Alle planlagte anleggsprosjekter i Lillehammer

Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Ny transformatorstasjon mm i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligbebyggelse i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene Hagevegen 9B, 11 og 13A i form av blokkbebyggelse, i tillegg til tilhørende funksjoner som arealer til infrastruktur, lek og opphold, samt bytilpasset næring.
Etablering av gang- og sykkelvei i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er både å fullføre en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg langs Sigrid Undsets veg og å legge til rette for økt arealbehov ved Lillehammer Helsehus – hvor det i dag er regulert gang- og sykkelveg langs nordsiden av eiendommen.
Sanering av VA-ledning i Lillehammer
Gjennomførelsetid: ca. 12 måneder.
Nybygg av fortau og opprusting av kjørebanen på gate i Lillehammer
Planforslaget regulerer utbedring av Mejdells gate mellom Langes gate og Bankgata. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fortau på begge sider av nevnte strekning av Mejdells gate, samt en opprusting av kjørebanen, dvs. nytt asfaltdekke, og oppgradering av system for håndtering av overflatevann
Utskifting av armaturer ved fotballbane i Lillehammer
Utskifting av armaturer. Overgang til LED.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.