Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (1)
Askøy (2)
Aurland (0)
Austevoll (6)
Austrheim (0)
Bergen (34)
Bremanger (0)
Bømlo (8)
Eidfjord (2)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (1)
Gloppen (3)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (1)
Kvam (6)
Lærdal (0)
Luster (6)
Modalen (0)
Osterøy (1)
Samnanger (1)
Sogndal (6)
Solund (1)
Stad (1)
Stord (1)
Stryn (3)
Sunnfjord (2)
Sveio (2)
Tysnes (2)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (3)
Voss (1)
Årdal (0)
Øygarden (7)
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen sentrum
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Riving- og nybygg av sykehjem og behandlingssenter i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem. Utslippsfri byggeplass. Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.
Nybygg av videregående skole i Norheimsund
BREEAM-NOR Excellent. FEF-areal. Gnr. 11, bnr. 112 m.fl.
Nybygg av næring på Kokstad i Bergen kommune
18 mål. Kokstad Mobilitetspark vil bli et 16.500 kvadratmeter stort og næringslokale med 3.900 kvadratmeter overbygd uteareal og 4.250 kvadratmeter takparkering.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser.
Nybygg av hotell i Selje
HENT AS er prosjektutvikler. Gbnr. 256/185 m.fl.
Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane i Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av barneskole på Husnes i Kvinnherad
Ny Husnes barneskule skal plasserast på ferdigregulert tomt for formålet like ved Kvinnherad Arena. Tilkomst for køyretøy (varetransport og liknande.) til ny barneskule er valt via Jens Røsslands-veg (forbi Kvinnherad Arena). Ein har i prosjektet valt å forlengja Jens Røsland-veg mot Kaldestadvegen, for å få tilkomst til den nye barneskulen.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av idrettshall mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket.
Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl. Planområdet er på ca. 20,4 daa.
Nybygg av hytter, naust, småbåtshavn og lager mm i Fjell
71 stk hytter, småbåthamn og bøyehamn med til sammen 106 båtplasser, 15 naust, fritids- og turistformål med utleie og ulike servicetilbod, næringsvirksomhet med kafé, marina, kajakk- og kanoutleie, vinterlagring av båtar, drivstoffutsalg m.m.
Nybygg av forretning i Førde
9.000-12000 m2 nytt forretningsareal.
Nybygg av fritidsbustader i Kvamskogen
Planområdet er del av gnr 19 bnr 11, 12, 28 m.fl. Planområdet er på 503 dekar inkl. areal i vatn.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Hardanger Lift. Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Nybygg av bustader, hotell, småbåtanlegg mm i Byrknes
Gnr/bnr 95/6, 7, 11, 104, 15, 123, 249, 256. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustader, hotell med svømmeanlegg, småbåtanlegg, leikeplass, næring og tenesteyting. Planforslaget medfører utfylling i sjø. 105 daa. 6-7 eneboliger, hotell med ca 65 rom.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av bank i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Nybygg butikk og ombygging av leiligheter i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Austevoll
Ca. 129 daa. Ca. 100 m2/hytte.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av arbeids- og aktivitetssenter i Bremnes
Senteret skal samlokalisera tilboda som i dag er Basen arbeidstreningstilbod, Aktivitetstunet og Nyving aktivitetssenter.
Nybygg av kontor i Eikelandsosen
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for kontorsfasilitetar for Eide Fjordbruk, med fokus på administrasjon, møtesverksemd og forsking. I tillegg overnatting for tilsette som pendlar, samt parkering og infrastruktur. Turløyper for ski, sykkel og gåande mm. Dimensjonert for 120 tilsette.
Nybygg av velkomstsenter og dagligvarebutikk i Voss Herad
Detaljreguleringsplan- endring for deler av gnr./bnr. 274/1 og 274/3 m.fl., Myrkdalen. Varslingsområdet er om lag 150 dekar.
Nybygg av hytter i Tysnes
Føremålet med planen er legge til rette for 28 nye hyttetomtar som kan skiljast ut enkeltvis og seljast. I tillegg skal det etablerast fritidsbustadleilegheiter for sal eller utleige der eksisterande hotellbygg ligg, der det også vert lagt til rette for tenesteyting i 1. og evt. 2. etasje. Planen vil legge til rette for småbåtanlegg for fritidsbustadane og for besøkande til øya som kjem med båt
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Område satt av til næring/forretning/kontor. N/FK02 er tenkt til forretning med behov for å vere synleg og med plassbehov.
