Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvam

Nybygg av fritidsbustader i Kvamskogen
Planområdet er del av gnr 19 bnr 11, 12, 28 m.fl. Planområdet er på 503 dekar inkl. areal i vatn.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Utskifting av fasade på folkemuseum i Kvam kommune
Utskifting av fasade for Storeteigen folkemuseum som består av eit eldre tun med flere bygg.
Oppgradering av helsestasjon i Norheimsund
Det er behov for: Utbetring av ventilasjon på kontorene, solskjerming, bytta kjøkken , møterom/lunsjrom er utan vindauge, utbreda lydforhold mellom kontor og venterom, er svært lytt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.