Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (6)
Askvoll (1)
Askøy (2)
Aurland (1)
Austevoll (4)
Austrheim (3)
Bergen (52)
Bremanger (3)
Bømlo (3)
Eidfjord (0)
Etne (3)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (4)
Gulen (4)
Hyllestad (2)
Høyanger (1)
Kinn (13)
Kvam (4)
Lærdal (2)
Luster (7)
Modalen (2)
Osterøy (3)
Samnanger (0)
Sogndal (9)
Solund (1)
Stad (6)
Stord (6)
Stryn (2)
Sunnfjord (7)
Sveio (5)
Tysnes (2)
Ulvik (1)
Vaksdal (1)
Vik (2)
Voss (15)
Årdal (8)
Øygarden (7)
Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Nybygg av hotell ved Oseana kunst- og kultursenter i Os sentrum
Ca 11000 m2 BRA forebels planlagt med ca. 180-220 hotellrom. Næringsbygg 2200 m2 BRA. Parkeringsanlegg, 160 plassar og ca. 6500 m2 BRA. Konferansesal med 150-200 seter i amfi. Hotellet er tenkt integrert med Oseana kunst- og kultursenter, blant annet med et felles nytt inngangsparti.
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Totalrestaurering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser. Tidligere prosjektnamn Solheimsviken kontorbygg.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av barneskole på Husnes i Kvinnherad
Ny Husnes barneskule skal plasserast på ferdigregulert tomt for formålet like ved Kvinnherad Arena. Tilkomst for køyretøy (varetransport og liknande.) til ny barneskule er valt via Jens Røsslands-veg (forbi Kvinnherad Arena). Ein har i prosjektet valt å forlengja Jens Røsland-veg mot Kaldestadvegen, for å få tilkomst til den nye barneskulen.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Utbygging av fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av flerbrukshall, kunstgressbane, tribune mm på Mulen i Bergen kommune
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket.
Nybygg av pendelbane, restaurant - og opplevingssenter i Ullensvang
Hardanger Lift AS ynskjer å legge til rette for byggeområde for ein pendelbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos. Planområdet er ca. 2290 daa. Planen legg opp til oppgradering av området i og rundt skalltaket med byggeareal, gangareal, grøntareal, veg og parkering. Ved etablering av stasjonen skal det takast omsyn til eksisterande verna bygningsmasse. Planen skal vidare legge til rette for etablering av stasjon på Rossnos med heilårstilbod som omfattar restaurant, leike- og aktivitetsareal (kortare stinett), samt anna næring- og turistverksemd som naturleg er tilknytt stasjonen.
Nybygg av hytter i Gulen kommune
63 frittliggende tomter.
Nybygg av kontor, lager og handel m.m. i Voss
5,3 mål stor tomt. Tomten er regulert for større næringseiendom.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Ombygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD4 Vinkelen = 4,04 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Utvidelse av industriområde i Gulen
Foreslått planområde er 4546 daa. Vindturbinen (GE Haliade-X) er en havvindturbin og er planlagt med en installert effekt på 17-18 MW. Nav-/tårnhøyde vil være 150-160 m, mens rotordiameter vil være 250 m.
Nybygg av lager og kontor på Espevoll
21000 kvm tomt. 10800kv kontor og lagerlokaler.
Nybygg av bank i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Nybygg av fritidsbustader på Stolmen i Austevoll
Plamområdet er om lag 192 daa. Følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: gnr./bnr.: 14/1-8, 14/13, 14/15, 14/32, 14/43, 14/58, 14/61, 14/70, 14/72, 16/72, 18/1, 18/4, 18/5, 18/8, 18/9, 18/12, 18/17, 18/21, 18/22, 18/25, 18/40, 18/41, 18/59, 18/60, 18/61, 18/63, 18/87, 18/90 og 18/92. Hovudteigane er gnr./bnr. 18/8, 9 og 90. Det planlegges ca 18 hytter/naust, og 15 bygg (hotell) med ca 34 enheter.
Nybygg av surfe- og badeanlegg mm i Sandane Gloppen kommune
Fjord Waves er eit konsept med eit unikt surfe- og badeanlegg med restaurant, spa, og meir. Nokon av visjonane med prosjektet er å gje Gloppen og distriktet ein attraksjon i verdsklasse, som vil være med å gje positive ringverknader for både innbyggarar og bedrifter.
