Alle planlagte byggeprosjekter i Alver

Etablering av CO2-fangst og hydrogenfabrikk ved raffineriet på Mongstad
Prosjektet ligger i Alver og Austrhiem kommune. Bruke gass fra raffineriet til å produsere «blått hydrogen», som produseres av naturgass, der CO2-et fra gassen lagres på havbunnen. CO2-utslippene fra hydrogenproduksjonen skal fanges og sendes i rør fra Mongstad ut til Smeheia-området i Nordsjøen.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hytter og campingplass mm. i Landsvik
30-50 hytter. Området er på totalt 60000m2. Hytter for utleie.
Sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen
Det vil komme krav til sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen. Dette medfører sanering av ei rekke bustad- områder rundt Rosslandspollen, fleire nye pumpestasjoner med overføringsledningar til renseanlegg, og etablering av ny utslippsledning til sjø.
Etablering av og ledningsanlegg i Frekhaug
Etablering av nytt høgdebasseng på øvre Sagstad. Bassenget vil betre trykkforholda i høgtliggande område ved stort uttak i Frekhaug og auke kapasitet og leveringssikkerheit. Ledingsanlegg frå Sagstad og Dalesvingane.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Nybygg av vannledning Kløve - Veland
Vannleidning frå Kløve ut til Veland i sjø for kommunal vassforsyning til området.
Etablering av høydebasseng i Alverstraumen
Etablering av Alverstraumen høgdebasseng. Dette skal sikre vassforsyninga til Øvre Hilland og komande utbyggingsområde i tillegg til sikring av vassforsyninga mot Radøy.
Nybygg av vannledning i Frekhaug
Prosjektet heng saman med og er ei fortsetting av VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv - Fosse, og del av nytt leidningsnett for å sikre vassforsyninga sentralt på Frekhaug.
Nybygg av avløpsledning i Alverstraumen
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest.
Sikring av vannforsyning Storheim - Solheim
Prosjekt for å sikre reservevassforsyning til området. Vert bygd i kombinasjon med avløpstrase
Nybygg av avløpsledning i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.
Nybygg av sentral avløpspumpestasjon i Alver kommune
Sentral avløpspumpestasjon for å kunne sanere avløp frå området Litlebergen til Fosse. Legg også til rette for overføring til hovudreinseanlegg.
Nybygg av avløpsledning i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Strekning for overføring av utslepp til Kvassneset for reinsing.
Etablering av pumpeledning Gangstø - Hilland
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest
Nybygg av pumpestasjon i Isdalstø
Prosjekt som heng saman med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon skal føre avlaup frå Isdal mot Knarvik.
Nybygg av pumpestasjon i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.
Nybygg av ringledning i Frekhaug
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.