Alle aktuelle byggeprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (5)
Dovre (3)
Eidskog (2)
Elverum (22)
Engerdal (4)
Etnedal (1)
Folldal (1)
Gausdal (6)
Gjøvik (27)
Gran (5)
Grue (6)
Hamar (27)
Lesja (3)
Lom (7)
Løten (2)
Nord-Fron (1)
Nord-Odal (6)
Os (4)
Rendalen (4)
Ringebu (9)
Ringsaker (16)
Sel (5)
Skjåk (4)
Stange (15)
Sør-Fron (5)
Sør-Odal (6)
Tolga (3)
Trysil (11)
Tynset (7)
Vang (13)
Vågå (6)
Åmot (11)
Åsnes (6)
Øyer (5)
Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Nybygg av kontor m.m. i Kongsvinger
BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent.
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Etablering av næringsområde i Stange kommune
Området er på ca 315 dekar.
Nybygg av rekkehus, studentboliger, næringslokale og lager m.m. i Lillehammer kommune
Det planlegges for ca. 27 rekkehusenheter, et næringslokale som er egnet for framtidig endring til fellesområde og tre bygninger for minilagerutleie i kombinasjon med studentboliger, som kan videreutvikles til eldreboliger. Det vurderes å tilrettelegge for kontor.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Stange
Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder
Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 31 frittliggende fritidsboliger og 2 leilighetsbygg.
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av boligområde i Næroset
27 eneboliger, 7 tomannsboliger og 6 leilighetsbygg.
Rehabilitering og nybygg av helseheim i Lom kommune
Nybygg: 3773 m2 BRA, Ombygg: 1160 m2 BRA, Lettombygg/overflateoppussing: 1813 m2 BRA.
Nybygg av rekkehus i Elverum
Planområde: 10,5 dekar.
Nybygg av barneskole i Sør-Fron kommune
Skolen skal romme 1.-10. trinn for 320 elever.
Rehabilitering av svømmehall i Gjøvik
Gjøvik svømmehall er lokalisert i fjell, sammen med Gjøvik Olympiske Fjellhall. Det nye svømmeanlegget skal ha et 25-meters treningsbasseng og et opplæringsbasseng i stål, samt et garderobeanlegg med damegarderobe, herrgarderobe, HC- garderober og ansattgarderober i tillegg til badstue, vaktrom, renholdssentral, lager og tekniske rom m.m. Det kreves mer eller mindre en nedstripping av hele anlegget, for og så bygge det opp igjen, hvor blant annet promenadedekket rundt 25-meters basseng skal byttes.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Ca 60 enheter gjenstår. Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av boliger og næring i Gran sentrum
15 mål. 33 leiligheter og 700 kvadratmeter næring fordelt på to bygg. Byggene får en felles parkeringskjeller på cirka 2.000 m2.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av museum på Svullrya
Ca 13 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Til- og ombygg av klinikk m.m. på Fagernes i Nord-Aurdal kommune
Valdres Lokalmedisinske Senter – Eigedom IKS skal bygge ny fløy for DPS. BUP, kreft poliklinikk og øyelege i tilknyting til eksisterande bygg for VLMS på Fagernes. Den nye fløyen blir oppført i 3 fulle etasjar + halv underetasje med overbygd del for parkering. I u-etg er det tekniske rom, kontor, og garderobe samt inngangsparti. I 1, 2. og 3 etg etg er det tilrettelagt med kontor og behandlingsrom fordelt mellom DPS; BUP og poliklinisk kreftavdeling, samt augelege. Teknisk rom for ventilasjon er plassert på tak. Det skal også omfatte utbygging av eksisterande storkjøkkenfunksjon samt mindre ombygging i eksisterande areal i samband med om innreiing av eksisterande kjøkken samt samanbygging mellom ny fløy og eksisterande hovudbygg. Utbygging vil også medføre utviding av parkeringsareal med tilhøyrande områdebelysning og ladestasjon for el-bil.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.
Nybygg av fritidsboliger på Kvitfjell i Ringebu
26 hytter rett nord for Bjørnlitjønnet på Kvitfjell.
Nybygg av fritidsboliger i Vaset
Planområdet er 61 daa og ligg inni alpinbakkane på Vaset. Planen legg til rette for 31 nye og 7 eksisterande tomter for fritidsbustader. Planen opnar for at kortidsutleige av fritidsbustadene er tillate.