Nybygg av kontorbygg i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl.
Nybygg av forretnings-, kontors-, industribygg i Bergen
Planforslaget regulerer eiendommen til kombinert byggeformål for forretning/kontor/industri. Nybygget har 5 etasjer med "innskutt" 5. etasje. Det er satt av totalt 48 overflateparkeringsplasser og 31 stk. sykkelparkeringsplasser på eiendommen. Antatt byggestart.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hytter, gjestehavn, næring, fritidseiendom mm i Fitjar, trinn 1 mfl
Hovudsiktemålet med planen er å utvikle «destinasjon Kråko» for fleire besøkjande. Dette er gjort ved å sjå delområdet Port Steingard i samanheng med tilgrensande område, regulere for fortetting, og innlemme næringsareal, gjestehamn og kombinerte føremål. Planområdet er 154 daa. Hovudeigedomen i planområdet er gnr. 61/348. I tillegg er gnr. 61/370, 61/633, 61/326, 61/679, 61/670-674, 61/639-648, 61/61, 61/268, 61/550 del av planområdet, samt del av 61/2, 61/549 (eksisterande veg), og 61/433 og 61/434 (siktsone i avkøyring).
Nybygg av barnehage i Granvin
Barnehagen er dimensjonert til 84 barnehageplassar.
På- og ombygg av hotell i Bergen
Påbygg i to etasjer med 27 nye hotellrom og rehabilitering av en etasje med 14 hotellrom.
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.
Utvidelse av kontorbygg og nybygg av verksted/lager i Førde
Det planlegges utvidelse av eksisterende kontorbygg og verksted/lager mot sør og mot øst. Bygg som ligger sør i planområdet (Fjærevegen 7), vil beholdes inntil videre og brukes som det er, men i detaljregulering planlegges det et bygg på tre etasjer med formål næring/tjenesteytelse/lager. Bygget må kunne ha en høy 1 etasje (ca. 5 meter) og to etasjer med normal høyde. Midlertidig lagerbygg mellom disse byggene vil fjernes og erstattes med nytt lagerbygg.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Nybygg av hytter i Sandane
Sentrumsnær turistretta næring. Salg av hytter samt utleigehytter. ca 25 daa.
Nybygg av fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Utvidelse av næringsområde i Kaupanger
Planområdet er ca. 69 daa stort.
Nybygg av badepark på Kvitno i Voss
Oppvarmet utebasseng, varmesentral og solfangere.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av busteder og felles uteområder i Øygarden kommune
Planområdet er ca. 15 daa. GNR/BNR: 133/10 mfl.
Nybygg av idrettshall for Søre Neset IL på Halhjem i Os
Søre Neset, idrettshall. Området nord/nordvest for Halhjem barneskule.
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Riving- og tilbygg av hostel i bydel Bergenshus
Kong Oscars gate 46 og 48 foreslås rives og kobles sammen med eksisterende bygg i Kong Oscars gate 44.
Oppgradering av ungdomsskole i Osterøy kommune
Det er planlagt fornying av ein del overflater (golv, tak, veggar), glasdørar til alle klasserom for å sikre åpenheit, samt lysinnslepp til korridorar, ny belysning, nye toalettavdelingar med HC-WC for elevar i kvar etasje, oppgradering av lærarrom med tilhøyrande toalett.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.
Nybygg av hytter på Goddo i Bømlo kommune
6 andre prosjekter kommer for salg i samme hytteområde med samme høye standard og gode beliggenhet.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotellrom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Riving av sykehusbygg i Florø
Riving av 2 bygg: 7.900 m2 og 500 m2.
Ny personalbase og bolig i Voss
Ny personbase og bygging av ein bustad ekstra + oppussing av eksisterande personalbustad til utleige bustad. Ombygging og tilpassing av bustad for brukar.
Etablering av midlertidig brakkerigg for boenheter for flyktninger i Vik kommune
Adresse og tomt er ikke bestemt, men plassering blir i nærheten av Vik sentrum i Vik kommune, Vestland Fylke.
Utvidelse- og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.