Alle planlagte byggeprosjekter i Vik

Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 5602 i Vik
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 26.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av akvakulturanlegg for oppdrett av torsk i Feios
Mellom Feios og Fresvik. Søkt størrelse MTB 3120 tonn.
Oppgradering av eskisterende transformatorstasjon i Vik kommune
Eksisterende transformatorstasjon vil bli ståande som en reserve etter at ny transformator er i drift. Transformatorar med øvre spenningsnivå 66 kV. - Eit innandørs koblingsanlegg med spenningsnivå 66 kV. - Ein bygning med grunnflate ca. 350m2 og mønehøgde ca.5,7 meter, som vist på kart merket «Hove transformatorstasjon, vedlagt konsesjonen. - Nødvendig høgspenningsanlegg
Fanggjerde og stikkrenner på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Isnett og bolt på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgradering av veg i samband med VA-prosjekt i Vik kommune
Oppgradering av veg i samband med VA-prosjekt.
Nytt ventilasjonsanlegg i ungdomsskole i Vik
Ventilasjonsanlegget på Flatbygdi ungdomsskule byrjar å nærme seg utskifting. Dette bør gjerast i dei næraste åra.
Oppgradering av veg i samband med VA-prosjekt i Vik kommune
Oppgradering av veg i samband med VA-prosjekt.
Fullføre turveg i Vik kommune
Målet er å få på plass neste traséavsnitt for Sylvringen, dvs. turveg frå Hove steinkyrkje ned til Vikja. Dette vil vere eit steg vidare mot målet å fullføre Sylvringen som rundturløype. Midlane avsett i 2025 bør brukast til å via konsulent få planlagd og prosjektert traséen ned Hovereina og til Vikja. Dette avsnittet til turvegen Sylvringen er forankra i føresegnene til reguleringsplanen Hove - Moahaugane - Hopperstad.
Oppgradering av veg i samband med VA-prosjekt i Vik kommune
Oppgradering av veg i samband med VA-prosjekt.
Nybygg av parkeringsplass i Vik
Opparbeidelse av 6 parkeringsplasser.
Etablering av miniatyrskyteanlegg i Vik kommune
Dette prosjektet er ikkje klart grunna manglande organisering mellom skyttarlaga, og det er difor ikkje klart til å søkje om spelemidlar. Midlane er difor flytta fram i tid. Lokala i SIMAS hadde ikkje rette dimensjonar til å kunne ha profesjonell miniatyrskyting. Prosjektet ligg inne med kr. 500.000 i 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.