal 10B, gamle brannstasjon. 1250 m2 næring Gnr/bnr: 200/4, 5, 9, 10, 113, 109, 160, 252, 254, 276, 278, 1247, 272, 1192, 1409, 1622 og 1901.
Nybygg av hytter i Lenningen
I løpet av 2023 starter utbygging på Lenningen i Valdres. Her ligger tomtene på ca. 1000 m.o.h.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Stange
Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder
Nybygg av fritidsleiligheter på Mosetertoppen i Hafjell, trinn 3-4
Tredje og fjerde byggetrinn planlegges utbygd innen 2025. Totalt vil utbyggingen gi Hafjell over 800 nye utleiesenger, med høy kvalitet, og fjellets beste beliggenhet.
Nybygg av kontorbygg i Kongsvinger
TEK17, BREEAM Very good og Energiklasse A.
Nybygg av barneskole på Flisa
Passivhus. Svanemerking som miljøkrav. Den nye skolen skal dimensjoneres for alle elevene i Åsnes kommune for trinn 1 - 7 som utgjør ca 450 elever (2021). Antallet elver er svakt synkende. Nye Åsnes barneskole ønskes bygd så miljøvennlig og kostnadseffektivt som mulig. Miljøambisjoner: Passivhus, blått tak, solceller, massivtre, fjernvarmetilknytning, lokal klimatilpassing, avfallshåndtering og gjenvinning, svanemerket bygg, livsløpskostnader.
Nybygg av rekkehus i Elverum
Planområde: 10,5 dekar.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Lillehammer
30-60 boenheter+ næring. Hensikten med planarbeidet er å etablere boligbebyggelse i kombinasjon med virksomhet som utfyller behov i bydelssenteret. Dette vil være utadrettet virksomhet mot Hagevegen. Det foreslås bebyggelse i 3-5 etasjer, men det vil bli vurdert inntil 8 etasjer på en avgrenset del mot Hagevegen. Det planlegges i hovedsak blokkbebyggelse, og det blir vurdert småhusbebyggelse mot Hagebekken i sør. Bebyggelsen skal definere gateløpet langs Hagevegen og samtidig skape gode uteoppholdsarealer. Byggegrensen langs Hagevegen vurderes lagt nærmere, og det blir vurdert noe kantparkering. Det blir sett på muligheten for å inkludere arealene inntil Hagebekken i områdets felles uteoppholdsareal/lekeareal.
Nybygg av seniorboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn. Seniorboliger samt fellesrom, badehus og brygge.
Nybygg av leiligheter i Trysil
Badekabiner: PROBAD AB
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 1
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 1 består av 8-9 hus.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Etablering av infrastruktur i Stange
Infrastruktur for ca 800 boenheter.
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av næringsbygg i Lillehammer
Tomtestørrelse: 10.000 m2. Viken Lås og Sikkerhet AS er leverandører av Låg og Beslag
Nybygg av boligområde på Hernes
Totalt 40 tomter. Området har flere grunneiere.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Løten sentrum
Gnr/bnr: 18/9, 196/78, 196/305 deler av 196/67, 329/4 og 330/8. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av kontorbygg i Rena Leir i Åmot
Det skal oppføres et nytt kontorbygg på ca. 3000 m2 BTA. Bygningen skal ha ca. 135 kontorarbeidsplasser i cellekontorer og teamkontorer. Bygget skal oppføres på militært område, inne i Rena Leir. Kontorbygget er planlagt med en hovedfløy i tre etasjer og kjeller, i tillegg til en sidefløy i en etasje. Hovedfløyen inneholder 3 like etasjer med kontorarbeidsplasser, sidefløyen inneholder hovedinngang og møteromsavdeling. I kjeller er det forutsatt ulike lager i tillegg til tekniske rom. Bygget er planlagt i tråd med «visuell profil» for Rena Leir, med blant annet utvendig kledning av trepanel. Tomten er i dag et skogsområde. I tillegg til oppføring av kontorbygget vil arbeidene inkludere utomhusarbeider med blant annet tilkomstvei, parkering og gangvei, samt utendørs fremføring av teknisk infrastruktur.
