Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Askvoll

Fortetting av hyttefelt, etablering vegtilkomst og utvidelse av naust og flytebryggeområde i Askvoll
Ca. 119 dekar. Fortetting med opptil 10 nye hyttetomter. Funkisstil. Minst 14 naust. Permanent flytebryggeanlegg med plass til om lag 34 båtar, plus gjestande båtar og bølgjebrytar. Sanitæaranlegg/sjøboder.
Nybygg av hytter på Atløy i Askvoll
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for fleire hyttetomter som ei utviding av allereie eksisterande hyttefelt. Det er planlagt om lag 15 hyttetomter, med tilsvarande størrelse som eksisterande tomter (600-700 m2). Varsla planområde er på ca. 105 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.