Aktuelle nybygg i Nord-Aurdal

Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 3
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Etablering av infrastruktur for utvidelse av eksisterende boligområde i Nord-Aurdal
25-35 boenheter i form av eneboliger/tomannsboliger. Utvide eksisterende boligområde i tråd med kommuneplanens arealdel. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 18/279, 18/33, 18/18, 18/38, 18/411 ig 18/315, og ligger nord for eksisterende boligområde på Marsteinshøgda.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Fagernes
Infrastruktur for boligfelt med 20 nye tomter. Veg, vann og avløpsledninger og kabelgrøfter. Veganlegget (adkomstveger/gangveger) har samlet lengde på 800 meter. VA-anlegget omfatter 526 meter VA-grøft, med tilhørende ledninger og kumsystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.