Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringsaker

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer. Forberedende arbeider: Rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av blokkbygg i Moelv
Gruva Harmoni vil bestå av 14 eierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering. Gjennomføringstid: ca 12 måneder.
Etablering av gang- og sykkelvei, oppbygging av fylkesveg og rehabilitering av VA-anlegg mfl i Ringsaker kommune
Samarbeidsprosjekt. - Etablering av gang- og sykkelveg langs Fagerlundvegen, ca. 750 meter. - Rehabilitering av VA- anlegg for Ringsaker kommune, ca. 700 meter. - Oppbygging av eksisterende fylkesveg med ny overbygning og dekke, ca. 700 meter. - Nytt veglysanlegg i Fagerlundvegen med intensivbelysning for krysningspunkt. - Utbedring av Båhusbekken bru med nye kantdragere og rekkverk. - Arbeid med omlegging og ivaretakelse av høyspent, lavspent, fiber og fjernvarme.
Ny gang- og sykkelveg og fortau langs Fylkesveg 213 i Moelv
Prosjektet starter fra Jenstuvegen-Dehlienga. Dette er et samarbeidsprosjekt med Ringsaker kommune som skal rehabilitere VA-ledninger på samme strekningen.
Nybygg av hybler i Mesnlia
4 hybler i 3 byggnoder.
Nybygg av tremannsboliger i Næroset, felt BF7
Adresse: Sagmovegen 16, 18 og 20. Areal per bolig: BRA: bolig: 109.5 m2. BRA: garasje/bod: 45.0 m2. BYA: 183.0 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.