Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Ombygging av kontor/administrasjonsbygg til inkluderingssenter i Bergen
Passivhus. Gnr/bnr: 161/699, 702 og 706. Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Riving- og nybygg av sykehjem og behandlingssenter i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem. Utslippsfri byggeplass. Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Rehabilitering og innvendig vedlikehold av kontorbygg i Bergen
Totalrehabiliteringen har gitt et bygg med Breeam Very Good-sertifisering.
Utvidelse av kjøpesenter i bydel Fana i Bergen
Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15.000 kvadratmeter. I eksisterende senter ombygges cirka 3.200 kvadratmeter i forbindelse med utvidelsen. Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. Bygningen planlegges med energiklasse A.
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Totalrestaurering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av næring på Kokstad i Bergen kommune
18 mål. Kokstad Mobilitetspark vil bli et 16.500 kvadratmeter stort og næringslokale med 3.900 kvadratmeter overbygd uteareal og 4.250 kvadratmeter takparkering.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Ombygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD4 Vinkelen = 4,04 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Ombygg av bibliotek i Bergen
Biblioteket skal oppgraderes med nye tekniske anlegg for luft, lys og varme. Tiltakene omfatter bl.a. installasjon av nye luftbehandlingsanlegg på loft og i kjeller, framføring av ventilasjonsanlegg og installasjon av sprinkler i fredete arealer, nytt vanninntak som medfører graving i historisk grunn rundt Biblioteket. Oppgradering av lys og varme i samme arealer. Bygningstekniske tiltak i form av nye tekniske rom på loft, oppgradering og forsterkning av etasjeskille, innkassing av ventilasjonskanaler, utskifting av systemhimlinger etc. Prosjektet er prosjektert og løsninger i fredet areal er omforent med Fylkeskonservator. Prosjektet skal gjennomføres med åpent bibliotek.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Innvendig restaurering av Korskirken i Bergen
Sprinkler- og varmeanlegg på separat prosjekt.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår
Nybygg av næringsbygg i Ytrebygda
Bygget skal huse Røde Kors med sine aktiviteter. I tillegg legges det opp til et næringsbygg med helse og næringsbygg på tomten.
Nybygg av garderobebygg i Bergen
Det er ønskelig å rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Riving av modulbasert barnehage i Olsvik, Bergen
I forbindelse med etablering av ny barnehage på Olsvik skal eksisterende modulbaserte anlegg rives. De eksisterende bygningene er oppført med containermoduler fra UniTeam, stablet i to etasjer, med 30 moduler i hver av de to bygningene. Bygningene har et bruttoareal på ca. 675 m2 hver, totalt ca.1350 m2.
Oppgradering av museum i Bergen
Garderobe og toaletter ska oppgraderes.
Til- og ombygg av kontorlokaler i Bergen kommune
HK-dir har kontorer i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø. I både Bergen og Oslo er medarbeiderne spredt på to ulike kontorlokaler, og det er et mål å bli samlokalisert i begge disse byene. Vi ønsker å samle alle medarbeidere i de eksisterende lokalene i Bergen og Oslo, og ser at vi da må tenke nytt om arbeidsformer og utnyttelse av de fysiske lokalene. Vi ønsker å bli værende i lokalene i Bergen (Fortunen 1) og Oslo (Karl Johans gt 7), og flytte medarbeidere inn i disse fra de to andre lokalene vi per i dag benytter i disse byene. Muligheten for å utvide lokalene er begrenset begge steder. Bergen kontoret ønskes utvidet med ca. 25 kontorplasser.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av kunstgressbane i Bergen kommune
Utskiftning av kunstgressdekket og reparasjon av eksisterende støtdempende pad. Eksisterende spilleflaten er 100x64 m. Totalt areal på eksisterende kunstgressdekke er 7231 m2
Rehabilitering av kunstgressbane i Bergen kommune
Utskiftning av kunstgressdekket og reparasjon av eksisterende støtdempende pad. Eksisterende spilleflaten er 102x57 m. Totalt areal på eksisterende kunstgressdekke er 6861 m2.
Rehabilitering av kunstgressbane i Bergen kommune
Utskiftning av kunstgressdekket, samt støtdempende pad. Eksisterende spilleflaten er 90x58 m. Totalt areal på eksisterende kunstgressdekke er 6795 m2
Ombygging av lobby på Stenersen museum i Bergen kommune
Montere spesialbygd benk, bord og kledning av heissjakt.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet på Olsvikåsen i Bergen kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.
Oppgradering av uteområde og ballbinge ved skoler i Bergen kommune
Ulsetskogen skole: -Ballbinge - bytte av banedekke. -Ballfanger. -Rundstokk. -Mindre asfaltarbeider. -Mindre grunnarbeider. -Transport. Haukås skole: Ballbinge - Fjerne og deponere gammelt kunstgress. Justere grusdekke med gradering. Innkjøp og legging av pad's. Montering av nytt kunstgress. Transport.
Oppgradering av heis ved sykehjem i Bergen kommune
Dette gjelder 1 stk. heis som skal moderniseres ved Frieda Fasmers Minne sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Rehabilitering av tak på museum i Bergen
Komplett rehabilitering av tak med arker, opplett, renner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.