Alle planlagte anleggsprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (6)
Dovre (1)
Eidskog (5)
Elverum (16)
Engerdal (0)
Etnedal (2)
Folldal (3)
Gausdal (4)
Gjøvik (32)
Gran (11)
Grue (6)
Hamar (30)
Lesja (2)
Lom (5)
Løten (1)
Nord-Fron (1)
Nord-Odal (5)
Os (0)
Rendalen (6)
Ringebu (30)
Ringsaker (18)
Sel (15)
Skjåk (4)
Stange (15)
Sør-Fron (4)
Sør-Odal (3)
Tolga (3)
Trysil (23)
Tynset (6)
Vang (7)
Vågå (8)
Åmot (8)
Åsnes (2)
Øyer (27)
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nybygg av 4-felts vei, Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
I arbeidet har Asplan Viak med seg Rambøll Norge AS (kommunedelplan). Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. Oppstart i perioden 2024-2029. Tidligere Rv 2. Nybakk-Herbergåsen skal bygges først.
Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler. Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier.
Nybygg av solkraftverk i Grue kommune
Planområdet omfatter 344,1 hektar. 264,6 MWp.
Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider i Stange sentrum, omfatter ombygging av Stange stasjon
Nybygg av solkraftverk i Øystadmarka
Planlagt installert effekt på 100 til 200 MW. Planområdet er på ca. 1700 daa.
Utvidelse av Intercity Dovrebanen til dobbelspor mellom Brumunddal og Moelv
Planen legger til rette for: 13 km med dagsone 3,5 km med tunneler gjennom Fangberget, Tandeskogen og Fossmarka Bruer i Løykjedalen og inn mot Moelv stasjon Moelv stasjon beholdes med dagens plassering
Nybygg av næringsbygg i Granli
Totalt ca 1000 dekar tomt.
Etablering av to 132 kV kraftledninger fra Åbjøra- Gjøvik
Planene berører seks kommuner, herunder Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik. Utredning er utført av Norconsult. Tidsperiode 2027.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Etablering solkraftverk i Gjøvik kommune
1215 mål. Bygging og drift av et solkraftverk på ca. 100 MW, som kan produsere ca. 130 GWh elektrisitet årlig.
Nybygg av vannforsyning i Gjøvik
Prosjektet omfatter: sjøledning PE Ø630 Redalen-Biri, landtak med råvannspumpestasjon, råvannsinntaksledning i Mjøsa, samt nytt vannbehandlingsanlegg på Biri.
Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
Overført fra Statens Vegvesen til Nye Veier.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Nybygg av solkraftverk i Elverum kommune
Løvbergsmoen sør solkraftverk er planlagt med installert effekt på inntil 50 MWp. Planområdet er på ca. 730 daa.
Nybygg av solkraftverk i Elverum kommune
Planområdet er på ca. 670 daa. Løvbergsmoen solkraftverk er planlagt med installert effekt på inntil 40 MWp. Tiltaket meldes med alternative nettilknytningsløsninger.
Nybygg av solkraftverk i Gjøvik kommune
30-40 MWp. Planområdet er på ca. 500 daa.
Nybygg av solkraftverk i Østre Toten kommune
33,5 MW. Planområdet er på ca. 440 daa.
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, nord for Galterud stasjon
Nytt kryssingsspor nord for Galterud stasjon. Det er behov for å etablere en fylling i Glomma for det nye kryssingssporet. Kryssingssporet skal etableres under to eksisterende bruer (Huvnes bru ved Kraftverkvegen Fv. 1954 og Gulli bru, E16). Videre skal det etableres en ny driftsveg med ny kulvert under Fv. 1954.
Ombygging av jernbanestasjon i forbindelse med utbygging av InterCity Dovrebanen i Hamar
Ombygging av Hamar stasjon og ny fylling og bru gjennom Åkersvika naturreservat mellom Stange og Hamar. Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Nybygg av næringsområde og transformering av område til forretning og bolig i Hov
Planområdet omfatter heler eller deler av eiendommene gnr/bnr. 59/1, 61/7, 61/59, 61/97, 59/50, 61/90, 59/98, 59/12 og 59/100. Planområdet er 17,8 daa. Planen omfatter etablering av et nytt næringsareal i Hov sentrum langs Hovlandsvegen samt å transformere eksisterende næringsområde lengst nord i planområdet til en kombinasjon av forretning og bolig.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode: etter 2028.
Nybygg av kraftledning (jordkabel) i Ringebu kommune og Sør-Fron kommune
Vevig har fått løyve til å byggje ein 66 kV jordkabel frå Harpefoss kraftstasjon til Sør-Fron transformatorstasjon. Kabelen vil vere om lag 4,7 km lang og skal gravast ned langs Kongsvegen og Sigurdsvegen gjennom Harpefoss sentrum. Deretter vil den gå under dyrka mark sør for Omformarvegen og krysse Meierivegen nord for Breivegsbrua. Ein skal rive luftleidninga som i dag går sør for Harpefossen og kryssar Harpefossjuvet på tre stader.
Etablering av infrastruktur for nybygg av lett industri på Øyberget i Skjåk
Gnr/bnr: 246/1, 246/67, 252/13 og 134/1. Lett industri på nordsida av Skjåk solside på Dønfoss.
Forsyning kraftverk/koblingsstasjon i Innlandet
Tidsperiode 2026/2027. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Ombygg av stasjon/trafo i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanlegg
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Nybygg av politistasjon i Tynset kommune
Nye politistasjonen skal bygges ved siden av brannstasjonen.
Overbygg på Fylkesveg 293 Sandvike i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. 150m.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode 2025.
Nybygg av overføringsledning, avløpspumpestasjon og riving av renseanlegg i Ringebu
Overføringsanlegg vann og avløp Ringebu-Frya. Nedleggelse og riving av Ringebu ra og etablering av avløpspumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B1-6
Detaljreguleringen omfatter hele gnr/bnr. 29/46, 29/47, 30/4, 30/6, 30/7, samt deler av 29/34, 30/1 og 214/4. Ingeberg B1-B6 og B21 ca. 172 daa. 31,8 daa. Områdereguleringer vedtatt. Totalt 210 boenheter på området.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.