Alle planlagte byggeprosjekter i Bergen

Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Ny- og ombygg av kontor, næring, lager, logistikk og industri i Godvik, trinn 2 m.fl.
Tomten er på 46 mål, og det totale arealet som skal bygges på næringsparken er på ca. 30.000 kvadratmeter. BREEAM-NOR Excellent.
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av boligområde i Ytre Sandviken
Området skal transformeres fra industri til boligområde. Tomteareal 10,150 kvm.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Vestland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Ombygg til kontor i Bergen
Bevaringsverdig bygg. BREEAM In-Use. Inflytting årsskiftet 2026/2027.
Mindre vegarbeider i Vestland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 540 Løvstakken i Bergen
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 2.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boligområde i Fana, Bergen
Området er på 15-20000 m3. Felt over bebyggelsen i Øvre-Titlestad. Per idag LNF regulert.
Ny- og ombygg av bofellesskap ved tidligere skole i Bergen kommune
Tidligere Haugland skole. Etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede med utfordrende adferd. Hvert bofellesskap skal inneholde 6 boenheter og en tjenestebase. Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952. Tun 2 etableres som et nytt bygg.
Oppgradering av transformatorstasjon i Bergen
Total prosjektkostnad for Fana og Litlesotra transformatorstasjon 300-375 MNOK.
Nybygg av kommunale utleieboliger i Bergen kommune
Totalt 13 boenheter. Deltilbud 1 skal ha 8 boenheter. Deltilbud 2 skal ha 5 boenheter.
Nybygg av klimahus for forskning og utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
Bygget skal huse en klimamodul, en psykologilab samt toalett, inngangsparti og teknisk rom.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.
Ombygg av nærvarmeanlegg med varmepumper som henter varme fra sjø på Nygårdshøyden i Bergen kommune
Universitet i Bergen (UiB) er i gang med et prosjekt for ombygging av et nærvarmeanlegg som betjener 6 bygg på Nygårdshøyden med termisk energi. Eksisterende nærvarmeanlegg har i dag fjernvarme fra BKK som primær energikilde, dette skal konverteres til varmepumper som henter varme fra sjø. Prosjektet skal anskaffes som en generalentreprise, men vi er per i dag usikre på om varmepumpene skal anskaffes som egen entreprise, eller inngå i generalentreprisen. Formålet med markedsundersøkelsen er å gi oss som Oppdragsgiver et bredere beslutningsgrunnlag i vurderingen av hvordan vi skal håndtere prosessen videre. Målgruppen for markedsundersøkelsen er potensielle leverandører av varmepumper (entreprise), men også potensielle generalentreprenører.
Utvidelse og oppgradering av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Utvidelsen innebærer en økning fra 1.675 m2 til 2800 m2.
Rehablitering, ombygging og tilbygg av omsorgsboliger i Bergen
Planlegger mellom 8-12 hybler som midlertidig botilbud med personalbase.
Rehabilitering av aldershjem i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Etablering av solcelleanlegg på videregående skoler i Bergen kommune
Handlingsplanen omfattar ei konkret liste på elleve prosjekt der fylkeskommunen ønskjer å installere solcelleanlegg. Målsettinga er å realisere desse innan utgangen av 2026. Etter EU28-Europeisk forbruksmiks vil denne investeringa gi eit samla redusert klimagassutslepp på om lag 8700 tonn CO2-ekvivalentar. Dette er prosjekta som er vurdert som best eigna å starte med: Bømlo vgs. Eid vgs. Fyllingsdalen vgs. Førde vgs. avd. Mo Knarvik vgs. avd. Juvik Måløy vgs. Nordahl Grieg vgs. Olsvikåsen vgs. Os vgs. Sandsli vgs. Årdal vgs.
Renovering av yttertak på bolighus i Bergen kommune
Søndre Skogvei 23ABC og 25ABCDEF.
Etablering av paviljong for midlertidige arbeidsplasser ved inkluderingssenter i Bergen kommune
På Sydneshaugen er de plassert 2-etasjet paviljong som frem til 2023 ble brukt som midlertidig skolelokale. Det er besluttet å flytte deler av paviljongen til Landåssvingen 15 for å dekke behovet for arbeidsplasser.
Etablering av ladestasjon for elbiler til Statsbyggs leietakere i Norge
Statsbygg ønsker å tilby el-ladepunkter til sine leietakere på eksisterende eiendommer. Gjelder hele Norge.
Rehabilitering av tak på museum i Bergen
Komplett rehabilitering av tak med arker, opplett, renner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.