Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (3)
Askvoll (0)
Askøy (1)
Aurland (0)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (30)
Bremanger (1)
Bømlo (0)
Eidfjord (0)
Etne (4)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (1)
Gloppen (0)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (4)
Kvam (2)
Lærdal (0)
Luster (2)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (1)
Solund (0)
Stad (1)
Stord (3)
Stryn (1)
Sunnfjord (6)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (4)
Årdal (0)
Øygarden (4)
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av protonsenter ved universitetssykehuset i Haukeland
Utstyr: Varian Medical System. BIM koordinering: Asplan Viak AS. Samlet kostnad for protonanlegget, inkludert tunnel- og heisløsning og medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 1,17 milliarder kroner.
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, Livabygget og hovedbygget
Ombygging av eksisterende psykiatribygg, og ombygging av lågblokk plan 0-3. Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Nybygg med sengetasje, operasjon, poliklinikk, sterilsenter och teknisk rom.
Om- og nybygg av vidergående skole på Indre Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole. 21/25, /96, /591, /37, /44 /581 og /582, 56 dekar.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Nybygg av leiligheter og næring på Kronstad i Bergen
BREEAM Excellent. Ca. 50 leiligheter og ca. 16.000 kvadratmeter næring.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av godsterminal på Espehaugen i Bergen
6.000 m2 til varehåndtering og 1.000 m2 kontorer.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Nybygg av forretnings-, kontors-, industribygg i Bergen
Planforslaget regulerer eiendommen til kombinert byggeformål for forretning/kontor/industri. Nybygget har 5 etasjer med "innskutt" 5. etasje. Det er satt av totalt 48 overflateparkeringsplasser og 31 stk. sykkelparkeringsplasser på eiendommen. Antatt byggestart.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av svømmebasseng i Selje
Bassenget 25 m x12,5 m, i tillegg er det planlagt barnebasseng og garderober.
Nybygg av kontor i Osøyro
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av ny kollektivterminal ved Oasen, Fyllingsdalen i Bergen
Som ledd i etablering av Bybanen linje 2, skal det bygges en ny kollektivterminal ved Oasen. Terminalen skal flyttes nærmere vegsystemet og åpner dermed for et aktivt byrom i form av et tog mellom terminalen og Oasen.
Nybygg av kontor i Bergen
Gnr/bnr 209/5, 211/1 mfl.
Nybygg av beredskapshus i Fjaler kommune
Beredskapshus for Fjaler brannvesen, ambulansetenesta i Helse Førde og lagerlokale for Sivilforvaret. Bygget er i prinsippet delt i ein garasjedel og ein del med garderobe/vask-funksjonar osv i plan 1. Møterom, opphaldsrom, soverom og kontor i plan 2. Teknisk rom er også plassert i 2 etg i tillegg til eit teknisk areal på tak. Bygget har eit fotavtrykk på ca 1000m2. Plan 2 har eit areal på ca 350m2 Tomta er på ca 3600m2 Bæresystemet er tenkt ein kombinasjon av plasstøypt betong, stål og hulldekker med typisk spennvidde på 12m. Vognhall / garasjer og vaskehalll utgjer ein stor del av volumet på bygget. Vognhall og lager for Sivilforsvaret inngår som opsjon.
Nybygg av barnehage i Fitjar
Barnehage for 61 barn. 3-4 avdelinger.
Nybygg av naust og småbåthavn ved Gjerdsvik naustområde
GNR/BNR: 9/48, 11/1, 12/1, 30/13 m.fl.
Nybygg av badepark på Kvitno
Oppvarmet utebasseng, varmesentral og solfangere.
Nybygg av brannstasjon på Mo i Steinsdalen ved Norheimsund sentrum
Bygning har eit fotavtrykk på ca 900 m2, og er tenkt oppført i full hovudetasje og med overliggjande mesanin-etasje på ca 220 m2. Bygget skal dekka behov for vognoppstilling, vasking og vedlikehald av køyretøy og utstyr, wc, garderobar, verkstad, tekniske rom, lager, kontor, møterom og servicerom. Innreiing av mesanin-etasje er avhengig av finansiering, men er tenkt til trening, kontor, møterom og wc.
Etablering av helikopter havaritrener ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen
Treneren vil bestå av «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk.
Etablering av brakkerigg for kontor, møterom, spiserom, garderobe for Site Facilities prosjekter på Kollsnes
Ca. 1700-2000 m2. Arbeidsomfanget omfatter også oppkobling av strøm, fiber, vann og avløp fra definerte oppkoblingspunkter. Equinor vil besørge bygging av betongfundamenter for temporær rigg etter beskrivelse fra valgt leverandør, samt føre frem infrastruktur til oppkoblingspunkter.
Områdeplan for Øystese sentrum i Kvam Herad
Planområdet er ca 665 daa. I vest tar ein med areal på sørsida av Vikelva og krysset mot Vavollen. Vidare følgjer plangrensa parallelt med fylkesvegen fram til Øvre Vik og langs vegen til den møter Sjusetevegen. Planområdet tar med området rundt Laksahølen, Busdalen, deler av Skårdalsvegen og Stoppelsgjerd, Mikkjelsflaten og austover mot Stronde til ein møter planen for fylkesvegen mot Laupsa.
Etablering av modulbygg ved barneskole i Stord kommune
Oppdraget (denne konkurransen) omfattar leige eventuelt kjøp av 235 m2 modulbygg med 3 klasserom og 2 grupperom, korridor og tilkomstramper og trapper. Leige av mellombels lokale for Leirvik skule gjeld i utgangspunktet for perioden mars 2021 til juli 2023 med opsjon på 2 ekstra år og eventuelt forskyvingar på tidsrom. Det kan også vera aktuelt å bygga på ved seinare høve (tilsvarande i ein etasje til).
Konsulenttjenester for utarbeidelse av områdereguleringsplan i Kvinnherad kommune
Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling. Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca. 140 daa.
Etablering av uteservering i Styn
Gnr 57, bnr. 274 og 356. Uteservering med minigolf.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.