Alle planlagte byggeprosjekter i Kvam

Omlegging av kraftledning, forbindelsen Sima - Samnanger på Ålvikfjellet i Kvam herad
Statnett omsøker å legge om eksisterende 420 kV ledning Sima – Samnanger i ny trasé over Ålvikfjellet, ca 5,5 km. Ny omsøkt trasé er nord for eksisterende trasé, hvor det er avdekket betydelig lavere klimalaster sammenlignet med området eksisterende ledning går gjennom i dag.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 49 i Kvam
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 5.
Sanering av avløpsledninger i Børveneset, Øystese
Prosjektering av eit større prosjekt knytt til sanering og reinsking av avlaupsleidningar ved Børveneset.
Etablering av bredbånd i Kvam kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2024: Bremanger, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Luster, Modalen, Osterøy, Sogndal, Ullensvang, Vaksdal, Voss. Totalt verdi 66 Mnok.
Rassikringstiltak på Fv 78 Hodanes i Kvam
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Ny vannledning i Norheimsund
For å betre kapasitet og driftssikkerhet på vassforsyninga i Norheimsund og Øystese gjenstår det ein viktig overføringsledning mellom Nobbo på Mo og Vavollen. Ein sammenkobling her vil sikre vassforsyning til sentrale strøk, ved eit eventuelt vassledningsbrot. Dette er ein flaskehals som er svært viktig å få retta. Slik det er i dag vil mange sårbare abbonentar kunne bli utan vatn, ved utfordringar eller planlagt arbeid på vassledningsnettet.
Overføring av vannforsyning til Vikøy
Overføring av vassforsyning til Vikøy. Dette prosjektet er uavhengig av ei eventuell overtaking av Vikøy vassverk. Før dette prosjektet kan gå i gang må prosjekt P61236 Sanere deler av avløpsnettet i Vikøy vere fullført. Det er ynskjeleg å bruke ei anna løysing med pumpeleidning til Notaneset, enn fyrst planlagt.
Sanering av deler av avløpsnettet i Vikøy, Norheimsund
Sanere og reinske deler av avløpsnettet i Vikøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.