Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Austevoll

Nybygg av hytter og infrastruktur i Austevoll
Ca. 129 daa. Ca. 100 m2/hytte.
Nybygg av fritidsbustader i Austevoll
Gnr/bnr 70/9 mfl. 10 frittliggande fritidsbustader og 6 konsentrerte fritidsbustader. I tillegg er her planlagt 9 naust i rekke og 6 grupperte naust 3*2 stk.
Oppgradering av uteområde med skateanlegg ved ungdomsskole i Austevoll kommune
Hensikten med prosjektet er å skape et uteområde ved Austevoll ungdomsskule som er bedre tilrettelagt for både fysisk aktivitet og sosiale møter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.