Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (2)
Askvoll (2)
Askøy (4)
Aurland (1)
Austevoll (7)
Austrheim (2)
Bergen (53)
Bremanger (1)
Bømlo (5)
Eidfjord (0)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (3)
Gloppen (3)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (5)
Kvam (2)
Lærdal (0)
Luster (1)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (2)
Sogndal (8)
Solund (1)
Stad (4)
Stord (6)
Stryn (1)
Sunnfjord (9)
Sveio (0)
Tysnes (3)
Ulvik (1)
Vaksdal (3)
Vik (3)
Voss (3)
Årdal (2)
Øygarden (6)
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Rehabilitering og tilbygg av videregående skole i Askøy
Askøy kommune skal leie ny kultursal i nye Askøy videregående skole.
Til- og ombygg av lagerhall til kulturarena på Nordnes
Ombygg av fire lagerhaller samt påbygg av etasje.
Totalrestaurering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av hotell i Stord
Gnr/gnr: 27/53, 801 mfl.
Nybygg av videregående skole på Vabakkjen i Stord kommune, trinn 1
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2. BREEAM excellent.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av naust, fritidsenheter og barnehage i Bømlo, tr 3
12 naust, 5 fritidsenheter og 1 barnehage.
Nybygg av idrettshall mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Reguleringsplan er godkjent for 179 hyttetomter og 179 båtplasser.
Etablering av næringsområde på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Nybygg av pendelbane, restaurant - og opplevingssenter i Ullensvang
Hardanger Lift AS ynskjer å legge til rette for byggeområde for ein pendelbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos. Planområdet er ca. 2290 daa. Planen legg opp til oppgradering av området i og rundt skalltaket med byggeareal, gangareal, grøntareal, veg og parkering. Ved etablering av stasjonen skal det takast omsyn til eksisterande verna bygningsmasse. Planen skal vidare legge til rette for etablering av stasjon på Rossnos med heilårstilbod som omfattar restaurant, leike- og aktivitetsareal (kortare stinett), samt anna næring- og turistverksemd som naturleg er tilknytt stasjonen.
Etablering av næringsareal i Kvinnherad kommune
Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling. Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca. 140 daa.
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Nybygg av hytter i Stryn
Gnr/bnr 46/ 113 og 47/ 43.
Totalrehabilitering av poliklinikk ved universitetssykehus på Haukeland i Bergen
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer og laboratorium til ny poliklinikk ved Haukeland universitetssykehus.
Nybygg av kontor og butikk på Kokstad i Bergen
Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Etablering av konsentrert og frittliggjande hytter i Samnanger
GNR/BNR: 34/4, 34/19, 34/188 m.fl. Ca. 248 daa.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Askøy kommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny barneskole på Erdal i Frudalsrindane. I denne planen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall, som både skal dekke kroppsøvingskapasitet for Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole. I tillegg utvidelse av ungdomsskolen.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Nybygg av barnehage i Fitjar kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Oppgradering av bygg for etablering av poliklinisk virksomhet og døgnplasser for rus-behandling i Bergen
Håkonsgaten 1 ligger midt i Bergen sentrum vedsiden av tidligere sentralbadet. Håkonsgaten 1 er nærmeste nabo til Engen sykehjem, og deler bl.a. garasjeanlegg med dem.
Nybygg av Coop Obs Bygg i Straume, Fjell
Detaljregulering for Ebbesvika-Straume, gGnr. 45 bnr. 1, 193, 202, 212, 213, 232, 233 og 241
Etablering næringsareal i Voss kommune
20 dekar gjennstår. Infrastruktur er på plass.
Fortetting av hytteområde i Bømlo
Planen opnar for 47 hytter (24 nye einingar), 10 rorbuer (3 nye einingar), 24 naust (16 nye einingar) og 1 nytt badehus.
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer i Førde
Leveransen omfatter 8 operasjonsstuer, 3 forberedelsesrom og 1 asfyksirom, samt opsjoner. Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en en till etasje.
Nybygg av barnehage i Bergen
Plass for 80 barn.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Nybygg av idrettshall for Søre Neset IL på Halhjem i Os
Søre Neset, idrettshall. Området nord/nordvest for Halhjem barneskule.
Ombygg og rehablitering av barneskole i Austrheim kommune
Samlokalisere ungdomstrinnene fra Årås og Kaland barne- og ungdomsskole. Etablering av ungdomstrinnene på Årås, mens Kaland skal rehabiliteres.
Fortetting av hytteområde i Halsnøy
30,5 daa. 11 nye hytter og 1 ny naust.
Tilbygg av idrettshall i Sogndal kommune
Skal innehalde squash-bane, simulatorrom for golf og skyting, lager til ulike aktivitetar og ein klubbhusdel som også kan nyttast som undervisningsrom.
Til- og ombygg av skole på Årås ved samlokalisering av ungdomsskole med Kaland skole
Samlokalisere ungdomstrinnene fra Årås og Kaland barne- og ungdomsskole. Etablering av ungdomstrinnene på Årås, mens Kaland skal rehabiliteres.
Nytt garderobebygg på Ågotnes i Fjell, del 3
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Nybygg av idrettshall i Sandane
Spilleflate 40x60.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Nybygg av hytter og naust i Uskedalen
Gnr/bnr 121/3 med fleire.
Lokale rammeavtaler for elektrotjenester i Vestland
Rammeavtalene for elektrotjenester gjelder primært drift og vedlikehold av de elektriske bygningsinstallasjoner 230V/400V anlegg, samt mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Det vil også kunne være aktuelt med avrop i forbindelse med nødvendige tiltak på tilgrensende bygningsmasse, der denne berøres av fylkeskommunens prosjekter og aktiviteter.
Rehabilitering av skole i Bergen
Investeringsprogram 2023-2026.
Nybygg av naustområde i Finnås, Bømlo
Utbyggingsområdet området omfattar g.nr 6, b.nr 2, 73, 74, 75 og 76.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.