Alle planlagte byggeprosjekter i Etne

Oppgradering av E134 Fjæratunnelen i Etne
1518m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet. Planlagt gjennomført 2021.
Oppgradering av E134 Glymjetunnelen i Etne
809m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Oppgradering av E134 Rullestadtunnelen i Etne
2960m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Ombygg til omsorgssenter i Skånevik
Planlagt for å flytte sammen Helsesenteret med Skånevik omsorgssenter og Tusenfryd.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m
Ombygg av del av omsorgssenter til psykiatribustadar og dagsenter i Etne
Etne kommune har ikkje heildøgnsbemanna bustadar for personar med behov for heildøgnsbemanning knytt til si psykiske helse. Det er planlagt for 5 bustadar i den gamle sjukeheimen(tidlegare avdeling for pasientar med demens.)
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Skånevik
Skånevik skule feirar 60 år, og treng ei oppgradering. Det er mange store rom, men også rom som ikkje er i bruk. Det er eit ynskje frå kommunen på å sjå korleis ein kan nytta skulen på ein betre måte.
Etablering av vei i Etne
Etablering av regulert veg på baksida av bygg (Grindheim og Diamanten).
Oppgradering av helsesenter i Skånevik
Skånevik helsesenter er eit ærverdig bygg som har behov for vedlikehald. Kommunen ynskjer å ta vare på bygget, og må vurdere det eksakte behov nærare.
Ombygg til omsorgsbustadar til institusjon i Etne
Omgjering av 3 omsorgsbustadar til institusjon.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Tinghuset/båthamna. Prosjektet vil værte samkjøyrd med oppgradering av torg/kaiområde dersom det er synergiar der.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Strondavegen.
Oppgradering av utleigebustader i Etne
Ca. 1-2 kommunale bustadar på Gjerdsrabbane blir fråflytta i året (talet varierer). Når leigetakar flyttar ut er det trong for oppgradering av bustaden, då dette er bustadar som er oppført midt på 1990-talet.
Reparasjon av veg i Etne
Oppgradering fundament og elveløp.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Etne
For å halda uteområdet i orden, og vedlike, i tillegg til å skifta ut, oppgradera, vil det bli sett av pengar i eit fast intervall.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Skånevik
Rullering på oppgradering av uteområdet. Det betyr at det vil bli sett av pengar til dette i eit fast intervall.
Utvidelse og ombygg av SFO-kjøkken i skole i Etne
For å kunne effektivisera drifta og tilpassa for ei større elevgruppe, treng Enge skule å oppgradera kjøkkenet på SFO. Kjøkkenet er ikkje utslete, men det vil vera behov for ei utviding og ei forbetring.
Oppgradering av skolekjøkken i skole i Etne
Det er behov for oppgradering av skulekjøkkenet ved Enge skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.