Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (11)
Askvoll (3)
Askøy (5)
Aurland (3)
Austevoll (7)
Austrheim (1)
Bergen (75)
Bremanger (3)
Bømlo (11)
Eidfjord (4)
Etne (3)
Fedje (1)
Fitjar (1)
Fjaler (1)
Gloppen (4)
Gulen (2)
Hyllestad (1)
Høyanger (3)
Kinn (6)
Kvam (10)
Lærdal (1)
Luster (8)
Modalen (1)
Osterøy (1)
Samnanger (2)
Sogndal (8)
Solund (1)
Stad (3)
Stord (4)
Stryn (4)
Sunnfjord (7)
Sveio (6)
Tysnes (3)
Ulvik (2)
Vaksdal (0)
Vik (4)
Voss (2)
Årdal (2)
Øygarden (12)
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen sentrum
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Riving- og nybygg av sykehjem og behandlingssenter i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem. Utslippsfri byggeplass. Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.
Nybygg av videregående skole i Norheimsund
BREEAM-NOR Excellent. FEF-areal. Gnr. 11, bnr. 112 m.fl.
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Nybygg av næring på Kokstad i Bergen kommune
18 mål. Kokstad Mobilitetspark vil bli et 16.500 kvadratmeter stort og næringslokale med 3.900 kvadratmeter overbygd uteareal og 4.250 kvadratmeter takparkering.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser.
Nybygg av hotell i Selje
HENT AS er prosjektutvikler. Gbnr. 256/185 m.fl.
Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane i Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Nybygg av barneskole på Husnes i Kvinnherad
Ny Husnes barneskule skal plasserast på ferdigregulert tomt for formålet like ved Kvinnherad Arena. Tilkomst for køyretøy (varetransport og liknande.) til ny barneskule er valt via Jens Røsslands-veg (forbi Kvinnherad Arena). Ein har i prosjektet valt å forlengja Jens Røsland-veg mot Kaldestadvegen, for å få tilkomst til den nye barneskulen.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl. Planområdet er på ca. 20,4 daa.
Nybygg av hytter, naust, småbåtshavn og lager mm i Fjell
71 stk hytter, småbåthamn og bøyehamn med til sammen 106 båtplasser, 15 naust, fritids- og turistformål med utleie og ulike servicetilbod, næringsvirksomhet med kafé, marina, kajakk- og kanoutleie, vinterlagring av båtar, drivstoffutsalg m.m.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Nybygg av forretning i Førde
9.000-12000 m2 nytt forretningsareal.
Nybygg av idrettshall mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket.
Nybygg av fritidsbustader i Kvamskogen
Planområdet er del av gnr 19 bnr 11, 12, 28 m.fl. Planområdet er på 503 dekar inkl. areal i vatn.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Hardanger Lift. Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Nybygg av bustader, hotell, småbåtanlegg mm i Byrknes
Gnr/bnr 95/6, 7, 11, 104, 15, 123, 249, 256. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustader, hotell med svømmeanlegg, småbåtanlegg, leikeplass, næring og tenesteyting. Planforslaget medfører utfylling i sjø. 105 daa. 6-7 eneboliger, hotell med ca 65 rom.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg butikk og ombygging av leiligheter i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Nybygg av bank i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av forretning/kontor/industri i Florø
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av Leirvåggata 17, i Florø. Området er føresett regulert til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Samla vil planen legge til rette for bruksareal inkl. parkering inntil 14.500 m2. Eksisterande bygningsmasse inngår i samla areal.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Austevoll
Ca. 129 daa. Ca. 100 m2/hytte.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Nybygg av arbeids- og aktivitetssenter i Bremnes
Senteret skal samlokalisera tilboda som i dag er Basen arbeidstreningstilbod, Aktivitetstunet og Nyving aktivitetssenter.
Nybygg av hytter i Tysnes
Føremålet med planen er legge til rette for 28 nye hyttetomtar som kan skiljast ut enkeltvis og seljast. I tillegg skal det etablerast fritidsbustadleilegheiter for sal eller utleige der eksisterande hotellbygg ligg, der det også vert lagt til rette for tenesteyting i 1. og evt. 2. etasje. Planen vil legge til rette for småbåtanlegg for fritidsbustadane og for besøkande til øya som kjem med båt
Nybygg av velkomstsenter og dagligvarebutikk i Voss Herad
Detaljreguleringsplan- endring for deler av gnr./bnr. 274/1 og 274/3 m.fl., Myrkdalen. Varslingsområdet er om lag 150 dekar.
