Aktuelle nybygg i Innlandet fylke

Hestnestunnelen med nærliggende dagsoner, Kleverud-Åkersvika
Underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa og bygging av Hestnestunnelen.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nytt næringsområde i Kongsvinger
Ca 86 daa. Gnr/bnr 24/245, del av 24/36, og 28/218, 28/424, samt 28/438 mfl.
Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27. 4-8 etasjer.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Ca 292 daa. Gnr/bnr: 142/319, 142/320 m.fl 1-4 etasjer.
Nybygg av fritidsboliger i Vaset
Planen opnar for at kortidsutleige av fritidsbustadene er tillate. Byggeklare tomter.
Nybygg av leilighets- og næringsbygg i Hafjell, Øyer
97 leiligheter i seks bygg, 2.100 kvadratmeter næringsarealer og et felles garasjeanlegg på 6.800 kvadratmete
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 1300 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av fritids-/turistleiligheter på Beitostølen i Øystre Slidre
Gnr/bnr: 3/45, 49, 217, 228, 466, 939, 1188, 1190 og 1295. Skibru over fv. 51. 2 forskjellige alternativer: Alternativ 1 legg til rette for om lag 150 eininger med tilhørende områderetta servicetilbud fordelt på tre utbyggingsområder med parkering i parkeringskjeller og utfartsparkeringsplass til sentrum. Alternativ 2 legge til rette for om lag 100 eininger fordelt på to utbyggingsområder. Om parkering i den sørlege delen av planområde vil bli lagt i parkeringskjeller er på bakken, er avhengig av høyd og tal etasjer på bygninger. Alternativet har verken områderetta bevertningstilbud eller utfartsparkering. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Totalt bruksareal (BRA) er anslått til ca. 10.000m2 bolig og ca. 500m2 næring. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av slakteri i Gudbrandsdal
15 måneder byggetid.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg mellom Tynset og Kvikne
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 1
Nærsenter, barnehage og totalt 350 nye boliger.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Nybygg av fritidsboliger i flerleilighetsbygg i Løten
2-4 bygg per delområde. 6-10 enheter per bygg.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 450 elever. Gnr. 97/ Bnr. 126 og Gnr. 96/ Bnr. 219-220
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av teststasjon for råner i Brattbakken, Løten
Når anlegget står ferdig vil det øke kapasiteten på testing av råner fra dagens 3.000 til 5.000 testdyr i året i et bygg på 4500 m2.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 10-30 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 136-138.
Nybygg av hytteområde i Etnedal
Grunneier Bruflat Sokneråd.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av næringsområde og transformering av område til forretning og bolig i Hov
Planområdet omfatter heler eller deler av eiendommene gnr/bnr. 59/1, 61/7, 61/59, 61/97, 59/50, 61/90, 59/98, 59/12 og 59/100. Planområdet er 17,8 daa. Planen omfatter etablering av et nytt næringsareal i Hov sentrum langs Hovlandsvegen samt å transformere eksisterende næringsområde lengst nord i planområdet til en kombinasjon av forretning og bolig.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Gnr/bnr: 104/1, 2, 3 ,435 og 436.
Nybygg av hytter og naust i Nord-Fron
Planområdet er ca. 611 daa.
Nybygg av eneboliger i Trysil, trinn 2 mfl
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av til boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Innbygda
Følgende bestemmelser gjelder: BBB1- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 30 %. •Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. •Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området. Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom). BBB2- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 25 %. •Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i ´én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter, fire med tre soverom og fire med to soverom.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Hamar
Gnr/bnr: 49/15 21, 22. Totalt 19-20 boenheter.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av boliger i Hamar kommune
Bygging av vei-, elektro-, vann- og avløpsanlegg for Gåsbuveien, Krokstien og Imerslundsmarka med tilhørende avkjørsler/kryss, pumpeledning, offentlig lekeareal samt gangbru over Gåsbuveien.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad, trinn 3
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av boliger i Ringsaker
20 eneboliger og 4 tomannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg av boliger for eldre i Flisa
Boxen utfør baderom.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av terminalbygg med kiosk, møterom og personalrom m.m. på Fv. 51 ved nasjonal turistveg på Valdresflye i Vågå kommune
Gjendeosen ligger i Vågå kommune, knyttet til fv. 51 over Valdresflye. Arbeidet består i å oppføre et nytt terminalbygg bakenfor eksisterende kiosk, rive kiosken når nytt bygg er tett og gjøre en enkel opparbeiding av forplass/areal mellom terminalbygg og eksisterende brygge og trafikkareal. Nytt bygg skal inneholde kiosk, café med kjøkken og spiserom, møterom/personalrom og toalettanlegg. Det skal også inneholde teknisk rom og rom for søppelhåndtering.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 3
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 7/4/0/1, 7/27, 7/8, 6/20, 6/8, 6/4, 6/6,7/86, 7/10, 7/33, 7/2, 7/107 og 316/4.
Nybygg av heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemmede på Korsmo i Skarnes
Bygget skal føres opp i krysslaminert tre (KLT - Massivtre) med fjernvarme som varmeenergikilde og skal oppnå energiklasse A.
Nybygg av bru på Rv. 3 i Tynset
Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Tiltaket er å bygge ny bru, med tilstøtende veg.
Nybygg av næringsbygg i Lom
Gnr/bnr: 70/323 mfl.
Nybygg av konsentrert fritidsbebyggelse på Skei, Svingvoll
Planområde totalt: 7,1 daa. Bygging av 6 stk firemannshytter.
Nybygg av lavblokkbebyggelse på Skarnes i Sør-Odal kommune
Boxen utfør baderom. Gnr/bnr: 41/342 og 41/136
Nybygg av boliger i Hamar
Maks BRA per tomt: 300 m2
Nybygg av detaljhandel i Gjøvik
Gnr/bnr: 59/212, 59/44, 59/5, 258/4, 258/5. Planområde totalt: Ca. 4 dekar.
Fortetting av boligområde på Raufoss
Gnr/bnr: 13/588, 142/44, 13/255, 13/574 mfl.
Nybygg av boliger på Håmmelfjellsveien, trin 2 i Os
140 kvm per bolig. Bygges i flere trin med totalt 11 boenheter i 3 ulike typer.
Nybygg av hytter og fritidsboliger i Lejsa
Gnr/bnr: 2/55 og 2/150 mfl. Tomter for 10-20 hytter.
Nybygg av detaljvarehandel og vaskehall i Vestre Toten
Gnr/bnr: 12/62, del av 13/1, del av 10/375, del av 200/37 og del av 10/47.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.