Alle planlagte byggeprosjekter i Samnanger

Nybygg av leiligheter/boliger i Samnanger kommune
Bakgrunnen for dialogkonferansen er mellom anna at kommunen dei neste åra vil få ein stor auke i talet på eldre innbyggarar, og at dette vil påverke bustadbehovet i kommunen. Mellom anna vil det truleg vera behov for bygging av fleire leilegheiter/bustader med livsløpsstandard.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 49 i Samnanger
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 8.
Utbedring av tunnel på Fv 7 Haukanes i Samnanger
Utbedring etter forskrift om tunnelsikkerhet. I investeringsprogram for fylkesvegnettet.
Etablering av motorsportbane i Samnanger
Behov for ekstern finansiering.
Tilak på tak og våpenhus ved kirke i Samnanger
Tilskott til Samnanger kirkestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kirke på Aadland. Største tiltaket gjeld tiltak på tak og våpenhus.
Tilak på kirke og bygging uthus i Samnanger
Tilskott til Samnanger kirkestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kirke på Aadland. Største tiltaket gjeld tiltak på tak og våpenhus.
Etablering av bubilparkering i Samnanger
I områdeplanen for Bjørkheim pågår det reguleringsarbeid, der plassering av bubilparkering inngår i planarbeidet. Arbeidet med regulering er etter framdriftsplanen vedteken i 2024. Det er sett av 750 000 kr i 2024 til etablering av ein bubilparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.