Alle planlagte byggeprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Nybygg av næring i Husnes
Næringsområdet har 60 mål ferdigregulert tomteareal samt strandlinje på 380 meter med godkjent utbygging for djupvasskai. Tomtene leveres med asfaltert veg, vann, strøm og avløp til tomtegrense. Byggehøgde inntil 25 meter. Området er attraktivt med grønne omgivelser og et veletablert industriområde som nærmeste nabo. Området gir muligheter for å skreddersy løsninger i forhold til tomtestørrelse, behov og krav. Det er gode eksponeringsmuligheter både fra sjø og land. Området er tilknyttet fylksvei.
Oppgradering av elektrisk anlegg i Kvinnherad
Søknaden omhandler oppgradering av det elektriske anlegget i Blåfalli III kraftverk som nærmer seg endt levetid og som må skiftes ut i forbindelse at Statnett skal spenningsoppgradere sitt nett i området frå 300 til 420 kV.
Utbedring av Fylkesveg 48 Sandvoll sentrum, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Temperaturoppgradering av 300 kV-ledning Mauranger-Samnanger
Statnett SF har søkt anleggskonsesjon for å temperaturoppgradere 300 kV-luftledningen Mauranger-Samnanger. Statnett ønsker å øke kapasiteten i ledningen gjennom å gjøre tiltak som muliggjør økt temperatur i linene. Statnett søker om å få gjøre tiltak i terrenget for å øke avstanden mellom liner og terreng på to steder på kraftledningen mellom Mauranger og Samnanger i Kvam og Kvinnherad kommuner i Vestland.
Etablering av vannledning i Kvinnherad
Ny vassleidning som skal sikra vassforsyning 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Valen og Sandvoll VBA kan levera til Valen
Nybygg av slamavskiller på Varaldsøy
Etablera reinseanlegg på kommunalt avløpsutslepp på Varaldsøy.
Bygging av større sjøledning i Kvinnherad kommune
Vassleidningen som forsyner Halsnøy er for liten, spesielt merkast dette i sommarmånadane når det pågår vatning. Dagens leidning tilåer ikkje at me aukar hastigheita, då den ikkje leverer nok vatn.
Ombygg av brannstasjoner i Kvinnherad
Fleire av dagens brannstasjonar stettar ikkje kravet til rein/skitten sone frå Arbeidstilsynet (Uskedal, Varaldsøy, Fjelberg og Åkra brannstasjon). Tiltaket gjeld utbetring av pålegg frå Arbeidstilsynet.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Ny sjøledning og pumpestasjon i Kvinnherad
Kopla kommunalt avløpsutslepp frå Rudlen over til nytt reinseanlegg på Ersland.
Ombygg av vannledning i Kvinnherad
Betra vassforsyninga til Storvika, då det er små leidningar i dette området.
Samling til felles slamavskiller i Kvinnherad
Samla 2 kommunale avløpsutslepp til eit og etablera reinsing på dette.
Nybygg av vannledning i Kvinnherad
Sikre råvatn til Varaldsøy VBA.
Nybygg av høydebasseng i Kvinnherad
Betra vassmengda i Teigen samt sikra brannvatn. Samarbeid med utbyggar av privat byggefelt.
Sanering av avløpsutslipp ved skole i Kvinnherad
Kopla avløpsutslepp frå Ølve skule inn til kommunalt reinseanlegg.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar.
Nybygg av vannledning i Husnes
Forsyna bustenaden i Langgåta med reint vatn frå Husnes VBA. I Langgåta er det private brønnar.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av avløpsledning fra Sæbø/Tofte til Sæbøvik
Transportera kommunalt utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygg av pumpestasjon i Kvinnherad
Dagens stasjon skal dubliserast slik at Sandvoll VBA kan levera vatn mot Husnes via Valen.
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik
Sanering av ledningsanlegg i Kvinnherad
Kople private utslepp på Ølve til kommunal reinseanlegg.
Nybygg av avskjærande ledning i Ænes
Samla private avløpsanlegg nedom “Gamleskulen” på Ænes og kopla dei til kommunalt reinseanlegg.
Nybygg av avskjærande ledning i Kvinnherad
Transportera privat utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygging av elveinntak i Husnes
Nytt inntak til Husnes VBA for å gjera vinterdrifta enklare i høve til ising. Dagens løysing krev tilsyn anna kvar time når det er frostperiodar. Prosjektet vert samkjøring med Onarheim kraft.
Nybygg av avløpsledning mellom Hellvika-Krosanden
Transportera private utslepp over til kommunal slamavskiljar

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.