Aktuelle nybygg i Innlandet fylke

Alvdal (4)
Dovre (1)
Eidskog (2)
Elverum (14)
Engerdal (3)
Etnedal (2)
Folldal (1)
Gausdal (3)
Gjøvik (13)
Gran (6)
Grue (3)
Hamar (25)
Lesja (3)
Lom (5)
Løten (1)
Nord-Fron (1)
Nord-Odal (4)
Os (10)
Rendalen (7)
Ringebu (16)
Ringsaker (16)
Sel (4)
Skjåk (3)
Stange (11)
Sør-Fron (3)
Sør-Odal (4)
Tolga (2)
Trysil (8)
Tynset (13)
Vang (6)
Vågå (3)
Åmot (6)
Åsnes (5)
Øyer (3)
Etablering av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Ca. 300 daa. Datasenteranlegget ligger i Heggevik Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Fem bygg der hvert bygg har et fotavtrykk på cirka 4.200 kvadratmeter.
Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss. Etablering av overvannsledning mellom Mosåsa PS- Hunder.
Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Prosjektet omfatter 9,6 kilometer ny E6 med fire og to felt. Det skal også bygges en kilometer fylkesvei og 2,5 kilometer gang- og sykkelvei. Den nordligste strekningen på E6 Moelv - Øyer. Forberedende arbeider: Rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.
Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Etablering av transformatorstasjon i forbindelse med bygging av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Heggvin transformatorstasjon skal forsyne det planlagte datasenteret ved Hamar med strøm. Heggvin transformatorstasjon skal gjerdes inn. Totalt inngjerdet område er på omtrent 15 dekar.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A. Parkgata 8-12.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg mellom Tynset og Kvikne
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Nybygg av hytteområde på Skei
146 nye hyttetomter.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 2 m.fl.
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Etablering av næringsområde i Stange kommune
Området er på ca 315 dekar.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Nybygg av næring- og fritidsbebyggelse i Budor sentrum
Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for bebyggelse med sentrumsformål. Bebyggelsen vil bestå av næringsvirksomhet med servering, handel, fritidsbebyggelse og fellesarealer
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av rekkehus i Elverum
Planområde: 10,5 dekar.
Nybygg av hytteområde i Lygna Jaren
Klimavennlig hyttefelt.
Nybygg av barneskole i Sør-Fron kommune
Skolen skal romme 1.-10. trinn for 320 elever.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Ca 60 enheter gjenstår. Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av boliger og næring i Gran sentrum
15 mål. 33 leiligheter og 700 kvadratmeter næring fordelt på to bygg. Byggene får en felles parkeringskjeller på cirka 2.000 m2.
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 50-60 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 132/136/138.
Nybygg av museum på Svullrya
Ca 13 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Nybygg av kontorbygg i Rena Leir i Åmot
Det skal oppføres et nytt kontorbygg på ca. 3000 m2 BTA. Bygningen skal ha ca. 135 kontorarbeidsplasser i cellekontorer og teamkontorer. Bygget skal oppføres på militært område, inne i Rena Leir. Kontorbygget er planlagt med en hovedfløy i tre etasjer og kjeller, i tillegg til en sidefløy i en etasje. Hovedfløyen inneholder 3 like etasjer med kontorarbeidsplasser, sidefløyen inneholder hovedinngang og møteromsavdeling. I kjeller er det forutsatt ulike lager i tillegg til tekniske rom. Bygget er planlagt i tråd med «visuell profil» for Rena Leir, med blant annet utvendig kledning av trepanel. Tomten er i dag et skogsområde. I tillegg til oppføring av kontorbygget vil arbeidene inkludere utomhusarbeider med blant annet tilkomstvei, parkering og gangvei, samt utendørs fremføring av teknisk infrastruktur.
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av fritidsboliger på Kvitfjell i Ringebu
26 hytter rett nord for Bjørnlitjønnet på Kvitfjell.
Nybygg av fritidsboliger i Vaset
Planområdet er 61 daa og ligg inni alpinbakkane på Vaset. Planen legg til rette for 31 nye og 7 eksisterande tomter for fritidsbustader. Planen opnar for at kortidsutleige av fritidsbustadene er tillate.