Nybygg av kontor i Eikelandsosen
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for kontorsfasilitetar for Eide Fjordbruk, med fokus på administrasjon, møtesverksemd og forsking. I tillegg overnatting for tilsette som pendlar, samt parkering og infrastruktur. Turløyper for ski, sykkel og gåande mm. Dimensjonert for 120 tilsette.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Område satt av til næring/forretning/kontor. N/FK02 er tenkt til forretning med behov for å vere synleg og med plassbehov.
Nybygg av fritidsbustader i Austevoll
Gnr/bnr 70/9 mfl. 10 frittliggande fritidsbustader og 6 konsentrerte fritidsbustader. I tillegg er her planlagt 9 naust i rekke og 6 grupperte naust 3*2 stk.
Etablering av nytt legekontor på Svortland i Bømlo kommune
Bømlo kommune har teikna leigekontrakt med Hellvik Eigedom AS for leige av det nye legesenteret på Svortland. Det nye legesenteret skal ha 10 legekontor med plass til dei fem legane som i dag held til på Kystlegane samt fem nye legekontor. Det ligg inne opsjon på to ekstra legekontor på noko lengre sikt.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Fortetting av hyttefelt, etablering vegtilkomst og utvidelse av naust og flytebryggeområde i Askvoll
Ca. 119 dekar. Fortetting med opptil 10 nye hyttetomter. Funkisstil. Minst 14 naust. Permanent flytebryggeanlegg med plass til om lag 34 båtar, plus gjestande båtar og bølgjebrytar. Sanitæaranlegg/sjøboder.
Nybygg av hytter og naust i Bømlo
10 fritidsbustader, 24 naust og 2 oppbevaringsboder.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Totalt 63 tomter fordelt på to byggetrinn.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Ombygg av skole til felles oppvekstsenter i Lærdal
Kommunestyret har vedtatt ombygging av Borgund skule til felles oppvekstsenter med samlokalisering av skulen og barnehagen.
Nybygg av hytteområde i Høyanger
27,1 daa. Planområdet ligg på gnr. 108 Østerbø (Ikjefjord) og er lokalisert i fjellområda på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Området ligg i Stordalen – nær grensa til Masfjorden kommune, og er del av eit større hytte/aktivitesområde som ligg på begge sider av kommune/fylkesgrensa.
Ombygg av kontor, bibliotek, ungdomsklubb og idrettshall m.m. på Leikanger i Sogndal kommune
Sogndal kommune har inngått avtale om kjøp av lokale i Saften på Leikanger. Desse lokala ønskjer SK å nytte til: - Kontor/administrasjon opp til 100 arbeidsplassar. - Bibliotek. - Frivilligheitsentral. - Kafe / kantine. - Ungdomsklubb. - Idrettshall og treningssenter.
Nye fritidstomter, ny turløype og ombygg av dagens veiadkomst i Eidfjord
Planområdet ligg ca. 6 km øst for Vøringsfossen og rett øst for eksisterande skisenter. Førmålet med planendringa er å tilrettelegga for ny turløypa, betre dagens vegløysning og fortetta deler av området med nye fritidstomter.
Nybygg av hytter ved Stryn Vinterski
Totalt 23,6 daa, 12 frittståande tomter og eit konsentrert område på 3,5 daa.
Fortetting av hytteområde i Sysendalen
Føremålet med planendringa er etablering av nye fritidsbustader nordvest i planområdet, noko fortetting i eksisterande felt samt legga til rette for vegtilkomst til fleire bueiningar. 10-12 nye tomter.
Nybygg av hytteområde på øya Lammetun vest i Fjaler kommune
Føremålet til planen er regulere til dagens bruk, samt å utvide campingplassen, legge til rette for nytt hyttefelt og to nye bustadområder. Det er også lagt inn nye parkeringsområder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.