Aktuelle nybygg i Elverum

Nybygg av ene- tomanns- og flermannsboliger i Elverum
Ferdigregulert. 15 tomter, fordelt på ene-, tomanns-, og firemannsboliger. Planområdet er på ca. 28 daa. Private grunneiere. GNR/BNR: 46/9, 35/12, 36/36 mfl.
Nybygg av boligområde i Elverum
Gnr/bnr: 31/121, 31/192, 31/17 og 31/1027. Planområdet er ca. 3,7 mål. Byggeklare tomter. Minimum 8 boenheter. Privat grunneier: Toril Røkeberg og Harald Moe Røgeberg.
Sanering av planoverganger og etablering av nytt krysningspunkt ved Bækkemovegen i Elverum
Fem usikra planoverganger skal saneres og erstattes av ett nytt krysningspunkt. Det nye krysningspunktet, inkl. ny adkomstvei, vil utgjøre ny kobling mellom Kverndalsvegen (fv. 2118) og eiendommene på vestsiden av jernbanen i Bækkemovegen. Planområde er på ca. 88 daa.
Nybygg av eneboliger på Ydalir i Elverum
Gjenstår 2 tomter. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Gjenoppbygning av tomannsbolig etter brann i Elverum
To boenheter á ca. 55 m² sammensatt i ett bygg med tilkobling mot tilstøtende bygg. I tillegg kommer utvendig takoverbygget platting på ca. 27 m² langs ene langsiden, samt en delvis takoverbygget terrasse/platting på ca. 10 m² for hver boenhet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.