Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (1)
Askvoll (0)
Askøy (2)
Aurland (2)
Austevoll (1)
Austrheim (0)
Bergen (15)
Bremanger (0)
Bømlo (3)
Eidfjord (0)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (1)
Gloppen (1)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (2)
Kvam (0)
Lærdal (0)
Luster (1)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (3)
Sogndal (2)
Solund (1)
Stad (2)
Stord (3)
Stryn (1)
Sunnfjord (6)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (4)
Årdal (0)
Øygarden (4)
Om- og nybygg av vidergående skole på Indre Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole. 21/25, /96, /591, /37, /44 /581 og /582, 56 dekar.
Etablering av kommunens tekniske etater, i tillegg til dagens brannstasjon i Askøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for kommunens tekniske etater, inkludert dagens brannstasjon. Det skal også tilrettelegges for videreføring av dagens bussvirksomhet.
Nybygg av næring på Kronstad i Bergen
BREEAM Excellent. Ca. 16.000 kvadratmeter næring, totalt 8 etasjer- næring i etasje 1-5. Samme bygg som Kronstad-X leiligheter, med ulike tiltakshaver.
Nybygg av videregående skole på Vabakkjen i Stord kommune, trinn 1
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2. BREEAM excellent.
Nybygg av idrettshall mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av naust, fritidsenheter og barnehage i Bømlo, tr 3
12 naust, 5 fritidsenheter og 1 barnehage.
Etablering av næringsområde på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Nybygg av hytter i Stryn
Gnr/bnr 46/ 113 og 47/ 43.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Etablering av konsentrert og frittliggjande hytter i Samnanger
GNR/BNR: 34/4, 34/19, 34/188 m.fl. Ca. 248 daa.
Nybygg av svømmebasseng i Selje
Bassenget 25 m x12,5 m, i tillegg er det planlagt barnebasseng og garderober.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av Coop Obs Bygg i Straume, Fjell
Detaljregulering for Ebbesvika-Straume, gGnr. 45 bnr. 1, 193, 202, 212, 213, 232, 233 og 241
Nybygg av padelsenter på Kokstad
Padelsenteret får totalt syv baner.
Nybygg av barnehage i Fitjar
Barnehage for 61 barn. 3-4 avdelinger.
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer i Førde
Leveransen omfatter 8 operasjonsstuer, 3 forberedelsesrom og 1 asfyksirom, samt opsjoner. Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Nybygg av hytter i Nautnes
Ferdigregulert. 50 min fra Bergen sentrum, fergefritt. 20,69 mål. 16 hyttetomter og 16 båtplasser. Gnr/bnr 6/164,6,112,92,136,82,40 m.fl.
Nybygg av idrettshall for Søre Neset IL på Halhjem i Os
Søre Neset, idrettshall. Området nord/nordvest for Halhjem barneskule.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.
Nytt garderobebygg på Ågotnes i Fjell, del 3
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Etablering av rullskiløpe og kunstgressbane ved Skarveland skule
Planområdet er 17,9 daa stort, og omfattar eigedomar med følgjande gnr./bnr.: 240/102, 240/103, 240/110, 240/111, 240/45, 241/14, 241/38, 241/46, 241/47 og 241/54
Nybygg av naustområde i Finnås, Bømlo
Utbyggingsområdet området omfattar g.nr 6, b.nr 2, 73, 74, 75 og 76.
Nybygg av servicebygg ved utebasseng i Voss kommune
Voss herad planlegg å byggje nytt servicebygg i tilknyting til utebassenget ved Idrottsvegen 15. I tillegg tilrettelegge uteareal og generell oppgradering/tilbakeføring rundt bassenget og nytt servicebygg (veger etc:). Nytt servicebygg skal oppførast i eit viktig område for rekreasjon, aktivitet og skule i Voss sentrum. Bygget ligg i eit flaumutsett område og skal byggast under flaumgrensa på +53,2 moh. Dette stiller ekstra krav til at utføring, detaljar og materiale for at bygget skal tåla å stå under vatn i periodar. Eksisterande servicebygg vert riven av annan leverandør.
