Alle planlagte byggeprosjekter i Aurland

Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Flomsikring ved industriområde i Vassbygdi
Gjennomføring av naudsynt flaumsikring av industriområde i Vassbygdi. Tiltaket er detaljprosjektert.
Rassikringstiltak på E16 Langageiti i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Bygningsmessig oppgradering av skole i Flåm
1,5 mnok 2024 og 3,5 mnok 2025.
Utskifting av høydebasseng i Høydalen, Aurland
Utskifting av høgdebasseng i Høydalen, som i dag har for liten kapasitet og manglande tetting. Etableringa kjem som følgjekonsekvens av utbygging av øvre del av Ty – del 2.
Framføring av vannledning i Aurland
Etablering av tosidig vassforsyning mot Høydalen og Ty. Deler av trase utførast med retningsstyrt boring frå Ytstebøen mot Klokkargarden.
Etablering av VA struktur Veim - Midje, Aurland
VA struktur mellom Veim bustadfelt og høgdebasseng Midje.
Etablering av høydebasseng og borebrønn i Aurland
I 2020 vart vassverket forureina og det vart innført kokepåbod delar av året. Tiltaket er naudsynt for å auke kapasitet som følgje av næringsetableringar i Gudvangen sentrum. Etablering av eit nytt høgdebasseng ved sidan av eksisterande og behandlingsanlegg for UV.
Nybygg av VA struktur i Flåm
Ny VA struktur for å kunne sikre tosidig VA i området, dimensjonert for å handtere aktivitet i området.
Utvidelse av eksisterende renseanlegg i Flåm
Utviding av eksisterande reinseanlegg for å ta hand om auka volum på avlaupsvatn og nye krav til utslepp i fjorden.
Rassikring på Fv 50 Rundehovden i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Tverrelvi i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5623 Tånedn i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Langasete i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Flenjajuvet i Auralnd
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 50 Nyfonna i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 20 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Botnatunnelen sør I i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrnsø. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Vestaforgrovi i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Kjelhelleren i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Strupaberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 50 Botnatunnelen sør II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 50 Kroktunnelen nord i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 30m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 50 Aurdalsvatn i Aurdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 50 Osabrekka i Aurland
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 90m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Breiskreda i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rehabilitering av VA-anlegg i Aurland
Rehabilitering av eksisterande VA. Anlegg er av eldre dato og har behov for oppgradering som følgje av mellom anna utbygging på Ty. På grunn av manglande kapasitet på overvassleidninga har det vore overvatnproblematikk i Klokkargarden.
Nybygg av høydebasseng i Vassbygdi
Nytt høgdebasseng for busetnad i Vassbygdi. Anlegget vil og gje betring av branntryggleik for trehusbebyggelsen.
Nybygg av høydebasseng i Aurland
Nytt høgdebasseng Skjerping. Skjerping er det mest sårbare punktet på VA struktur i kommunen og det er naudsynt å sikre tilstrekkeleg kapasitet i løpet av 2023.
Utvidelse av VA struktur i Aurland
Utviding av VA struktur på Bakka for knyte fleire eigedomar på offentleg VA nett. Dette etter innspel frå Bakka grendalag.
Sikringstiltak av mur på veg i Aurland
Sikringstiltak av mur på kommunal veg i Gjerløwkleivi.
Utskifting av VA struktur i Flåm
Prosjektet omfattar utskifting av VA struktur frå Tjødni.
Rehabilitering av løpebaner i Aurland
Nytt kunststoffdekke på løpebana Aurland stadion. Dagens løpebane er prega av stor slitasje og må rehabiliterast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.