Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Eidfjord

Fortetting av hytteområde i Sysendalen
Føremålet med planendringa er etablering av nye fritidsbustader nordvest i planområdet, noko fortetting i eksisterande felt samt legga til rette for vegtilkomst til fleire bueiningar. 10-12 nye tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.