Tillrettelegging for turistretta kultur- og næringsverksomhet i Sandane
Formålet med planen er tilrettelegging for turistrettet kultur- og næringsvirksomhet. Planområdet er på 46 dekar. Klyngetunet: 6 stk utleieenheter, 1 stk matsal og 1 stk sauna (byggeløyve i 2021 på midlertidig dispensasjon) • Gårdstunet: Låve: bruksendring fra fjøs til forsamlingslokale og utvidingsmuligheter til infrastruktur m.m. Bustadhus: bruksendring fra bustadhus til utleie av rom, kontor, personalrom, osv • Kjøkkenhagen: Inntil 2 stk drivhus (ca 40 kvm, byggehøyde maks 6 meter) Inntil 10 stk utleieenheter (ca 40 kvm per utleieenhet, byggehøyde maks 6 meter) • Vannkanten: Inntil 8 stk utleieenheter, totalt BYA ca 200 kvm, byggehøyde tilpasses etter terreng, maks 12 meter der bygget kan plasseres inn i terrenget nord på eiendommen. Nytt naust ca 160 kvm, høyde maks 8 meter Badehus ca 300 kvm, høyde maks 8 meter Restaurant, matservering til 50 personer, ca 400 kvm, byggehøyde maks 8 meter. Promenade (ca 4 meter bredde) og diverse mindre tiltak/bygninger langs vannkanten til grilling, fisking, bading, osv • Bøen: Bruk av bøen til vår- og høstfestival med scene (ca 120 kvm) ved vannkanten
Etablering av midlertidig modulbygg for skolebruk til videregående skole i Stord kommune
Levering, montering, leie og demontering av modulbygg for skolebruk til Stord VGS. Modulbyggene fungere som midlertidige lokaler i påvente av bygging av ny Stord VGS avd. Vabakkjen. 2-3 etasjer.
Opparbeidelse av infrastruktur for hytteområde i Høyanger
27,1 daa. Planområdet ligg på gnr. 108 Østerbø (Ikjefjord) og er lokalisert i fjellområda på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Området ligg i Stordalen – nær grensa til Masfjorden kommune, og er del av eit større hytte/aktivitesområde som ligg på begge sider av kommune/fylkesgrensa.
Områderegulering for stadsutviklingsprosjekt i Førde
Utviklingsplanen «Vevring Vidare» har sett særleg fokus på; Ny båthamn, Utvikling av grendesenteret, næringsutvikling, landbruksutvikling, kunstlandsby, bustadsutvikling, nærmiljøanlegg og marknadsføring.
Mellombels modulbygg/kontor i forbindelse med rehabilitering/ombygg av fylkeshuset på Leikanger i Sogndal kommune
Fylkestinget i Vestland fylkeskommune (VLFK) har vedtatt at fylkeshuset i Leikanger skal rehabiliteres og ombygges til et nytt kontorkonsept som skal gi plass til alle ansatte i Leikanger – både de som i dag er i fylkeshuset og de som er i leielokaler i nabobygget. I forbindelse med flyttingprosess har VLFK behov for mellombels kontor lokaler. Modulbygget skal inneholde kontor, kopirom, tekjøkken, reinhaldsrom og toalett. m.m. Bygget skal byggast i to plan med 10 modular på kvart plan. Det vil vere utvendig trappeløysing til plan 2. Leietiden for modulbygget skal vare frem til 31.12.2024, med opsjon på 3x1 mnd. Deretter skal modulbyggene demonteres, fjæres og terreng/trafikkarealer skal tilbakestilles til opprinnelig stand. Tidsfrist for avsluttende arbeider er 01.02.2025. + tidsforskyvelse på grunn av at eventuell opsjon blir utløst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.