Alle planlagte anleggsprosjekter i Ringsaker

Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Utbedring av forfall på Fylkesveg 19 Rudshøgda-Kvernstua i Ringsaker
7770 m. ÅDT 1550. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Ny gang- og sykkelveg og fortau langs Fylkesveg 213 i Moelv
Prosjektet starter fra Jenstuvegen-Dehlienga. Dette er et samarbeidsprosjekt med Ringsaker kommune som skal rehabilitere VA-ledninger på samme strekningen.
Kabling av høyspent i Brumunddal
Kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern.
Ombygging av kryss i Ringsaker
Ombygging av krysset mellom fylkesveg 227, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.
Nybygg av infrastruktur for boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.