Nybygg av hytteområde i Hov
Gnr/bnr: 76/87, 76/90, 76/91,76/92, 76/93, 76/94. 70-80 mindre hytter.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Nybygg av fjellandsby rundt Rondablikk hotell i Nord-Fron
Ovenfor hotellet reguleres branntomten, samt at men skal se på mulighetene for mindre leilighetsbygg i den østre delen av planområdet. Gnr/bnr: 309/28, 309/33, 383/64, 309/7, 383/5, 383/662, 383/54, 383/73 og 383/11.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Gnr/bnr: 103/7, 1, 102/2, 1 og 109/10. Frittliggende fritidsboliger og konsentrerte utbyggingsområde.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre.
Renovering av kontor i Hamar, trinn 1 og 2
Fase 1 gjelder ca. 1800m2 som skal renoveres til moderne kontorlokaler er beskrevet og skal prises. Opsjon 1: Fase 2, på ca. 700m2 skal oppgraderes med samme standard og på grunnlag av prisene gitt for Fase 1. Opsjon 1 er ikke beskrevet i anbudet, men kan tas ut før overtakelse av fase 1. Opsjon 2: Etterisolering av yttertak er beskrevet og skal prises i anbudet som en opsjon som kan utløses i avtaleperioden, ev. før overtagelse av fase 1.
Nybygg av ene- tomanns- og flermannsboliger i Elverum
Ferdigregulert. 15 tomter, fordelt på ene-, tomanns-, og firemannsboliger. Planområdet er på ca. 28 daa. Private grunneiere. GNR/BNR: 46/9, 35/12, 36/36 mfl.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Nybygg av befelskvarter i Rena leir
Opsjon på ytterligere 4+4+4 kvarter.
Utvidelse av bakeri i Østre Toten
Gnr/bnr:71/7, 71/44 og 71/2.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Konsentrert utbygging av leiligheter/to-manns boliger eller frittliggende fritidsboliger.
Nybygg av 4-mannsboliger i Tynset
58daa. 4 st 4-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gnr. 1 Bnr. 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685 og 7686 Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av hytter i Dombås
25 tomter til salg.
Nybygg av politistasjon på riksgrensen mellom Norge og Sverige, Magnormoen
Gnr/bnr: 61/433, 61/396 og 74/35. Planen omfatter bygging av norsk-svensk politistasjon på riksgrensen mellom Norge og Sverige på Magnormoen. BTA: 1.200-2.000 m2. Planarbeidet omfatter planlegging på begge sider av grensen. På norsk side vil det utarbeides en detaljreguleringsplan etter den norske Plan- og bygningsloven (2008), mens det på svensk side vil utarbeides en «detaljplan» etter den svenske Plan- och bygglagen (2011). Dette varselet gjelder for planarbeidet som gjøres på norsk side av grensen, men det er parallelt med dette sendt ut et tilsvarende varsel på svensk side. Selv om det løper to parallelle planprosesser er prosjektet å anse som ett, og planprosessene på begge sider vil underveis samkjøres så godt som mulig. Reguleringsplan vil også vurdere muligheten for å regulere et tilbygg på Morokulien infosenter på Eiendommen 61/396.
Nybygg av leilighetsbygg i Fagernes
10-15 leiligheter. Planområde: 3.000 m2.
Nybygg av blokkbygg i Moelv
Gruva Harmoni vil bestå av 14 eierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering. Gjennomføringstid: ca 12 måneder.
Ny- alternativt ombygg av legesenter i Løten sentrum
Leie av lokaler til Bristol- og Løten legesenter. Leieforholdet løper i 20 år fra overtagelse av leieobjektet. Leietaker kan kun si opp avtalen i leieperioden ved vesentlig mislighold fra utleiers side.
Utvidelse av boligområde i Fagernes
Ca. 20 eneboligtomter, og 2-3 boligtomter for 1-4 enheter.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.