Alle planlagte byggeprosjekter i Eidfjord

Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Utvikling av servicefunksjonar i sentrum, Eidfjord
Planarbeidet har som føremål å utvikla Kjerøyna til areal for servicefunksjonar i tilknyting til sentrum. Det er ynskje om å etablera mellom anna parkering for bil og buss, ladestasjonar, søppelhandtering, toalett, bubiltømming og gang- og sykkelveg gjennom området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.