Aktuelle nybygg i Lillehammer

Nybygg av kontor i Nordre Ål, Lillehammer, trinn 1
Interesserte leverandører av tekjøkken, systemvegger/himlinger, rekkverk, dør og vinduer kan henvende seg snarest. Lås & beslag: Kaba MøllerUndall AS.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 7/4/0/1, 7/27, 7/8, 6/20, 6/8, 6/4, 6/6,7/86, 7/10, 7/33, 7/2, 7/107 og 316/4.
Nybygg av omsorgsboliger på Vignes i Lillehammer kommune
Lillehammer kommune har behov for et forsterket botilbud tilpasset personer med særskilt atferdsproblematikk. Behovet er vurdert til 6 enheter, base for personalet kommer i tillegg. 4 av leilighetene skal være særskilt tilpasset brukere med atferdsproblematikk og de 2 andre skal ha ordinær tilpasning og skal benyttes som en overgangsleilighet for personer med atferds utfordringer som med styrket faglig jobbing kan flyttes til overgangs leilighet før de flyttes videre til ordinært bofellesskap. Bygget skal oppføres i to bygningskropper, bygg 1; leilighet 1-4 og pesonalbase bygg 2; og leilighet 5-6. Det skal oppføres en kald utebod pr. boenhet og en til personalbasen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lillehammer
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Nybygg av fortau og opprusting av kjørebanen på gate i Lillehammer
Planforslaget regulerer utbedring av Mejdells gate mellom Langes gate og Bankgata. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fortau på begge sider av nevnte strekning av Mejdells gate, samt en opprusting av kjørebanen, dvs. nytt asfaltdekke, og oppgradering av system for håndtering av overflatevann
Etablering av ny hovedvannledning, overvann- og spillvannsledninger i Lillehammer
Ny hovedvannledning fra Skogen Høydebasseng ved Åsmarkvegen til eksisterende vannledning i Røyslivegen. Dette vil gi tosidig vannforsyning til området Røyslimoen/Vårsetergrenda. Langs Gamle Røislivegen legges overvann- og spillvannsledning i felles grøft som vannledningen frem til Røyslivegen. Samlet lengde for nytt ledningsanlegg er ca. 1000 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.