Aktuelle nybygg i Ringsaker

Nybygg av boligområde i Moelv
Tomteareal: 60 daa. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3.
Nybygg av boligområde i Jessnes, Furunes, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 40- 44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1 og 7-8 boenheter i trinn 2.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
10-14 boenheter. Byggeklare tomter.
Etablering av ny vegbru over jernbane på Moelv på Dovrebanen
Ny vegbru over jernbane på Moelv, km 153,454 på Dovrebanen. Den nye brua skal erstatte eksisterende overgangsbru på samme sted. Jernbanen går i bergskjæring der overgangsbrua skal bygges.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Jessnes, Furunes, trinn 2
Totalt skal det bygges 40-44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1. Trinn 2= 7-8 boenheter fordelt på 3-4 stk eneboliger i kjede og 4 funkis eneboliger.
Etablering av flere gjestebåtplasser og ferdigstillelse av uteområde fra pumpehusplassen Odden til småbåtshavn i Mjøsparken, Brumunddal
Dette området vil grense inn mot eksisterende småbåthavna i vest og Tines pumpestasjon/Brumunddal Småbåthavn i øst. Entreprisen omfatter grovt sett følgende arbeider: - Anleggsarbeider som vegetasjonsavtaking, graving, bortkjøring av masser og oppfylling. - Grunnarbeider og oppfylling. - Terrassering ned mot Mjøsa - Erosjonssikring ned mot Mjøsa - Elektroarbeider. - Belysning. - Vnn- og avløpsarbeider - Anleggsgartnerarbeid. - Benker, bord, plantekasser m.m.
Nybygg av hybler i Mesnali
4 hybler i 3 byggnoder.
Nybygg av utleiehytter på Nes
6-8 hytter Modulbaserte utleiehytter. Flyttbare med minimalt grunnarbeid.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ringsaker nord
60 daa planområde. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3. Infrastruktur for ca. 30 boenheter.
Etablering av ny gang og sykkelveg med fortau langs fylkesveg 213 Storgata i Moelv, Ringsaker kommune
Det skal etableres ny gang og sykkelveg med fortau langs fv. 213 Storgata i Moelv, mellom Jensstuvegen og Dehlienga over en strekning på ca. 400m. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Ringsaker kommune som skal sanere/bygge nytt vann- og avløpsanlegg på hele strekningen det skal bygges gang- og sykkelveg, samt opp en liten stikkveg og ned over jordet mot jernbanen der anlegget avsluttes - totalt ca.740m.
Nybygg av aktivitetshus på Nes
Aktivitetshuset skal inneholde treningsrom/ badstue med badstamp på trammen. Bygget plasseres på grunnmur fra gammel potetmelfabrikk. Foreløpig uklart angående størrelse på planlagt bygg. Gammelt bygg er 15x8 meter. Planområde er 39 daa.
Nybygg av vannledninger på Rudshøgda i Ringsaker
Fra Ødegårdstoppen til Ringsaker Elektro i Moelv.
Sanering av jernbaneovergang og bygging av ny adkomstveg ved Bergsvika i Ringsaker
Legge til rette for å stenge den usikrede planovergangen på Dovrebanen 162,448 km, ved Bergsvika. Det skal anlegges ny veg med møteplass langs jernbanen. Ny adkomstveg til boligeiendommene Turistvegen 454 og 456 på Brøttum.
Ny gang- og sykkelveg i Ringsaker
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.