Alle planlagte byggeprosjekter i Kinn

Ny 132 kV strømforsyning til Florø
Linja AS har søkt om konsesjon for ei ny 132 kV forbinding til Botnaneset, ny 132/22 kV transformatorstasjon på Botnaneset, ny 132 kV forbinding frå ny Botnaneset transformatorstasjon til eksisterande Florø transformatorstasjon, samt oppgradering av eksisterande transformatorstasjon. Linja AS har søkt om 3 ulike trasealternativ mellom Magnhildskaret koblingsstasjon og Botnaneset transformatorstasjon. Mellom Botnaneset transformatorstasjon og Florø transformatorstasjon er det søkt 2 ulike trasealternativ.
Etablering av vannledning i Raudeberg
Bakgrunn: Ureinsa utslepp som i dag går i Raudeberg skal sanerast og førast til nytt reinseanlegget med hjelp av pumpeleidningar på land ved et spleiseprosjekt med Vestlands fylkeskommune. Det skal leggast nytt vassleidning i fylkeskommunal veg for å forsterke vassforsyning til Industrien, og etablere ringleding funksjon, dette fører til et med robust beredskap ved brud/lekkasjar av vassleidningar i Raudeberg. Mål: Å oppgradere infrastrukturen og bymiljøet i Raudeberg. Prosjektet vil i samarbeid med Vestlands fylkeskommune, oppgradere infrastrukturen i Raudeberg.
Sammenkobling av vannledninger i Botnastranda - Brandsøy
Vass- og avløp er vedteke vidareført frå Fjord Base, vidare austover. Dette skal mellom anna mogleggjere vidare industriutvikling på Botnastrande aust. Ved å vidareføre vassleidning heilt til Brandsøy, vil vassverket oppnå “rundkøyring” rundt Brandsøyåsen. Dette vil blant anna forsterke leveringssikkerhet og gjere det mogleg for industriområdet å bruke av høgdebasseng i Brandsøy. Dette er gunstig for å lette belastninga på vassverket ved høgt forbruk. Vassleidning til Brandsøy vil også syte for leveranse av vatn til bustadar i Brandsøysundet nord-vest.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny vannforsyning Trollebø industriområde område nord
Samlet lengde på den nye vannledningen er 870 meter. Ved tradisjonell graving på denne strekkningen vil en samtidig benytte muligheten til å legge ned framtidig pumpelening for avløp og trekkerør for framtidig fiber og lignende.
Ombygg av vannledninger i Måløy
Gamle vannledninger med relativt stor lekkasje på denne strekningen. Støypejernsledninger må skiftes da disse lekker og er i dårlig forfatning. Der er også en del lekkasje på eksisterende spillvanns- og overvannsledninger. Overvannsledningene bør også dimensjoneres opp etter dagens krav.
Utskifting av vann-, spillvann-, og overvannsledninger i gate 6-7 - Måløy
Vannledningen fra krysset i gate 6, til elven i gate 7 i Måløy er et av dei siste rørstrekkene i Måløy med asbestrør.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av hovedvannledning i Florø
Tiltak V6a i hovedplan vassforsyning omfattar utskifting av Hovudvassleidning frå Nybøvegen til Kanalen (a) og ny leidning over kanalen mot sentrum nord (b). Tilttak med ny leidning over Kanalen mot sentrum nord (b) er ferdig. Prosjekt 79597. Utskifting av hovedvassleidning frå Nybøvegen til Kanalen (a) var planlagt utført 2019, men er ikkje påbegynt. Lengde ca 160 m. Eksisterande hovudvassleidning på denne strekninga er frå 1969. Ny leidning skal sikre god og stabil vassforsyning til Florølandet.
Flytting av kulturskole til kulturhuset i Florø
Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturlig at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.
Sanering slamavskiller i Florø
Som eit ledd i at slamavskiller i Brandsøysundet skal sanerast og avløp førast til reinseanlegg i Kanalen, vert det lagt ned pumpeleidning og sjølvfallsleidningar for avløp samtidig med at Vestland Fylkeskommune bygger fortau i Brandsøyvegen på strekningen Solheimslia-Instetunet. Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp i Brandsøya til nytt reinseanlegg på Kanalen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient. Det er knytt risiko til graving i grunnen. Arbeidet forbi Midttunet er ferdigstilt og kloakk vert no pumpa mot kanalen RA. Siste strekket frå Midttunet til Brandsøysundet er lagt inn i 2026.
Utskifting av hovedvannledning av asbest i Måløy
I gate 6 nord i Måløy ligger der fortsatt ei hovedvannleidning av asbestrør. Denne vil vi bytte ut iht ønsker og krav fra Mattilsynet. I tillegg til dette ligger der ein del gamle betong fellesleidningar og noko dårleg avløpsnett. Vannleidningsnettet i gata trenger å fornyast for å sikre god og trygg vanntilførsel til innbyggerane langs veien. Vi ønsker også å separere overvatn og kloakk for å ivareta reinsekrav og miljøkrav når vi skal reinse all kloakk som renner ut på havna.
Etablering av bredbånd i Kinn kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2024: Bremanger, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Luster, Modalen, Osterøy, Sogndal, Ullensvang, Vaksdal, Voss. Totalt verdi 66 Mnok.
Etablering av bredbånd i Kinn kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2024: Bremanger, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Luster, Modalen, Osterøy, Sogndal, Ullensvang, Vaksdal, Voss. Totalt verdi 66 Mnok.
Etablering av bredbånd i Kinn kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2024: Bremanger, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Luster, Modalen, Osterøy, Sogndal, Ullensvang, Vaksdal, Voss. Totalt verdi 66 Mnok.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Utskifting av, fjerning av asbestrør, separering av spillvann og overvann i Måløy
Vannledningsnettet i Utsiktsveien i Måløy består av støypejern og asbestrør. Spillvannsnettet er et fellessystem der overvatn og kloakk går i samme rør som er gamle betongrør. Fellesledningen blir knyttet til nye spillvanns- og overvannsrør i gate 5. En ønsker å fjerne asbestrørene på vann, og separere spillvann og overvann i veien. Fellesledningen er en gammel betongledning, og denne lekker en del.
Trykkreduksjon på hovedledningsnettet på Fastlandet i Deknepollen
Ved overføring av større mengder vatn til Trollebø industriområde og Nygård høgdebasseng, øker trykket på hovedleningsnettet på Fastlandet. For å forhindre skader på sikkerhetsventiler og rørnett i boligene i Ivahavområdet, må vi redusere trykket inn til dette området. Dette gjeres ved at vi monterer kum og reduksjonsventil til 3 stk avstikk inn til dette området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.