Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Masfjorden

Nybygg av matbutikk/forretning mm på Sandnes i Masfjorden
Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for ny matbutikk/ forretning sør for Storeskjeret på Sandnes. Ny lokalisering er naudsynt sidan Sandnesbutikken må ut av det historiske butikklokalet nede på Sandneskaien i løpet av relativ kort tid. Planforslaget regulerer inn et større areal for kombinert formål med forretning/kontor/ tenesteyting. Det er satt av noko areal som går ut i sjø. Her er det tillate med delvis fylling i sjø. Innanfor kombinert formål skal ein og kunna setja opp pumper for drivstoffuttak. Vidare er det regulert inn 14 parkeringsplassar, inkludert HC parkering, fortau og mellombels gangveg frå oppstillingsplassen for bilar som ventar på ferja til Duesund.
Rehabilitering av løpebane ved friidrettsanlegg på Hosteland i Masfjorden kommune
Rrigg og drift, fjerning og deponering av gammal løpebane og begge sektorane, avretting med grus, kant sarg, drenerende asfalt på løpebane og sektorane, kunststoff dekke løpebane og sektorer øst, linjering løpebane og 100m bane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.