Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stad

Nybygg av hotell i Selje
HENT AS er prosjektutvikler. Gbnr. 256/185 m.fl.
Nybygg av kontorbygg i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Nybygg av fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Renovering av kirke i Leikanger, Stad kommune
Bygningsmessige arbeid utomhus, inkl maling, nye innvendige varevindauge, ombygging toalett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.