Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Nybygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD2 Seilet = 4,8 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser. Tidligere prosjektnamn Solheimsviken kontorbygg.
Nybygg avleiligheter og kontor i Bergen, trinn 1
Totalt ca. 260 boliger og ca. 60.100 kvm BTA næringsareal for trinn 1 og 2.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Ombygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD4 Vinkelen = 4,04 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av bank i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Ombygg av bibliotek i Bergen
Biblioteket skal oppgraderes med nye tekniske anlegg for luft, lys og varme. Tiltakene omfatter bl.a. installasjon av nye luftbehandlingsanlegg på loft og i kjeller, framføring av ventilasjonsanlegg og installasjon av sprinkler i fredete arealer, nytt vanninntak som medfører graving i historisk grunn rundt Biblioteket. Oppgradering av lys og varme i samme arealer. Bygningstekniske tiltak i form av nye tekniske rom på loft, oppgradering og forsterkning av etasjeskille, innkassing av ventilasjonskanaler, utskifting av systemhimlinger etc. Prosjektet er prosjektert og løsninger i fredet areal er omforent med Fylkeskonservator. Prosjektet skal gjennomføres med åpent bibliotek.
Formålsendring fra bolig til kombinert formål bolig/kontor i Bergenhus, Bergen
Intensjonen med planendringen er formålsendring fra bolig til kombinert formål bolig/kontor for to eksisterende villaeiendommer, Jahnebakken 6 og 8. Forslagsstiller ønsker formåls og bruksendring som grunnlag for ombygging, oppgradering og rehabilitering av byggene, med tydelig respekt for byggenes kulturhistoriske verdi. Farvatn AS ønsker å benytte villaene i Jahnebakken som arbeidsplasser for nyskapingsaktivitet, kunnskapsdeling og investeringsaktivitet.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Riving- og tilbygg av hostel i bydel Bergenshus
Kong Oscars gate 46 og 48 foreslås rives og kobles sammen med eksisterende bygg i Kong Oscars gate 44.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.
Etablering av desentralisert luftbehandlingsanlegg i klasserom for barne- og ungdomsskole i Bergen kommune
Olsvik skole fordeles over 2 plan med 2 fløyer i hvert plan. Klasserommene er i gjennomsnitt 60 m2, og er beregnet for inntil 30 personer. Inneklimamålinger viser at flere klasserom i begge fløyene har dårlig luftkvalitet, med høye verdier av CO2. For å forbedre inneklima er det besluttet å installere desentralisert ventilasjon – romaggregater i hvert av 29 klasserom.
Oppgradering av museum i Bergen
Garderobe og toaletter ska oppgraderes.
Utskifting av varmepumpe ved idrettshall i Bergen kommune
Det skal etableres en luft-vann varmepumpe til oppvarming av eksisterende varmekurser på Stemmemyren idrettshall.
Rehabilitering av tak på museum i Bergen
Komplett rehabilitering av tak med arker, opplett, renner.
Oppgradering av energisentral ved universitet i Bergen kommune
Oppgraderingen omfatter i hovedtrekk sanering av to store eldre oljekjeler, installasjon av nye varmepumper, tilpasninger i eksisterende distribusjonsnett for varme, etablering av maskinrom (rom i rommet) for varmepumpene og rehabilitering av energisentralens eksisterende fasade.
Rehabilitering av Statsarkivet i Bergen
Overordnet liste over arbeidets omfang: Fasader skal rengjøres og males. Vinduer skal males, enkelte vinduer har behov for kitting. Disse vinduene skal demonteres og fraktes til verksted. Kitting utføres på verksted. Varevinduer skal ikke rehabiliteres. Takrenner og nedløp skal byttes. Dårlige beslag på tak skal byttes. Løse og manglende fuger i grunnmur skal fuges opp igjen. Rekkverk og detaljer i stål skal slipes og males. Montering av nytt glasstak ved hovedinngang. Utbedring av lekkasje i grube ved hovedinngang på sørfasade. Diverse mindre utbedring av mur og puss, blant annet på piper over tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.