Alle planlagte byggeprosjekter i Stord

Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Sævarhagen, Stord
I Kommunedelplanen for Avløp er det vedteke at det skal etablerast eit nytt avløpsreinseanlegg i Sævarhagen, for reinsing av avløpsvatn for området Rommetveit/ Haga. Anlegget skal byggjast som slamavskiljaranlegg tilsvarande Skjersholmane avløpsreinseanlegg. Planlagt ferdigstilling i løpet av 2026.
Rehabilitering av ledningsnett på Stord
Rehabilitering av eksisterande ledningsnett i Sætravikjo . Borehol for spillvatn frå Neshadlene avløpspumpestasjon til ny Sætravikjo avløpspumpestasjon. Avløpsvatn frå Sætravikjo pumpast via sjøleidning til ny Grunnavågen avløpsreinseanlegg.
Utskifting av deler av ledningsnett og etablering av avløpspumpestasjon på Stord
Dagens direkte utslepp av avløpsvatn i Hystadvikjo er pålagt sanert. Dette medfører at deler av leidningsnettet ved Valevegen må skiftast ut. Det skal også etablerast ny avløpspumpestasjon (eiga prosjekt) som skal pumpe spillvatnet til Djupavikjo avløpsreinseanlegg.
Ny og ombygg av fortau i Stord
Det er i dag manglande eller dårleg fortausløysing langs heile Utslettevegen. For å få på plass nytt og betre fortau, lyt trasè regulerast. Reguleringsarbeidet starta i 2024. Tiltaket ligg inne i ny revidert trafikksikringsplan.
Separering av spillvannledning og utskifting vannledning på Stord
Separering av spillvassleidning og utskifting av vassleidning i Myraskogen. Totalt kring 660 m.
Rehabilitering av VA-ledningar i Stord
Rehabilitering av hovudvassleidning, spillvatn og overvatn frå kryss ved Kårevikvegen til om lag Horneland bedehus i planlagt ny fortaustrasé. Prosjektet gjennomførast i samband med nytt fortau i Hornelandsvegen. Fortau er under regulering.
Rehabilitering av kirke på Stord
Stord kyrkjelege fellesråd utarbeida i 2020 ein tilstandsrapport for Stord kyrkje. Den viser at det er trong for eit omfattande rehabiliteringsarbeid, fem delprosjekt har ein estimert kostnad på kr 20,0 mill.Det skal i første omgang lysast ut konkurranse om utarbeiding av anbodsgrunnlag. Det er lagt opp til at rehabiliteringa vert gjennomført og finansiert som delprosjekt.Det er i planperioden lagt inn ei løyving på kr 2,0 mill. i 2022 og kr 4,0 mill. i perioden 2023-2025.
Rehabilitering og separering av over-, spill- og drikkevannsledninger på Stord
Rehabilitering og separering av overvass-, spillvass- og drikkevassleidningar i Dalen og vidare til Tysestølen for drikkevassleidninga. Leidningane leggjast ut i veg.
Sanering av VA-ledninger på Stord
Sanering av eldre leidningar i Knappane og Knappahagen, frå SID 40245 til SID 47415 og til Klingenbergvegen ved SID 29327.
Ombygg av bru i Stord
Eksisterande bru (rett nedanfor “Fjellstova”) er smal, har redusert bereevne samt at det er for liten opning til elva under brua. Tiltaket krev justering av veglina både vertikalt og horisontalt.
Ombygg av naturgressbane på Stord
Banen er eit regionsanlegg for friidrett, og den siste naturgrasbanen på Stord. Banen er svært blaut når det regner, og av den grunn lite brukt til fotball dei siste to åra. Det er planlagt at massane må skiftast ut med nye drenerande massar.
Nybygg av avløpspumpestasjon med utslippsledning på Stord
Ny avløpspumpestasjon med utsleppsleidning i Kviteluren for overføring av avløpsvatn til nye Sævarhagen SA i sjøleidning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.