Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Ombygg av badehus til scenekunsthus og påbygg av kontor i Bergen
Opsjon på et fire etasjer påbygg med kontorlokaler på Frontbygget.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Nybygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD2 Seilet = 4,8 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser.
Rehabilitering av administrasjonsavdeling på skole i Tertnes
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, driftsarealer, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av flerbrukshall, kunstgressbane, tribune mm på Mulen i Bergen kommune
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Nybygg av forretning og kontor i Bergen
BREEAM Nor Excellent. Gnr/bnr 110/79, 82.
Nybygg av forretning og kontor i Bergen
BREEAM Nor Excellent. Gnr/bnr 110/79, 82
Nybygg butikk og ombygging av leiligheter i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Ombygg av bibliotek i Bergen
Biblioteket skal oppgraderes med nye tekniske anlegg for luft, lys og varme. Tiltakene omfatter bl.a. installasjon av nye luftbehandlingsanlegg på loft og i kjeller, framføring av ventilasjonsanlegg og installasjon av sprinkler i fredete arealer, nytt vanninntak som medfører graving i historisk grunn rundt Biblioteket. Oppgradering av lys og varme i samme arealer. Bygningstekniske tiltak i form av nye tekniske rom på loft, oppgradering og forsterkning av etasjeskille, innkassing av ventilasjonskanaler, utskifting av systemhimlinger etc. Prosjektet er prosjektert og løsninger i fredet areal er omforent med Fylkeskonservator. Prosjektet skal gjennomføres med åpent bibliotek.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.
På- og ombygg av hotell i Bergen
Påbygg i to etasjer med 27 nye hotellrom og rehabilitering av en etasje med 14 hotellrom.
Nybygg av næringsbygg på Kronstad i Årstad bydel, Bergen
Kontorbygget er skissert med et bruksareal på 1.080 kvadratmeter, og skal huse inntil 49 arbeidsplasser.
Nybygg av barnehage på Ulset i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for en barnehage for 100 barn med leke- og uteoppholdsareal, parkering for sykler og biler, samt tilkomst og trafikksikring langs kjøreveg til planområdet
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en till etasje. Arealet med påbygg ny 5 etg. på to bygg.64 er ca 500 m2 og nr. 66 ca. 650 m2
Oppgradering av sykehjem i Bergen
Det er behov for å rive gammel heis/trappehus og etablere nytt. Det må også dreneres på tomten og det er behov for generell oppgradering av innvendige overflater.
Nybygg av næringsbygg i Ytrebygda
Bygget skal huse Røde Kors med sine aktiviteter. I tillegg legges det opp til et næringsbygg med helse og næringsbygg på tomten.
Rehabilitering av skole i Bergen
Investeringsprogram 2023-2026.
Etablering av desentralisert luftbehandlingsanlegg i klasserom for barne- og ungdomsskole i Bergen kommune
Olsvik skole fordeles over 2 plan med 2 fløyer i hvert plan. Klasserommene er i gjennomsnitt 60 m2, og er beregnet for inntil 30 personer. Inneklimamålinger viser at flere klasserom i begge fløyene har dårlig luftkvalitet, med høye verdier av CO2. For å forbedre inneklima er det besluttet å installere desentralisert ventilasjon – romaggregater i hvert av 29 klasserom.
Oppgradering av museum i Bergen
Garderobe og toaletter ska oppgraderes.
Til- og ombygg av kontorlokaler i Bergen kommune
HK-dir har kontorer i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø. I både Bergen og Oslo er medarbeiderne spredt på to ulike kontorlokaler, og det er et mål å bli samlokalisert i begge disse byene. Vi ønsker å samle alle medarbeidere i de eksisterende lokalene i Bergen og Oslo, og ser at vi da må tenke nytt om arbeidsformer og utnyttelse av de fysiske lokalene. Vi ønsker å bli værende i lokalene i Bergen (Fortunen 1) og Oslo (Karl Johans gt 7), og flytte medarbeidere inn i disse fra de to andre lokalene vi per i dag benytter i disse byene. Muligheten for å utvide lokalene er begrenset begge steder. Bergen kontoret ønskes utvidet med ca. 25 kontorplasser.
Innvendig vedlikehold av høyskole i Bergen
Midlertidig løsning for de nye campuset på Minde.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av energisentral ved universitet i Bergen kommune
Oppgraderingen omfatter i hovedtrekk sanering av to store eldre oljekjeler, installasjon av nye varmepumper, tilpasninger i eksisterende distribusjonsnett for varme, etablering av maskinrom (rom i rommet) for varmepumpene og rehabilitering av energisentralens eksisterende fasade.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.