Alle planlagte byggeprosjekter i Kvam

Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 49 i Kvam
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 5.
Sanering av avløpsledninger i Børveneset, Øystese
Prosjektering av eit større prosjekt knytt til sanering og reinsking av avlaupsleidningar ved Børveneset.
Oppgradering av eksisterende vannverk i Kvam, Norheimsund
VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam
Nybygg av VA-hall på Sandven i Norheimsund
VA-hall til lagring og montering av utstyr.
Rassikringstiltak på Fv 78 Hodanes i Kvam
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Ny vannledning i Norheimsund
For å betre kapasitet og driftssikkerhet på vassforsyninga i Norheimsund og Øystese gjenstår det ein viktig overføringsledning mellom Nobbo på Mo og Vavollen. Ein sammenkobling her vil sikre vassforsyning til sentrale strøk, ved eit eventuelt vassledningsbrot. Dette er ein flaskehals som er svært viktig å få retta. Slik det er i dag vil mange sårbare abbonentar kunne bli utan vatn, ved utfordringar eller planlagt arbeid på vassledningsnettet.
Overføring av vannforsyning til Vikøy
Overføring av vassforsyning til Vikøy. Dette prosjektet er uavhengig av ei eventuell overtaking av Vikøy vassverk. Før dette prosjektet kan gå i gang må prosjekt P61236 Sanere deler av avløpsnettet i Vikøy vere fullført. Det er ynskjeleg å bruke ei anna løysing med pumpeleidning til Notaneset, enn fyrst planlagt.
Utskifting av kjøkken og oppvaskmaskin på sykehjem i Norheimsund
Skifte ut kjøken og ny oppvaskmaskin på Toloheimen. Kjøkenet er gammalt og treng oppgradering, oppvaskmaskina er øydelagt og må skiftast.
Sanering av deler av avløpsnettet i Vikøy, Norheimsund
Sanere og reinske deler av avløpsnettet i Vikøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.