Etablering av trenings- og utdanningssenter i Rena
3 bygninger i Rena Leir: Prosjektet er lokalisert inne på eksisterende leirområde. Prosjektet består av til sammen 3 bygninger. Bygg A oppføres i 2 etasjer, hvor 1. etasje består av en verksted-/garasjedel og tekniske rom. 2. etasje består av kontorer, møterom og undervisningsrom. Bærende konstruksjoner/yttervegger og etasjeskiller utføres i betong. Fasadeplater av stål. Bygningen oppføres med saltak (takstoler av tre). Totalt areal (BRA) blir 1520 m2. Bygg B ligger inne som en opsjon. Bygg B oppføres i 2 etasjer. Bygget er et forlegningsbygg som oppføres med stålsøyler og vegger i bindingverk. Det skal benyttes betongelementer i etasjeskillene. Totalt areal (BRA) blir 660 m2. Bygg C er et kaldt bygg for plassering av avfallscontainere og nødstrømsanlegg. Tekniske installasjoner for elektro og VVS inngår i generalentreprisen, inkl. fremføring fra påkoblingspunkter. Utenfor bygget opparbeides det en plass for tilkomst for biler.
Nybygg av politistasjon på Magnormoen på riksgrensen mellom Norge og Sverige
Gnr/bnr: 61/433, 61/396 og 74/35. Planen omfatter bygging av norsk-svensk politistasjon på riksgrensen mellom Norge og Sverige på Magnormoen. BTA: 1.200-2.000 m2. Planarbeidet omfatter planlegging på begge sider av grensen. På norsk side vil det utarbeides en detaljreguleringsplan etter den norske Plan- og bygningsloven (2008), mens det på svensk side vil utarbeides en «detaljplan» etter den svenske Plan- och bygglagen (2011). Dette varselet gjelder for planarbeidet som gjøres på norsk side av grensen, men det er parallelt med dette sendt ut et tilsvarende varsel på svensk side. Selv om det løper to parallelle planprosesser er prosjektet å anse som ett, og planprosessene på begge sider vil underveis samkjøres så godt som mulig. Reguleringsplan vil også vurdere muligheten for å regulere et tilbygg på Morokulien infosenter på Eiendommen 61/396.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Utvidelse av bakeri i Østre Toten
Gnr/bnr:71/7, 71/44 og 71/2.
Ny småhusbebyggelse i Nord-Odal
Råtomt. ca 30 mål. ca 40 tomter.
Nybygg av boligområde i Elverum
22 kjedede eneboliger.
Nybygg av eneboliger på Bybrua
Tomtene varierer i størrelse fra 620 til 1062 kvadratmeter og koster fra 520.000-900.000 kr. Totalt 25 stk tomter, 7 av tomtene er solgt.
Etablering av 132 kV-ledninger og oppgradering av transformatorstasjon m.m. i forbindelse med bygging av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Etablering av 132 kV kabler mellom Heggvin transformatorstasjon og eksisterende Vang transformatorstasjon, en 132 kV dobbel samleskinne og tre 132 kV utendørs bryterfelt i Heggvin transformatorstasjon. Utvidelser av Vang transformatorstasjon og etablering av en ny P-spole i stasjonen. Stasjonsarealet utvides med om lag 2000 m2. Traseen mellom Vang og Heggvin er om lag 300 meter.
Nybygg av boliger for eldre i Flisa
Boxen utfør baderom.
Nybygg av barnehage på Leira i Valdres
Oppfylling av tomt på separat prosjekt.
Nybygg av miljøgate gjennom Gran sentrum
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata. Miljøgateprosjektet omfatter byggingen av 650 meter ny fylkesvei og 350 meter kommunal vei. Det skal også bygges 1.350 meter med fortau og sykkelvei. Et område på 5.500 kvadratmeter skal dypstabiliseres.
Nybygg av eneboliger i Dalsbygda
Tomtestørrelser 0,9 daa – 1,9 daa
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer. Uavhengig kontroll av brannkonsept: Rambøll Norge AS.
Nybygg av eneboliger i Beito
13 tomter til salg. 1.000-1.500 m2 per tomt.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Nybygg av lablokk og ombygg til firemannsbolig i Brumunddal
Prosjektet omfatter bygging av en lavblokk med 10 boenheter og ombygg av låve til firemannsbolig. Totalt 14 boenheter.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport på strekningen Riksveg 3 Kolomoen–Hovda i Østerdalen
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs med rv. 3 på strekningen Kolomoen–Hovda. Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal være på strekningen fra krysset E6/rv. 3 ved Kolomoen og til Hovda rasteplass. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.
Forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2024
Kontrakten omfatter dypstabilisering, tørrfresing og asfaltering i hele Innlandet.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport langs med Riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs rv. 15 i kommunene Vågå, Lom eller Skjåk. Kjøreavstanden fra rv. 15 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-15 oppstillingsplasser.
Nybygg av detaljhandel i Gjøvik
Gnr/bnr: 59/212, 59/44, 59/5, 258/4, 258/5. Planområde totalt: Ca. 4 dekar.
Nybygg av solkraftverk i Alvdal kommune
82 dekar. 5 MWp. Nettstasjoner 0,4/22kV. Jordkabler med spenning 22kV fra nettstasjon fram til 22kV

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.