Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Luster

Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.
Konsulenttjenester for utførelse av områderegulering for Gaupne sentrum i Gaupne kommune
Hovudføremålet med planarbeidet er å leggja til rette for eit framtidsretta sentrum. Sentrale oppgåver som skal avklarast er m.a. • Trafikkløysingar med ny kryssløysing RV 55 • Nye offentlege bygg som helsesenter, kulturbygg og omsorgsbustader • Utvikling av privat næringsareal Planen skal utformast som ein detaljert reguleringsplan jf. PLBL §12-3. Aktuelle reguleringsføremål jf. PLBL § 12-5 er: • Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur • Bygningar og anlegg • Grønstruktur • Bruk og vern av vassdrag • Omsynssoner - faresoner

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.