Etablering av trenings- og utdanningssenter i Rena
3 bygninger i Rena Leir: Prosjektet er lokalisert inne på eksisterende leirområde. Prosjektet består av til sammen 3 bygninger. Bygg A oppføres i 2 etasjer, hvor 1. etasje består av en verksted-/garasjedel og tekniske rom. 2. etasje består av kontorer, møterom og undervisningsrom. Bærende konstruksjoner/yttervegger og etasjeskiller utføres i betong. Fasadeplater av stål. Bygningen oppføres med saltak (takstoler av tre). Totalt areal (BRA) blir 1520 m2. Bygg B ligger inne som en opsjon. Bygg B oppføres i 2 etasjer. Bygget er et forlegningsbygg som oppføres med stålsøyler og vegger i bindingverk. Det skal benyttes betongelementer i etasjeskillene. Totalt areal (BRA) blir 660 m2. Bygg C er et kaldt bygg for plassering av avfallscontainere og nødstrømsanlegg. Tekniske installasjoner for elektro og VVS inngår i generalentreprisen, inkl. fremføring fra påkoblingspunkter. Utenfor bygget opparbeides det en plass for tilkomst for biler.
Nybygg av miljøgate gjennom Gran sentrum
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata. Miljøgateprosjektet omfatter byggingen av 650 meter ny fylkesvei og 350 meter kommunal vei. Det skal også bygges 1.350 meter med fortau og sykkelvei. Et område på 5.500 kvadratmeter skal dypstabiliseres.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Nybygg av barnehage på Leira i Valdres
Oppfylling av tomt på separat prosjekt.
Riving og nybygg av forretning i Tynset
Europris Tynset vil bli en butikk på 1520 m2 BTA og Byggmakker Tynset vil bli en butikk på 2364 m2 BTA.
Nybygg av hytter i Dombås
25 tomter til salg.
Nybygg av politistasjon på Magnormoen på riksgrensen mellom Norge og Sverige
Gnr/bnr: 61/433, 61/396 og 74/35. Planen omfatter bygging av norsk-svensk politistasjon på riksgrensen mellom Norge og Sverige på Magnormoen. BTA: 1.200-2.000 m2. Planarbeidet omfatter planlegging på begge sider av grensen. På norsk side vil det utarbeides en detaljreguleringsplan etter den norske Plan- og bygningsloven (2008), mens det på svensk side vil utarbeides en «detaljplan» etter den svenske Plan- och bygglagen (2011). Dette varselet gjelder for planarbeidet som gjøres på norsk side av grensen, men det er parallelt med dette sendt ut et tilsvarende varsel på svensk side. Selv om det løper to parallelle planprosesser er prosjektet å anse som ett, og planprosessene på begge sider vil underveis samkjøres så godt som mulig. Reguleringsplan vil også vurdere muligheten for å regulere et tilbygg på Morokulien infosenter på Eiendommen 61/396.
Rensk, bolting og nett på Riksveg 2 i Tynset
Reinsk, bolting, nett m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein, jord.
Nybygg av eneboliger i Dalsbygda
Tomtestørrelser 0,9 daa – 1,9 daa 14 tomter
Rensk, bolting og gjerde på Riksveg 15 i Våga
Reinsk, bolting, gjerde m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer.
Nybygg av eneboliger i Beito
13 tomter til salg. 1.000-1.500 m2 per tomt.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport langs med Riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs rv. 15 i kommunene Vågå, Lom eller Skjåk. Kjøreavstanden fra rv. 15 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-15 oppstillingsplasser.
Nybygg av lablokk og ombygg til firemannsbolig i Brumunddal
Prosjektet omfatter bygging av en lavblokk med 10 boenheter og ombygg av låve til firemannsbolig. Totalt 14 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Røn
Følgende tomter er ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13. Kostnad for tomtegrunn er kr. 150.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.
Nybygg av solkraftverk i Alvdal kommune
82 dekar. 5 MWp. Nettstasjoner 0,4/22kV. Jordkabler med spenning 22kV fra nettstasjon fram til 22kV

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.