Nybygg av fritidsbustader i Austevoll
Gnr/bnr 70/9 mfl. 10 frittliggande fritidsbustader og 6 konsentrerte fritidsbustader. I tillegg er her planlagt 9 naust i rekke og 6 grupperte naust 3*2 stk.
Nybygg av hytter og naust i Bømlo
10 fritidsbustader, 24 naust og 2 oppbevaringsboder.
Fortetting av hyttefelt, etablering vegtilkomst og utvidelse av naust og flytebryggeområde i Askvoll
Ca. 119 dekar. Fortetting med opptil 10 nye hyttetomter. Funkisstil. Minst 14 naust. Permanent flytebryggeanlegg med plass til om lag 34 båtar, plus gjestande båtar og bølgjebrytar. Sanitæaranlegg/sjøboder.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Totalt 63 tomter fordelt på to byggetrinn.
Nybygg av hytteområde i Høyanger
27,1 daa. Planområdet ligg på gnr. 108 Østerbø (Ikjefjord) og er lokalisert i fjellområda på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Området ligg i Stordalen – nær grensa til Masfjorden kommune, og er del av eit større hytte/aktivitesområde som ligg på begge sider av kommune/fylkesgrensa.
Nybygg av hytter ved Stryn Vinterski
Totalt 23,6 daa, 12 frittståande tomter og eit konsentrert område på 3,5 daa.
Fortetting av hytteområde i Sysendalen
Føremålet med planendringa er etablering av nye fritidsbustader nordvest i planområdet, noko fortetting i eksisterande felt samt legga til rette for vegtilkomst til fleire bueiningar. 10-12 nye tomter.
Nybygg av hytteområde på øya Lammetun vest i Fjaler kommune
Føremålet til planen er regulere til dagens bruk, samt å utvide campingplassen, legge til rette for nytt hyttefelt og to nye bustadområder. Det er også lagt inn nye parkeringsområder.
Nybygg av klimahus for forskning og utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
Bygget skal huse en klimamodul, en psykologilab samt toalett, inngangsparti og teknisk rom.
Nybygg av fritidsboliger og naust i Tysnes
Planområdet er 22,2 daa, og omfattar gbnr. 163/1, 4, 5, 6, 7 og 8. Intensjonen er å leggje til rette for etablering av sju (åtte) nye fritidsbustader og ni nye naust med til­høy­­ra­nde felles små­båtanlegg, parkering og tilkomst
Tilrettelegging for turist- og friluftsområde i Kvinnherad
Føremålet med planarbeidet er å lage ein plan for turisme og reiseliv i Sundal, primært knytt til utfarten mot Bondhus og destinasjonane Bondhusvatnet, brefallet og Folgefonna. Planen omfattar parkeringsstrategi, haldeplass/venteplass for turistbussar, servicebygg og andre fasilitetar for turisme, samt integrering av Isvegen som alternativ tilkomst til Bondhus. Målet med planarbeidet er å legge tilhøva godt til rette for et naturbasert reiseliv, og på ein måte som gir meirverdi til lokalsamfunnet, både i form av verdiskapning, men ikkje minst også i form av fasilitetar og tilrettelegging som kjem lokalsamfunnet til gode, eksempelvis i form av nye nær-turvegar, auka tilbod og generell tilrettelegging for eit enkel rekreasjon og friluftsliv.
Nybygg av næringsbygg i Ytrebygda
Bygget skal huse Røde Kors med sine aktiviteter. I tillegg legges det opp til et næringsbygg med helse og næringsbygg på tomten.
Fortetting av hytteområde i Norheimsund
Gnr/bnr 25/1 mfl. 8-10 tomter.
Nybygg av fritidsbustad‐ og naust i Rolfsnes
76 bnr. 1, 2, 4, 11, 17, 18, 26, 27, 37, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 82, 80, 83, 124, 158, 173, 187, 188, 189, 190, 191 og 197. Ca 13,0 daa.
Nybygg av hytter i Bømlo
Inntil 4 nye fritidsbustader.
Nytt garderobebygg på Ågotnes i Fjell, del 3
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.
Nybygg av hytter i Sogndal
Glamping. Tidligere Lem Bungalows.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.