Alle planlagte byggeprosjekter i Vestland fylke

Alver (44)
Askvoll (7)
Askøy (35)
Aurland (44)
Austevoll (6)
Austrheim (3)
Bergen (79)
Bremanger (28)
Bømlo (13)
Eidfjord (7)
Etne (31)
Fedje (1)
Fitjar (10)
Fjaler (2)
Gloppen (24)
Gulen (18)
Hyllestad (11)
Høyanger (32)
Kinn (41)
Kvam (21)
Kvinnherad (50)
Lærdal (18)
Luster (43)
Masfjorden (15)
Modalen (7)
Osterøy (5)
Samnanger (8)
Sogndal (32)
Solund (2)
Stad (25)
Stord (31)
Stryn (26)
Sunnfjord (32)
Sveio (17)
Tysnes (14)
Ullensvang (33)
Ulvik (2)
Vaksdal (14)
Vik (15)
Voss (22)
Årdal (19)
Øygarden (42)
Etablering av kjernekraftverk i Øygarden kommune
3-5 SMR-kjernekraftverk. Det ligger nær Kollsnes og vil kunne gi strøm til både prosessanlegget og industri i Energiparken i kommunen.
Nybygg av vindkraftverk ved Hellandsdalen og Stølsheimen i Hordaland
1500 megawatt. 300 vindturbiner med total høyde på om lag 200 meter. Planen å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.
Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Tiltaket vil også sikre Buskredfonna, Kvitesvorsa, Bakkefonna, Steinløkkefonna og Sletteskredfonna. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Ny- og ombygg av kontor, næring, lager, logistikk og industri i Godvik, trinn 2 m.fl.
Tomten er på 46 mål, og det totale arealet som skal bygges på næringsparken er på ca. 30.000 kvadratmeter. BREEAM-NOR Excellent.
Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nybygg av vindkraftverk i Høyanger og Sunnfjord kommune
Søkt produksjon 1632,00 GWh. Søkt effekt 480,00 MW. Inntil 80 turbiner.
Tunnel på Fv 5641 Rindabakkane I i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Dekker Utledøla. Kan evt. sikrast med to korte tunnelar
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Voss, Ulvik, Modalen, Vaksdal, Samnanger og deler av Bjørnafjorden, Kvam og Samnanger kommune.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Osterøy, Tysnes, og i deler av kommunene Bjørnafjorden, Kvam, Kvinnherad og Samnanger kommune.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Etablering av CO2-fangst og hydrogenfabrikk ved raffineriet på Mongstad
Prosjektet ligger i Alver og Austrhiem kommune. Bruke gass fra raffineriet til å produsere «blått hydrogen», som produseres av naturgass, der CO2-et fra gassen lagres på havbunnen. CO2-utslippene fra hydrogenproduksjonen skal fanges og sendes i rør fra Mongstad ut til Smeheia-området i Nordsjøen.
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av vindkraftverk i Fitjar kommune
Søkt produksjon 680,00 GWh. Søkt effekt 200,00 MW.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Rassikringstiltak på E16 Hettatunnelen Nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 614 i Bremanger
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 4.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av leiligheter/boliger i Samnanger kommune
Bakgrunnen for dialogkonferansen er mellom anna at kommunen dei neste åra vil få ein stor auke i talet på eldre innbyggarar, og at dette vil påverke bustadbehovet i kommunen. Mellom anna vil det truleg vera behov for bygging av fleire leilegheiter/bustader med livsløpsstandard.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Ny tunnel på Fv 5637 Natdropeneset i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Nybygg av hytteområde i Borgund
64 frittliggende tomter.
Nybygg av elkraftverk i nedre del av Fortundalen i Luster
Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på om lag 80 GWh
Overbygg på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Gang og sykkelveg på E39 Heiane - Vabakkjen i Stord
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2023.
Nybygg av boligområde i Ytre Sandviken
Området skal transformeres fra industri til boligområde. Tomteareal 10,150 kvm.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5436 Yndesdalsvatnet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 500m.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.