Alle planlagte anleggsprosjekter i Hamar

Ombygging av jernbanestasjon i Hamar
Ombygging av Hamar stasjon og ny fylling og bru gjennom Åkersvika naturreservat mellom Stange og Hamar. Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Oppstart av tiltaket hvor det er behov for ny støyskjerm på venstre og høyre side. Eksisterende skjerm mangler fundament og er i så dårlig forfatning at det er behov for en ny skjerm på nytt fundament. Plassering skal være på det samme sted.
Kollektivtiltak langs Fylkesveg 222 ved Hamar stasjon i Hamar
Utbedring av gate inkl. løsninger for buss og myke trafikanter.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen. ca 15-16 byggemåneder.
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av boliger i Hamar kommune
Bygging av vei-, elektro-, vann- og avløpsanlegg for Gåsbuveien, Krokstien og Imerslundsmarka med tilhørende avkjørsler/kryss, pumpeledning, offentlig lekeareal samt gangbru over Gåsbuveien.
Etablering av ny gang- og sykelbru over Flagstadelva i Hamar
Varselet berører eiendommene , 197/11 og 209/1 i Hamar kommune og 902/1 og 788/1 i Ringsaker kommune.
Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Innlandet, Hamar
Totalt 174 områder og ca. 4.500 husstandar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.