Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tysnes

Nybygg av hytter i Tysnes
Føremålet med planen er legge til rette for 28 nye hyttetomtar som kan skiljast ut enkeltvis og seljast. I tillegg skal det etablerast fritidsbustadleilegheiter for sal eller utleige der eksisterande hotellbygg ligg, der det også vert lagt til rette for tenesteyting i 1. og evt. 2. etasje. Planen vil legge til rette for småbåtanlegg for fritidsbustadane og for besøkande til øya som kjem med båt
Nybygg av fritidsboliger og naust i Tysnes
Planområdet er 22,2 daa, og omfattar gbnr. 163/1, 4, 5, 6, 7 og 8. Intensjonen er å leggje til rette for etablering av sju (åtte) nye fritidsbustader og ni nye naust med til­høy­­ra­nde felles små­båtanlegg, parkering og tilkomst

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.