Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensvang

Nybygg av hytter og utvidelse av eksisterende skianlegg på Håradalen i Odda
Planområdet femner i hovudsak om eigedomane gnr. 30 bnr 16 og 185. To nye heistrasear.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av pendelbane, restaurant - og opplevingssenter i Ullensvang
Hardanger Lift AS ynskjer å legge til rette for byggeområde for ein pendelbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos. Planområdet er ca. 2290 daa. Planen legg opp til oppgradering av området i og rundt skalltaket med byggeareal, gangareal, grøntareal, veg og parkering. Ved etablering av stasjonen skal det takast omsyn til eksisterande verna bygningsmasse. Planen skal vidare legge til rette for etablering av stasjon på Rossnos med heilårstilbod som omfattar restaurant, leike- og aktivitetsareal (kortare stinett), samt anna næring- og turistverksemd som naturleg er tilknytt stasjonen.
Utvidelse av svømmehall i Odda
Påbygg med opplæringsbasseng, tilrettelegging for universell utforming garderobar og tilkomst alle basseng, attraktive aktivitetar for born og vaksne. Planprosess parallelt. Gnr/bnr 60/189, 59/125, 123, 122, 60/129.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Påbygg av hotell i Odda
Påbygg av 1 etasje på eksisterende bygg.
Arealeffektivisering og ventilasjonsarbeider i kontor i Odda
Ventilasjon for å betre inneklima, og arealeffektivisering ved ombygging for å auka antal kontorplassar. Bygget har stort ventilasjonsaggregat på taket med kapasitet til denne etasjen.
Etablering av nærmiljøanlegg i Eitrheim, Odda
Nærmiljøanlegg, tilkomstveg med fortau, overvasshandtering.
Arealeffektivisering og planlegging av undervisningsrom/kontorbygg i Odda
Arealeffektivisering og planlegging av framtidige undervisningsrom/kontorbygg for vaksenopplæring og inkludering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.